Türkiye yeni yıla umutsuz giriyor

Gallup-Barem, 2013 öncesinde ‘Ekonomik umut ve umutsuzluk’ anketi yaptı.

Türkiye yeni yıla umutsuz giriyor

Gallup-Barem, 2013 öncesinde ‘Ekonomik umut ve umutsuzluk' anketi yaptı. Türkiye'nin yeni yıldan ümitli olmadığı ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 43'ü zorlukların artacağını düşünüyor

Tür­ki­ye hal­ka­sı­nı Ba­rem Re­se­arc­h'­ün ger­çek­leş­tir­di­ği WIN/Gal­lup In­ter­na­ti­ona­l'­ın, beş kı­ta­dan 54 ül­ke­de­ki 56 bi­n ki­şiy­le yap­tı­ğı “U­mut ve Umut­suz­luk Ba­ro­met­re­si­” araş­tır­ma­sı­nın so­nuç­la­rı açık­lan­dı. Araştırmada, “Bu yıl­la kar­şı­laş­tı­ra­cak olur­sak, ge­le­cek yıl eko­no­mik açıdan daha mı zor geçecek?” so­ru­suna yanıt arandı. Tür­ki­ye'de gö­rü­şü­len ki­şi­le­rin yüz­de 43'ü zor­luk­la­rın ar­ta­ca­ğı­nı söyledi. Yüz­de 25'lik ke­sim du­ru­mun de­ğiş­me­ye­ce­ği­ni dü­şü­nü­yor. Yüz­de 30'u re­fa­hın ar­ta­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Tür­ki­ye için geç­ti­ği­miz yıl yüz­de -1 olan net eko­no­mik umut, bu yıl 12 pu­an aza­la­rak yüz­de -13‘e düş­tü.

Umut­lu olan­lar, en fa­kir ül­ke­ler

Ge­çen yıl eko­no­mik kri­zin dam­ga vur­du­ğu Av­ru­pa ül­ke­le­ri ile öte­ki ge­liş­miş ül­ke­ler­de de 2013 öncesi ka­ram­sar­lık ha­kim. Umutsuzların ora­nı­nın en yüksek ol­du­ğu ül­ke­ler sı­ra­sıy­la Por­te­kiz, Fran­sa, Lüb­nan, Bel­çi­ka, İs­pan­ya, Bos­na-Her­sek, İr­lan­da, Al­man­ya, Po­lon­ya, İn­gil­te­re. AB­D'­de de zor­luk­la­rın sü­re­ce­ği­ni dü­şü­nen­le­rin ora­nı, re­fah bek­leyenlerden yüz­de 8 da­ha faz­la.

En umut­lu in­san­la­rın ya­şa­dı­ğı ül­ke­ler ise Gür­cis­tan, Azer­bay­can, Bre­zil­ya, Mo­zam­bik, Çin, Pe­ru, Hin­dis­tan, Suu­di Ara­bis­tan, Fi­li­pin­ler, Ek­va­tor. Olum­lu eko­no­mik bek­len­ti için­de­ki ül­ke­ler ara­sın­da Fas, Ka­me­run, Vi­et­nam, Ken­ya ve Af­ga­nis­tan var. Fa­kir olan bu ül­ke­le­rin olum­lu bek­len­ti için­de ol­ma­sı ise dik­kat çek­ti. (AN­KA)

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...