Büyümede sert düşüş

Hükümetin 2012 ba­şın­da yüz­de 4 ola­rak be­lir­le­di­ği bü­yü­me ra­ka­mı­nı yüz­de 3’le­re çek­me­si­nin ar­dın­dan, yıl so­nu bek­len­ti­si da­ha da aşa­ğı­ya düş­tü.

Büyümede sert düşüş

Yıl sonu büyüme rakamının yüzde 2.5'in altında gerçekleşeceğini belirten CHP'li Faik Öztrak, sert  düşüşe geçen Türkiye'nin büyüme hızı en çok yavaşlayan 10 ekonomi arasında olduğunu söyledi.

Hükümetin 2012 ba­şın­da yüz­de 4 ola­rak be­lir­le­di­ği bü­yü­me ra­ka­mı­nı yüz­de 3'le­re çek­me­si­nin ar­dın­dan, yıl so­nu bek­len­ti­si da­ha da aşa­ğı­ya düş­tü. 2010 ve 2011'de Çin ile bir­lik­te dün­ya­nın en hız­lı bü­yü­yen eko­no­mi­le­ri ara­sın­da yer alan Tür­ki­ye'nin şim­di­ler­de bü­yü­me hı­zı en çok ya­vaş­la­yan 10 eko­no­mi ara­sın­da yer al­dı­ğı­nı kay­de­den CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Ha­zi­ne es­ki Müs­te­şa­rı Fa­ik Öz­trak, 2012 bü­yü­me ra­ka­mı­nın yüz­de 2.5'in al­tın­da ger­çek­le­şe­ce­ği­ni söy­le­di.
Ke­şan­lı Yö­ne­ti­ci ve İş Adam­la­rı Der­ne­ği (KE­Yİ­AD) ile Bah­çe­şe­hir Üni­ver­si­te­si'nin dü­zen­le­di­ği “E­ko­no­mi­de Ke­şan-İp­sa­la-Enez-Sa­roz Kör­fe­zi Böl­ge­si'nin İs­tan­bul Bu­luş­ma­sı' top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Öz­trak, 3'ün­cü çey­rek so­nuç­la­rı­nın kö­tüm­ser tah­min­le­ri ber­be­rin­de ge­tir­di­ği­ni ilet­ti.
“Bı­ra­kın yüz­de 3.2'yi, bı­ra­kın en baş­ta he­def­le­nen yüz­de 5'le­ri yüz­de 4'le­ri, her­hal­de yüz­de 2.5'in al­tı­na doğ­ru gi­de­ce­k” ifa­de­le­ri­ni kul­la­nan Öz­trak, son 3 yıl­da kay­de­di­len en sert dü­şü­şün ya­şa­na­ca­ğı­nı ak­tar­dı.

Yüz­de 3.2 ya­ka­la­na­maz

Türk eko­no­mi­sin­de 2012 üçün­cü çey­re­ğin­de ge­len bü­yü­me ra­kam­la­rı­nın iç açı­cı ol­ma­dı­ğı­nı an­la­tan Öz­trak, “Ön­ce­ki yı­la gö­re yüz­de 1.6 bü­yü­mü­şüz. Mev­sim­lik ha­re­ket­ler­den arın­dır­dı­ğı­mız­da ön­ce­ki çey­re­ğe gö­re de yüz­de 0.2 bü­yü­mü­şüz. Bu bü­yü­me oran­la­rı as­lın­da Türk eko­no­mi­si­nin son dö­nem­de da­ral­dı­ğı 2009'dan son­ra­ki en kö­tü ra­kam­dır. Bir de yı­lın son 3 ayı­na iliş­kin ve­ri­ler var. Ekimde sa­na­yi üre­ti­mi yüz­de 5.7 da­ral­mış. Bu son 3 yıl­da kay­de­di­len en sert dü­şü­ş” de­di.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...