Biletler karaborsa

Schalke, G.Saray’a 8 bin bilet ayırdı ama biletler karaborsaya düştü.

Biletler karaborsa

Schalke, Galatasaray'a 8 bin bilet ayırdı ama maçın biletleri şimdiden karaborsaya düştü.

Alman taraftarlar kendilerine ait biletleri internette satışa çıkardı.3 ay sonra oynanacak maçın biletleri 300 Euro'dan alıcı buluyor! Dile ko­lay; Ma­yıs 2011'de li­gi 8. bi­ti­ren Ga­la­ta­sa­ra­y'­ın çok de­ğil sa­de­ce 1 se­ne­de zir­ve­ye çık­ma­sı ve is­mi­nin tek­rar Av­ru­pa are­na­sın­da yük­sek ses­le du­yul­ma­sı­nı sağ­la­ma­sı…

Fa­ti­h'­in As­lan­la­rı Şam­pi­yon­lar Li­gi ikin­ci tu­run­da Schal­ke 04 ile eş­leş­ti, sa­rı-kır­mı­zı­lı ta­raf­tar­lar Al­man ku­lü­bü­nü gö­zü­ne kes­tir­di. Söz ko­nu­su maç­la­rın bi­le­ti­ni el­de et­mek için de se­fer­ber­lik ilan edil­di!

1 MİLYON EURO ÜZERİNDE GELİR
20 Şu­ba­t'­ta TT Are­na'da Schal­ke'yi ağır­la­ya­cak Ga­la­ta­sa­ray, rö­van­şı 12 Mar­t'­ta Gel­sen­kirc­he­n'­de oy­na­ya­cak. 42 bin kom­bi­ne sa­tan sa­rı-kır­mı­zı­lı­lar, Şam­pi­yon­lar Li­gi ikin­ci tur ilk ma­çı için 10 bin bi­le­ti sa­tı­şa çı­ka­ra­cak. Or­ta­la­ma 200 TL'­den sa­tı­la­cak bi­let­ler ve maç gü­nü ta­raf­ta­rın akın ede­ce­ği GS Sto­re sa­ye­sin­de 1 mil­yon euronun üze­rin­de ge­lir el­de edi­le­cek.

8 BİN BİLET AYIRDILAR
Galatasaray seyircisi ta­kım­la­rı­nı Al­man­ya'da da yal­nız bı­rak­ma­ma­ya ka­rar­lı. An­cak Schalke, sarı-kırmızılı kulübe 8 bin kişilik yer ayırdı. İstanbul'dan gidecek taraftarlar düşünüldüğünde gurbetçilerin işi pek de kolay değil. Zira Schal­ke 04 ta­raf­tar­la­rı, kom­bi­ne­le­ri­ni fa­hiş fi­yat­lar­dan Al­man­ya'da ya­şa­yan Türkler'e sat­mak için şim­di­den ha­re­ke­te geç­ti.

Almanlar, alışveriş sitelerinde iki kişi için bilet fiyatlarını 500 euroya satmak için ilan verirken Türkler de tek­lif­le­ri bek­le­me­ye baş­la­dı.

2000'deki Dort­mund eş­leş­me­sin­de West­fa­le­n'­ı tı­ka ba­sa dol­du­ran Galatasa­raylılar, 12 Mart'ta Vel­tins Arena'yı sa­rı-kır­mı­zı­ya bo­ya­ya­cak. Türk is­ti­la­sın­dan kor­kan Schal­ke yö­ne­ti­mi, “Ko­nuk ta­kım tri­bün bi­let­le­ri sa­de­ce Ga­la­ta­sa­ray ku­lü­bün­den te­min edi­le­bi­li­r” açık­la­ma­sı­nı yap­tı.

Loading...