Akdeniz Üniversitesi’nde bir başka iddia

Rektör iki makam aracı varken 800 bin TL’ye üçüncüyü almış!

Akdeniz Üniversitesi’nde bir başka iddia

Akdeniz Üniversitesi rektörüyle ilgili bu iddiayı CHP'li Cihaner gündeme getirdi. Meclis'e üniversitedeki yolsuzlukları soran Cihaner, “Davalara niye hep aynı heyet bakıyor” dedi

Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. İs­ra­fil Kurt­cep­he hak­kın­daki yol­suz­luk id­di­ala­rı Mec­li­s'­e ta­şın­dı. Rek­tö­rün, iki ma­kam oto­mo­bi­li bu­lun­ma­sı­na rağ­men pi­ya­sa­da de­ğe­ri 800 bin li­ra­ olan Audi A8 oto­mo­bil al­dı­ğı, üni­ver­si­te ile il­gi­li da­va­la­rın hep ay­nı mah­ke­me­ye düş­tü­ğü ve so­ruş­tur­maları yü­rü­ten savcının üni­ver­si­te mi­sa­fir­ha­ne­sin­de kal­dı­ğı öne sü­rül­dü. İd­di­ala­rın sa­hi­bi CHP Mil­let­ve­ki­li İl­han Ci­ha­ner, ko­nuy­la il­gi­li Mec­li­s'­e bir so­ru öner­ge­si ver­di.


“Keyfi uygulama var”

Ba­zı üni­ver­si­te­ler­de ina­nıl­maz bir bi­çim­de key­fi uy­gu­la­ma­lar ol­du­ğu­nu, aka­de­mik per­so­ne­lin yok sa­yıl­dı­ğı­nı, uz­man­lı­ğa önem ve­ril­me­di­ği­ni, “yan­da­ş” ola­rak bi­li­nen ki­şi­le­re 3-4 gö­rev ve­ril­di­ği­ni be­lir­ten Ci­ha­ner, üni­ver­si­te­ler­le il­gi­li ay­rın­tı­lı ça­lış­ma­lar ya­pıl­dı­ğı­nı an­lat­tı. Ci­ha­ner, Ma­li­ye Ba­ka­nı Meh­met Şim­şe­k'­in şu so­ru­la­ra ya­nıt ver­me­si­ni is­te­di:


“İhale kanuna aykırı yapıldı”

Ü­ni­ver­si­te­ye ait OL­Bİ­A çar­şı­sı ka­nu­na ay­kı­rı ola­rak ni­çin pa­zar­lık usu­lü ile ki­ra­lan­mış­tır? Ki­ra­la­ma be­de­li ra­yi­ce gö­re çok aşa­ğı ger­çek­leş­ti­ği hal­de ni­çin so­ruş­tur­ma açıl­ma­mış­tır? İha­le­yi alan fir­ma or­tak­la­rı ile üni­ver­si­te yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ak­ra­ba­lık ba­ğı var mı­dır? Rek­tör­lük ma­ka­mı­na ait 2005 mo­del Vol­vo ve 2009 mo­del Mer­ce­des mar­ka araç var­ken Au­di A8 mar­ka pi­ya­sa de­ğe­ri en az 800 bin li­ra olan ma­kam ara­cı­nın alın­ma­sı, bi­li­me ve araş­tır­ma­ya ay­rıl­ma­sı ge­re­ken kay­nak­la­rın ki­şi­sel sal­ta­na­ta ay­rıl­ma­sı an­la­mı­na gel­mez mi? Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si rek­tö­rü­nün ar­sa sa­tıp ev al­dı­ğı bir fir­ma­ya üni­ver­si­te­nin in­şa­at iha­le­le­ri­ni ver­di­ği doğ­ru mu­dur?

“Savcı misafirhanede mi kalıyor?”

Rek­tör­lük­le il­gi­li ba­zı so­ruş­tur­ma­la­rı yü­rü­ten C.Sav­cı­sı'nın rek­tör­lük mi­sa­fir­ha­ne­sin­de kal­dı­ğı id­di­a edil­mek­te­dir. Doğru mudur? Üni­ver­si­te aley­hi­ne açı­lan ida­ri da­va­la­rın ay­nı mah­ke­me­ye düş­tü­ğü ve bu mah­ke­me­de gö­rev­li ha­kim­ler­le, Tek­no­kent Hu­kuk Mü­şa­vi­ri'nin ak­ra­ba­lık ba­ğı­nın ol­du­ğu id­di­a edil­mek­te­dir. Üni­ver­si­te aley­hi­ne açı­lan ida­ri da­va­la­rın mah­ke­me­le­re gö­re da­ğı­lı­mı na­sıl­dır? Bu iddiaları Rek­tör Kurt­cep­he'ye sorduk. Ancak konuşmak istemedi.

Saygı ÖZTÜRK

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...