Sözcü Plus Giriş

Akdeniz Üniversitesi rektörüyle ilgili bu iddiayı CHP'li Cihaner gündeme getirdi. Meclis'e üniversitedeki yolsuzlukları soran Cihaner, “Davalara niye hep aynı heyet bakıyor” dedi

Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. İs­ra­fil Kurt­cep­he hak­kın­daki yol­suz­luk id­di­ala­rı Mec­li­s'­e ta­şın­dı. Rek­tö­rün, iki ma­kam oto­mo­bi­li bu­lun­ma­sı­na rağ­men pi­ya­sa­da de­ğe­ri 800 bin li­ra­ olan Audi A8 oto­mo­bil al­dı­ğı, üni­ver­si­te ile il­gi­li da­va­la­rın hep ay­nı mah­ke­me­ye düş­tü­ğü ve so­ruş­tur­maları yü­rü­ten savcının üni­ver­si­te mi­sa­fir­ha­ne­sin­de kal­dı­ğı öne sü­rül­dü. İd­di­ala­rın sa­hi­bi CHP Mil­let­ve­ki­li İl­han Ci­ha­ner, ko­nuy­la il­gi­li Mec­li­s'­e bir so­ru öner­ge­si ver­di.


“Keyfi uygulama var”

Ba­zı üni­ver­si­te­ler­de ina­nıl­maz bir bi­çim­de key­fi uy­gu­la­ma­lar ol­du­ğu­nu, aka­de­mik per­so­ne­lin yok sa­yıl­dı­ğı­nı, uz­man­lı­ğa önem ve­ril­me­di­ği­ni, “yan­da­ş” ola­rak bi­li­nen ki­şi­le­re 3-4 gö­rev ve­ril­di­ği­ni be­lir­ten Ci­ha­ner, üni­ver­si­te­ler­le il­gi­li ay­rın­tı­lı ça­lış­ma­lar ya­pıl­dı­ğı­nı an­lat­tı. Ci­ha­ner, Ma­li­ye Ba­ka­nı Meh­met Şim­şe­k'­in şu so­ru­la­ra ya­nıt ver­me­si­ni is­te­di:


“İhale kanuna aykırı yapıldı”

Ü­ni­ver­si­te­ye ait OL­Bİ­A çar­şı­sı ka­nu­na ay­kı­rı ola­rak ni­çin pa­zar­lık usu­lü ile ki­ra­lan­mış­tır? Ki­ra­la­ma be­de­li ra­yi­ce gö­re çok aşa­ğı ger­çek­leş­ti­ği hal­de ni­çin so­ruş­tur­ma açıl­ma­mış­tır? İha­le­yi alan fir­ma or­tak­la­rı ile üni­ver­si­te yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ak­ra­ba­lık ba­ğı var mı­dır? Rek­tör­lük ma­ka­mı­na ait 2005 mo­del Vol­vo ve 2009 mo­del Mer­ce­des mar­ka araç var­ken Au­di A8 mar­ka pi­ya­sa de­ğe­ri en az 800 bin li­ra olan ma­kam ara­cı­nın alın­ma­sı, bi­li­me ve araş­tır­ma­ya ay­rıl­ma­sı ge­re­ken kay­nak­la­rın ki­şi­sel sal­ta­na­ta ay­rıl­ma­sı an­la­mı­na gel­mez mi? Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si rek­tö­rü­nün ar­sa sa­tıp ev al­dı­ğı bir fir­ma­ya üni­ver­si­te­nin in­şa­at iha­le­le­ri­ni ver­di­ği doğ­ru mu­dur?

“Savcı misafirhanede mi kalıyor?”

Rek­tör­lük­le il­gi­li ba­zı so­ruş­tur­ma­la­rı yü­rü­ten C.Sav­cı­sı'nın rek­tör­lük mi­sa­fir­ha­ne­sin­de kal­dı­ğı id­di­a edil­mek­te­dir. Doğru mudur? Üni­ver­si­te aley­hi­ne açı­lan ida­ri da­va­la­rın ay­nı mah­ke­me­ye düş­tü­ğü ve bu mah­ke­me­de gö­rev­li ha­kim­ler­le, Tek­no­kent Hu­kuk Mü­şa­vi­ri'nin ak­ra­ba­lık ba­ğı­nın ol­du­ğu id­di­a edil­mek­te­dir. Üni­ver­si­te aley­hi­ne açı­lan ida­ri da­va­la­rın mah­ke­me­le­re gö­re da­ğı­lı­mı na­sıl­dır? Bu iddiaları Rek­tör Kurt­cep­he'ye sorduk. Ancak konuşmak istemedi.

Saygı ÖZTÜRK

Yayınlanma Tarihi:01:46,