Bedava kömür yolsuzluğu

Milyonlarca liralık bedava kömür yolsuzluğu da sümenaltı edildi

Bedava kömür yolsuzluğu

Yoksul ailelere dağıtılan kömürde “yolsuzluk yapıldığı” iddiaları sonrası açılan soruşturmadaki bilirkişi raporuna Sözcü ulaştı. Raporda, Hazine Müsteşarlığı'nın yolsuzluk tespitlerinin tamamı aklanıyor…

Tür­ki­ye Kö­mür İş­let­me­le­ri'nin (TKİ)'nin 2003-2008 yıl­la­rın­da­ki alım ve ödem­le­ri­ni in­ce­le­me­ye alan Ha­zi­ne, ko­nu­yu araş­tır­ma­sı için Baş kon­tro­lör Ay­kut Er­doğ­du'yu gö­rev­len­dir­di. İn­ce­le­meyi ta­mam­la­yan Baş kon­tro­lör Er­doğ­du, “Ka­mu­nun yak­la­şık 330 mil­yon TL za­ra­ra uğ­ra­tıl­dı­ğı­nı­” tes­pit et­ti. Yol­suz­luk­la­rın bi­rer bi­rer sı­ra­lan­dı­ğı Er­doğ­du'nun ra­po­ru­nu ka­bul et­me­yen Ha­zi­ne, ye­ni­den kon­tro­lör gö­rev­len­dir­di. Ye­ni kon­tro­lör­le­rin ra­po­run­da her­han­gi bir suç tes­pit edi­le­me­di­ği be­lir­til­di an­cak ilk ra­po­ru ha­zır­la­yan Er­doğ­du, tes­pit et­ti­ği yol­suz­luk­lar hak­kın­da An­ka­ra C. Baş­sav­cı­lı­ğı'na 2009'da suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du. TKİ'­nin 2009 yı­lı alım­la­rı­nı in­ce­le­yen 2 Ha­zi­ne Baş kon­tro­lö­rü de Er­doğ­du'nun 2008 yı­lı için yap­tı­ğı tüm tes­pit­le­rin ay­nı­sı­nı tes­pit ede­rek, sav­cı­lı­ğa 2011'de suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nun­ca, iki dos­ya bir­leş­ti­ril­di.

Takipsizlik kapıda!

Bu ara­da TBMM Ka­mu İha­le Te­şeb­büs­le­ri Ko­mis­yo­nu üye­si 6 CHP'­li mil­let­ve­ki­li de ko­nu­yu sav­cı­lı­ğa ta­şı­dı. Suç du­yu­ru­la­rı­nın üze­rin­den yak­la­şık 2 yıl geç­tik­ten son­ra, şi­ka­yet­çi­ler ara­sın­da yer alan CHP Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Atil­la Kart, 1 gün bo­yun­ca An­ka­ra Ad­li­ye­si'n­de so­ruş­tur­ma dos­ya­sı­nın izi­ni sür­dü an­cak “ka­pa­lı ka­yıt­ta­” tu­tu­lan dos­ya­nın akı­be­ti­ne iliş­kin bir bil­gi­ye ula­şa­ma­dı. Kart, dos­ya­nın sü­menal­tı edil­di­ği­ni öne sür­dü. Yak­la­şık 3,5 yıl­dır kim­se­nin ula­şa­ma­dı­ğı o dos­ya­nın ay­rın­tı­la­rı­na Söz­cü ulaş­tı. Bi­lir­ki­şi ra­po­run­da, TKİ, özel fir­ma­lar­dan “a­çık iha­le usu­lü­” ile alım yap­mak ye­ri­ne “pa­zar­lık usu­lü­” ile alım yap­ma­sı­na iliş­kin suç­la­ma, Ka­mu İha­le Ka­nu­nu'n­da­ki (KİH) “Do­ğal afet­ler, sal­gın has­ta­lık­lar, can ve­ya mal kay­bı teh­li­ke­si gi­bi ani ve bek­len­me­yen ve­ya ida­re ta­ra­fın­dan ön­ce­den ön­gö­rü­le­me­yen olay­la­rın or­ta­ya çık­ma­sı üze­ri­ne iha­le­nin ive­di ola­rak ya­pıl­ma­sı­nın zo­run­lu ol­ma­sı­” mad­de­si ge­rek­çe gös­te­ri­le­rek ak­lan­dı. Kış mev­si­mi yak­laş­tı­ğın­da da­ğı­tıl­ma­ya baş­la­na­cak kö­mür­le­rin, na­sıl “do­ğal afet ve ya ön­gö­rü­le­me­yen ola­y” kap­sa­mı­na alın­dı­ğı an­la­şı­la­ma­dı. 4 ki­şi­lik bi­lir­ki­şi he­ye­ti­nin, tüm suç­la­ma­la­rı ben­zer şe­kil­de ak­la­ma­sı, so­ruş­tur­ma­da “ta­kip­siz­lik ka­ra­rı­nı­n” ka­pı­da ol­du­ğu­nun sin­yal­le­ri­ni ver­di. /Asuman ARANCA

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...