Sözcü Plus Giriş

Yoksul ailelere dağıtılan kömürde “yolsuzluk yapıldığı” iddiaları sonrası açılan soruşturmadaki bilirkişi raporuna Sözcü ulaştı. Raporda, Hazine Müsteşarlığı'nın yolsuzluk tespitlerinin tamamı aklanıyor…

Tür­ki­ye Kö­mür İş­let­me­le­ri'nin (TKİ)'nin 2003-2008 yıl­la­rın­da­ki alım ve ödem­le­ri­ni in­ce­le­me­ye alan Ha­zi­ne, ko­nu­yu araş­tır­ma­sı için Baş kon­tro­lör Ay­kut Er­doğ­du'yu gö­rev­len­dir­di. İn­ce­le­meyi ta­mam­la­yan Baş kon­tro­lör Er­doğ­du, “Ka­mu­nun yak­la­şık 330 mil­yon TL za­ra­ra uğ­ra­tıl­dı­ğı­nı­” tes­pit et­ti. Yol­suz­luk­la­rın bi­rer bi­rer sı­ra­lan­dı­ğı Er­doğ­du'nun ra­po­ru­nu ka­bul et­me­yen Ha­zi­ne, ye­ni­den kon­tro­lör gö­rev­len­dir­di. Ye­ni kon­tro­lör­le­rin ra­po­run­da her­han­gi bir suç tes­pit edi­le­me­di­ği be­lir­til­di an­cak ilk ra­po­ru ha­zır­la­yan Er­doğ­du, tes­pit et­ti­ği yol­suz­luk­lar hak­kın­da An­ka­ra C. Baş­sav­cı­lı­ğı'na 2009'da suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du. TKİ'­nin 2009 yı­lı alım­la­rı­nı in­ce­le­yen 2 Ha­zi­ne Baş kon­tro­lö­rü de Er­doğ­du'nun 2008 yı­lı için yap­tı­ğı tüm tes­pit­le­rin ay­nı­sı­nı tes­pit ede­rek, sav­cı­lı­ğa 2011'de suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nun­ca, iki dos­ya bir­leş­ti­ril­di.

Takipsizlik kapıda!

Bu ara­da TBMM Ka­mu İha­le Te­şeb­büs­le­ri Ko­mis­yo­nu üye­si 6 CHP'­li mil­let­ve­ki­li de ko­nu­yu sav­cı­lı­ğa ta­şı­dı. Suç du­yu­ru­la­rı­nın üze­rin­den yak­la­şık 2 yıl geç­tik­ten son­ra, şi­ka­yet­çi­ler ara­sın­da yer alan CHP Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Atil­la Kart, 1 gün bo­yun­ca An­ka­ra Ad­li­ye­si'n­de so­ruş­tur­ma dos­ya­sı­nın izi­ni sür­dü an­cak “ka­pa­lı ka­yıt­ta­” tu­tu­lan dos­ya­nın akı­be­ti­ne iliş­kin bir bil­gi­ye ula­şa­ma­dı. Kart, dos­ya­nın sü­menal­tı edil­di­ği­ni öne sür­dü. Yak­la­şık 3,5 yıl­dır kim­se­nin ula­şa­ma­dı­ğı o dos­ya­nın ay­rın­tı­la­rı­na Söz­cü ulaş­tı. Bi­lir­ki­şi ra­po­run­da, TKİ, özel fir­ma­lar­dan “a­çık iha­le usu­lü­” ile alım yap­mak ye­ri­ne “pa­zar­lık usu­lü­” ile alım yap­ma­sı­na iliş­kin suç­la­ma, Ka­mu İha­le Ka­nu­nu'n­da­ki (KİH) “Do­ğal afet­ler, sal­gın has­ta­lık­lar, can ve­ya mal kay­bı teh­li­ke­si gi­bi ani ve bek­len­me­yen ve­ya ida­re ta­ra­fın­dan ön­ce­den ön­gö­rü­le­me­yen olay­la­rın or­ta­ya çık­ma­sı üze­ri­ne iha­le­nin ive­di ola­rak ya­pıl­ma­sı­nın zo­run­lu ol­ma­sı­” mad­de­si ge­rek­çe gös­te­ri­le­rek ak­lan­dı. Kış mev­si­mi yak­laş­tı­ğın­da da­ğı­tıl­ma­ya baş­la­na­cak kö­mür­le­rin, na­sıl “do­ğal afet ve ya ön­gö­rü­le­me­yen ola­y” kap­sa­mı­na alın­dı­ğı an­la­şı­la­ma­dı. 4 ki­şi­lik bi­lir­ki­şi he­ye­ti­nin, tüm suç­la­ma­la­rı ben­zer şe­kil­de ak­la­ma­sı, so­ruş­tur­ma­da “ta­kip­siz­lik ka­ra­rı­nı­n” ka­pı­da ol­du­ğu­nun sin­yal­le­ri­ni ver­di. /Asuman ARANCA

Yayınlanma Tarihi:03:00,