Ergenekon, balyoz ve şike davasına emsal olacak mı?

Ankara Barosu Başkanı Feyzioğlu, tarihi kararı yorumladı.

Ergenekon, balyoz ve şike davasına emsal olacak mı?

Deniz AYHAN / Sozcu.com.tr

Ana­ya­sa Mah­ke­me­si, dün “yar­gı­da rüş­ve­t” da­va­sın­da em­sal bir ka­ra­ra im­za attı. Mahke­me, ara­la­rın­da rüş­vet al­dı­ğı id­di­a edi­len emek­li Yar­gı­tay 6. Hu­kuk Da­ire­si Baş­ka­nı Ha­san Er­do­ğan ve rüş­vet ver­mek­le suç­la­nan İs­tan­bul Ti­ca­ret Oda­sı (İTO) Başka­nı Mu­rat Yal­çın­ta­ş'­ın da bu­lun­du­ğu 16 sa­nı­ğın be­ra­atine ka­rar ver­di.

Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Baş­ka­nı Ha­şim Kı­lıç, so­ruş­tur­ma ev­re­sin­de el­de edi­len “delillerden bir kıs­mı­nın hu­ku­ka uy­gun ol­ma­dı­ğı­nı­” açık­la­dı. Diğer delillerin yeterli olmaması sebebiyle beraat kararı çıktı. Hukuksuz elde edilen delillerin, delil olarak kullanılamaması gözleri Balyoz davası ile Ergenekon ve Şike gibi karar aşamasındaki davalara çevirdi.

Yü­ce Di­va­n'­ın bu ka­ra­rı­nın ardından Yar­gı­tay aşa­ma­sın­da olan Bal­yoz da­va­sı ile so­na yak­la­şı­lan Er­ge­ne­kon, Şike davası, Poy­raz­köy gi­bi “hu­kuk­suz de­li­l” id­di­ala­rı­nın bu­lun­duğu da­va­la­rın tem­yiz aşa­ma­la­rı­nı et­ki­le­ye­bi­le­ce­ği be­lir­ti­liyor.

TARİHİ BİR KARAR
Konuyla ilgili Sözcü.com.tr’ye açıklama yapan Ankara Barosu Başkanı Av. Metin Feyzioğlu
, bir yargı mensubunun rüşvet aldığı iddiasıyla yargılandığı davada, Anayasa Mahkemesi'nin, “Suç var ama deliller hukuka aykırı toplandı” gerekçesiyle beraat hükmü vermesini, “Hukuka o kadar susamışız ki, Anayasa'da herhangi farklı bir yoruma izin vermeyecek şekilde açıkça yazan bir hükmün uygulanmış olmasını tarihi karar olarak nitelendiriyoruz” sözleriyle değerlendirdi.

KANUNLAR UYGULANSAYDI…
Feyzioğlu, “Madem ki hukuka aykırı yöntemlerle elde edilmiş bulgu delil olamaz, dolayısıyla yok hükmündedir. O halde sanığın aleyhinde bir delil olmadığı için beraat kararı verilmesi hem Anayasa hem CMK emridir. Dolayısıyla Yüce Divan kararı hukuken şaşırtıcı bir karar değildir. Kanunların uygulandığı, hukuk devletinin evrensel standartlarının geçerli olduğu bir ülkede yaşıyor olsaydık, Anayasa Mahkemesi'nin bu kararının haber değeri de olmazdı” diye konuştu.

DELİL GÜVENİLİR DEĞİLSE SUÇLAYAMAZSINIZ
Delillerin güvenilir olması gerektğinin altını çizen Feyzioğlu, “Delillerinin hukuka aykırı olması durumunda o delili hiçbir şekilde kullanamazsınız, dolayısıyla suç var da diyemezsiniz. Deliller suçun veya suçlamanın doğru olup olmadığını anlayabilmeniz için sahip olmanız gereken verilerdir. Hukuka aykırı deliller güvenilir olmadıkları için değerlendirilemezler. Delil güvenilir değilse o delile güvenip suçlamanın doğru olup olmadığı konusunda bir görüş beyan edemezsiniz.” diye konuştu.

HUKUKSUZ DİNLEME DELİL DEĞİL

ERGENEKON’DA ŞİKE’DE ADALET BEKLEMİYORUM
AYM’nin bu kararının Ergenekon, Şike, Poyrazköy gibi davalarda da emsal değeri olduğunu belirten Feyzioğlu, “Kararın Özel Görevli Mahkemeler'de görülmekte olan diğer davalara emsal teşkil etmesi gerektiğini belirterek “Bu kararın hiç kuşkusuz bütün mahkemeler açısından emsal değeri vardır. Ceza mahkemeleri için bağlayıcı olmaz, örnek olur. Yüce Divan en yüksek ceza mahkemesi olduğuna göre elbette içtihat yaratacak bir karar vermiştir. Hukuka aykırı bulguların delil olmayacağını unutmuş bir kısım hakimler bu karardan sonra umarım Anayasa'nın o hükmünü okurlar. Ancak, tasfiye haline sokulmuş mahkemelerden herhangi bir adalet beklemediğim için burada görülen davaları sonuçları itibarıyla hukuki yönden değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Bu davaları hukuki yönden değerlendirmek onların hukuki olduklarına dair kredi kazandırmaktır” dedi.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...