Danıştay Başkanı’nın adı hayali ihracata karıştı

Hayali ihracattan yargılanan çete liderinin aracısı, Danıştay’da iş bağlamak isterken teknik takibe alındı... Bu aracının konuştuğu kişilerden biri de Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu çıktı

Danıştay Başkanı’nın adı hayali ihracata karıştı

İs­tan­bul Bü­yük­çek­me­ce Ka­çak­çı­lık C.Sav­cı­sı Mus­ta­fa Ke­mal Gü­l'­e 16 Ha­zi­ran 2011 ta­ri­hin­de ge­len ih­bar te­le­fo­nun­da, “ha­ya­li ih­ra­cat­la ku­maş ka­çak­çı­lı­ğı­” an­la­tıl­dı. İh­bar­cı, isim­le­ri ge­çen ba­zı ki­şi­le­rin geç­miş­te de ben­zer iş­ler yap­mak­tan ce­za­evi­ne gi­rip çık­tı­ğı­nı da be­lirt­ti ve an­lat­tık­la­rı­nı da­ha son­ra ya­zı­lı ola­rak da ulaş­tır­dı.

Sav­cı­nın ba­şı­na ge­len­ler

Sav­cı, id­di­ala­rın araş­tı­rıl­ma­sı için İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Ma­li Şu­be Mü­dür­lü­ğü'ne ta­li­mat ver­di. Te­le­fon din­le­me­le­ri ve fi­zi­ki ta­kip­ler baş­la­tıl­dı. So­ruş­tur­ma de­vam eder­ken, Sav­cı Gü­l'­ün, il dı­şı sav­cı­lı­ğı için ta­le­bi ol­ma­ma­sı­na rağ­men Edir­ne'ye sav­cı ola­rak ata­ma­sı ya­pıl­dı. SÖZ­CÜ, skan­da­lı ya­zın­ca, HSYK so­ruş­tur­ma so­nu­na ka­dar Sav­cı Gü­l'­ü gö­rev­de bı­rak­tı. Sav­cı, ara­la­rın­da Güm­rük üst dü­zey yet­ki­li­le­ri­nin de bu­lun­du­ğu bü­rok­rat­la­rın da ifa­de­le­ri­ni “şüp­he­li­” ola­rak al­dı, id­di­ana­me­yi ha­zır­la­dı ve ar­dın­dan da ata­ma­sı Ga­zi­os­man­pa­şa Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı'na ya­pıl­dı.

100 milyonluk kaçakçılık

Sav­cı­nın, Bü­yük­çek­me­ce'de son göre­vi 400 say­fa­lık “da­hil­de iş­le­me­” adı al­tın­da ya­pı­lan ve 100 mil­yon li­ra ol­du­ğu de­ğer­len­di­ri­len güm­rük ka­çak­çı­lı­ğı ol­du. So­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da 27 ki­şi tu­tuk­lan­mış­tı. İd­diana­me­de ise çar­pı­cı bil­gi­ler, te­le­fon ko­nuş­ma­la­rı ile ki­şi­le­rin bağ­lan­tı­la­rını ve iliş­ki­le­rini or­ta­ya ko­yan fo­toğ­raf­lar var. O id­di­ana­me­nin için­de sade­ce Da­nış­tay Baş­ka­nı Hü­se­yin Ka­ra­kul­luk­çu'nun adı geç­mek­le kal­mı­yor, Güm­rük, Eko­no­mi ba­kan­lık­la­rı bü­rok­rat­la­rı da yer alı­yor. Biz, hiç yo­rum yap­ma­dan id­di­ana­me­de­ki fo­toğ­raf­la­rın al­tın­da ne­ler ya­zı­lı ol­du­ğu­nu oku­ya­lım:

Örgüt lideri ve başmüfettiş

1. ve 2. fo­toğ­raf­lar: Ka­çak­çı­lık­la suç­la­nan ve ör­gü­tün li­de­ri ol­du­ğu öne sü­rü­len Bar­ba­ros Hay­ret­tin Ak­soy ile Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı Baş­mü­fet­ti­şi Ca­fer Şa­hi­n'­in fo­toğ­raf­la­rı Ye­şil­yurt­spor ku­lü­bü önün­de çe­ki­li­yor. Fo­toğ­raf­lar­da bir­bir­le­ri­ne sa­rı­lıp öpüş­me­le­ri yer alı­yor. İd­di­ana­me­ye gö­re baş­mü­fet­tiş Ca­fer Şa­hin, çe­te li­der­li­ğiy­le suç­la­nan Bar­ba­ros Hay­ret­tin Ak­so­y'­u (tu­tuk­lu) te­le­fon­la ara­yıp “ku­lü­be gel, çay ik­ram ede­yi­m” di­yor. Zi­ya­ret ger­çek­le­şi­yor. Bu gö­rüş­me­ler fo­toğ­raf­la­nı­yor ve bü­-rok­rat­lar­la il­gi­li ha­zır­la­na­cak ikin­ci id­di­ana­me­de gö­rüş­me ne­de­ni yer ala­cak.

Mü­dü­rün pal­to­su­nu tu­tu­yor

3. ve 4. fo­toğ­raf­lar: İd­di­ana­me­ye gö­re suç ör­gü­tü yö­ne­ti­ci­le­ri ara­sın­da yer alan Ah­met Pam­pu (tu­tuk­lu), Eko­no­mi Ba­kan­lı­ğı, Güm­rük ida­re­le­ri ve Ulu­dağ İh­ra­cat­çı bir­lik­le­ri­nin bü­rok­ra­si­de­ki iş­le­ri­ni ta­kip edi­yor. Bu­na kar­şı­lık rüş­vet ve­ri­yor. Pam­pu, 16 Şu­bat 2012'de uçak­la An­ka­ra'ya ge­li­yor. Edes­sa Ke

bap'ta Ah­met Pam­pu ile Eko­no­mi Ba­kan­lı­ğı İh­ra­cat Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Şu­be Mü­dür­le­rin­den Ha­lit Öz­bil­giç bu­lu­şu­yor. Ye­mek­ten çı­kış­ta Pam­pu, şu­be mü­dü­rü Öz­bil­gi­ç'­in pal­to­su­nu tu­tu­yor. İd­di­ana­me­ye gö­re, te­le­fon ko­nuş­ma­la­rın­da, şu­be mü­dü­rü­nün Pam­pu'dan “üs­tü ka­pa­lı­” ola­rak pa­ra is­te­di­ği, Pam­pu'nun, Öz­bil­gi­ç'­in te­le­fon fa­tu­ra­la­rı­nı öde­mek is­te­di­ği­ni ve şu­be mü­dü­rü­nün de bu­nu ka­bul et­ti­ği be­lir­ti­li­yor.

Ön­ce ban­ka­ sonra Yar­gı­ta­y 

5. Fotoğraf: Ye­mek­ten çı­kan Ahmet Pam­pu, Eko­no­mi Ba­kan­lı­ğı'nın ya­kı­nın­da bu­lu­nan Ya­pı Kre­di Ban­ka­sı Emek Şu­be'si­ne git­ti ve 553 sı­ra nu­ma­ra­sı ile iş­lem yap­tı. Pampu ardından ye­mek ye­dik­le­ri lo­kan­ta­nın kar­şı­sın­da bu­lu­nan ku­yum­cu­ya gir­di. Bir sü­re son­ra ku­yum­cu­dan elin­de he­di­ye pa­ke­ti ile çıktı. Paketin için­de­ki al­tı­nı ce­bi­ne koy­du ve tak­siy­le Yar­gı­ta­y binasının önü­ne gel­di. Yüklü miktarda para çekti Yar­gı­ta­y'­a sa­at 14.37'de gi­riş ya­pan Pam­pu, sa­at 15.25'te Yar­gı­ta­y'­dan çık­tı ve Ata­türk Bul­va­rı'n­da bu­lu­nan Ya­pı Kre­di Baş­kent Şu­be­si­ne gir­di. 15.40 sı­ra­la­rın­da ban­ka­da 560 sı­ra nu­ma­ra­sı ile iş­lem yap­tı. Bu­ra­da, Ahmet Pam­pu, yük­lü mik­tar­da pa­ra çek­ti.

Ban­ka­dan Ba­kan­lı­ğa geç­ti

6. Fotoğraf: Pam­pu ban­ka­dan çı­kıp tak­siy­le Eko­no­mi Ba­kan­lı­ğı'na git­ti. Ba­kan­lı­ğın ko­ri­do­run­da Şu­be Mü­dü­rü Ha­lit Öz­bil­gi­ç'­le sa­at 16.27'de gö­rüş­tü, 6 da­ki­ka son­ra bi­na­dan ay­rıl­dı. Ba­kan­lık­tan çık­tık­tan son­ra ye­ni­den ay­nı ban­ka şu­be­si­ne git­ti. Ban­ka­dan çık­tık­tan son­ra, an­ke­sör­lü te­le­fon­la ara­ma yap­tı. Ora­dan da yü­rü­ye­rek AŞ­Tİ'de­ki HA­VA­Ş'­a git­ti. Pam­pu'nun he­sap ha­re­ket­le­ri de id­di­ana­me­de yer alı­yor ve ken­di­si­ne han­gi ta­rih­ler­de kim­ler ta­ra­fın­dan do­lar ve Türk li­ra­sı gön­de­ril­di­ği de sı­ra­la­nı­yor.

Ka­ra­kul­luk­çu'y­la gö­rüş­me

Çe­te li­der­li­ğiy­le suç­la­nan Bar­ba­ros Hay­ret­tin Ak­so­y'­la iliş­ki­li ol­du­ğu id­di­ana­me­de öne sü­rü­len Yal­çın Bay­ra­k'­ın (ön­ce tu­tuk­lan­dı, üst mah­ke­me­ye iti­raz üze­ri­ne ser­best kal­dı), Da­nış­ta­y'­da­ki iliş­ki­le­ri­ni kul­la­nıp fir­ma­la­ra ve­ri­len ce­za­la­rın in­di­ril­me­si­ni sağ­la­dı­ğı, baş­ka fir­ma­lar için de uğ­raş­tı­ğı te­le­fon ko­nuş­ma­la­rın­dan an­la­şıl­dı. Yal­çın Bay­ra­k'­ın, Da­nış­tay Baş­ka­nı Hü­se­yin Ka­ra­kul­luk­çu ile gö­rüş­me­ler yap­tı­ğı be­lir­til­di. 15 Şu­bat 2012'de sa­at 15.30'da Yal­çın Bay­rak, An­ka­ra Park Ote­l'­e gel­di ve 16.30'da bir ki­şiy­le bir­lik­te Da­nış­ta­y'­a gir­di. Bu ara­da bü­tün ha­re­ket­le­ri kay­da alın­dı. 17.40'ta Bay­rak ve ya­nın­da­ki ki­şi Da­nış­ta­y'­dan ay­rı­lıp lo­kan­ta­ya git­ti­ler. Yan­la­rı­na da­ha son­ra iki ki­şi gel­di. İd­di­ana­me­de bu olay şöy­le yer al­dı:

Oto­mo­bil­de bu­luş­tu­lar

“Bar­ba­ros Hay­ret­tin Ak­soy ile Yal­çın Bay­rak ara­sın­da­ki gö­rüş­me­ler­den de an­la­şı­la­ca­ğı üze­re Yal­çın Bay­ra­k'­ın, Da­nış­tay Baş­ka­nı Hü­se­yin Ka­ra­kul­luk­çu ile gö­rüş­tü­ğü ve bu gö­rüş­me hak­kın­da Ak­so­y'­a bil­gi ver­di­ği tes­pit edil­miş­tir. Ay­rı­ca, Bay­ra­k‘­ın 26 Şu­ba­t'­ta da An­ka­ra'ya ge­lip Da­nış­tay Baş­ka­nı Hü­se­yin Ka­ra­kul­luk­çu ile gö­rüş­me yap­tı­ğı, bu­luş­mak is­te­di­ği, 12 Mar­t'­ta da Ka­ra­kul­luk­çu ile Bay­ra­k'­ın araç­ta gö­rüş­tük­le­ri de ta­pe­ler­den an­la­şıl­mak­ta­dır. De­ği­şik ta­rih­ler­de de Yal­çın Bay­ra­k'­ın, Da­nış­tay Baş­ka­nıy­la gö­rüş­me­ler yap­mak için sek­re­ter­den ran­de­vu is­te­di­ği ve bun­la­rın ba­zı­la­rın­da da gö­rüş­tü­ğü an­la­şıl­mış­tır. Ay­rı­ca, Bay­ra­k'­ın üst ara­ma­sın­da ve oto­mo­bi­lin­de de ya­pı­lan ara­ma­da Da­nış­ta­y'­da gö­rü­len çok sa­yı­da da­va dos­ya­sı­nın nu­ma­ra­la­rı­nın yer al­dı­ğı gö­rül­müş­tür…”

Ye­ni id­di­ana­me olay ya­ra­tır

Güm­rük ka­çak­çı­lı­ğıy­la il­gi­li, çe­te­ye yar­dım et­tik­le­ri id­di­asıy­la ba­zı bü­rok­rat­la­rın da şüp­he­li ola­rak ifa­de­le­ri alın­dı. An­cak, asıl bom­ba­lar ikin­ci id­di­ane­me­de yer ala­cak…. Ora­da, han­gi si­ya­si­nin oğ­lu­nun han­gi iş­le­ri yap­tı­ğın­dan tu­tun da, han­gi üst dü­zey bü­rok­rat­la­rın bu işe ka­rış­tı­ğı­nı öğ­re­ne­ceğiz. İfa­de­si­ne baş­vu­ru­la­cak­lar ara­sın­da ha­kim ve sav­cılar da bu­lu­nu­yor. Saygı ÖZTÜRK