Eğilen eğilsin ODTÜ ayakta

Hedefteki OD­TÜ­’nün öğ­ren­cileri ve öğretim görevlileri buluştu. “AK­P’­ye di­re­ni­yo­ru­z” de­di

Eğilen eğilsin ODTÜ ayakta

Olay­lar na­sıl baş­la­mıştı?

YERLİ uy­du Gök­türk-2'nin, 18 Ara­lı­k'­ta fır­la­tı­lma töreni için Baş­ba­ka­n'­ın OD­TÜ'ye ge­li­şi­ni pro­tes­to eden öğ­ren­ci­le­re po­lis bi­ber ga­zı ve taz­yik­li suy­la mü­da­ha­le et­ti. An­ka­ra Üni­ver­si­te­si öğ­ren­ci­si Ba­rış Ba­rı­şık atı­lan gaz bom­ba­sı kap­sü­lü ile ba­şın­dan vu­rul­ma­sı ne­de­niy­le be­yin ka­na­ma­sı ge­çir­di.

ODTÜ’DE ARBEDE HABERİ İÇİN TIKLAYIN

AKP Söz­cü­sü Hü­se­yin Çe­lik, öğ­ren­ci­ler için “İf­lah ol­maz ulu­sal­cı­la­r” de­di. OD­TÜ yö­ne­ti­mi, öğ­ren­ci­le­re sa­hip çı­ktı. Öğ­re­tim ele­man­la­rı ve öğ­ren­ci­ler, “Şid­det var­sa, po­lis var­sa, ders yo­k” slo­ga­nıy­la ders­le­re gir­me­di.

‘ODTÜ SEMBOL OLDU’ HABERİ İÇİN TIKLAYIN

Bu­na sert tep­ki ve­ren Er­do­ğan “Si­zin ye­tiş­tir­di­ği­niz öğ­ren­ci­ler bun­lar­sa Tür­ki­ye bat­mış­tı­r” de­di. YÖK, so­ruş­tur­ma baş­lat­tı. 12 üni­ver­si­te, ade­ta Baş­ba­ka­n'­ı des­tek­le­yen or­tak bir açık­la­ma yap­tı. Tartışma büyüdü.

Hedefteki OD­TÜ'nün öğ­ren­cileri ve öğretim görevlileri buluştu. “AK­P'­ye di­re­ni­yo­ru­z” de­di
Ey­le­me bir­çok üni­ver­si­te­den de des­tek gel­di

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NDEN DESTEK HABERİ İÇİN TIKLAYIN

Or­ta­do­ğu Tek­nik Üni­ver­si­te­si'n­de (OD­TÜ), Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­ın pro­tes­to edil­me­siy­le baş­la­yan “OD­TÜ ayak­ta, AK­P'­ye kar­şı di­re­ni­yo­r” kam­pan­ya­sı dün de de­vam et­ti. Öğ­ren­ci­ler, 48 sa­at­lik iş­gal ey­le­mi­nin ar­dın­dan dün Ankara Dev­rim Stad­yu­mu'n­da bir ara­ya gel­di. ODTÜ'lü­le­re, di­ğer üni­ver­si­te­le­rin öğ­ren­ci­le­rin­den de des­tek vardı. An­cak OD­TÜ öğ­ren­ci­si ol­ma­yan­lar, kam­püs gi­ri­şin­de dur­du­rul­du. İda­ri Bi­lim­ler Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Eyüp Öz­ve­ren, di­ğer üni­ver­si­te­ler­den ge­len­le­rin içe­ri alın­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­di.

Özel gü­ven­lik gö­rev­li­le­ri ba­ri­kat kur­du. Öğ­ren­ci­ler, “Bü­tün üni­ver­si­te­le­re sal­dı­rı­nın ol­du­ğu bir sü­reç­ten ge­çi­yo­ruz. Me­şa­le­nin ya­kıl­dı­ğı yer OD­TÜ ola­bi­lir ama bu he­pi­mi­zin so­ru­nu­” di­ye­rek kam­pü­se gir­di. Dev­rim Stad­yu­mu'na yü­rü­düler. Öğ­ren­ci­le­rin ta­şı­dı­ğı pan­kart­lar­da Kı­rık­ka­le, Sel­çuk, Düz­ce, Bü­lent Ece­vit, Sa­kar­ya, Ak­de­niz, Ga­zi M. Akif Er­soy, Trak­ya, Abant İz­zet Bay­sal, Ege, Çu­ku­ro­va, Mer­sin, Ko­ca­eli, Ha­tay Mus­ta­fa Ke­mal Üni­ver­si­te­le­ri'nin isim­le­ri yer al­dı.

‘SANATÇILAR ERDOĞAN’A BAŞKALDIRDI’ HABERİ İÇİN TIKLAYIN

Sanatçılardan destek

Üni­ver­si­te­li­le­rin şen­lik gi­bi ey­le­mi­ne, aka­de­mis­yen­ler, Bu­lut­suz­luk Öz­le­mi so­lis­ti Ne­jat Ya­va­şo­ğul­la­rı ve Redd Gru­bu üye­le­ri de des­tek ver­di. İn­san zin­ci­ri oluş­tu­rup sta­da, “OD­TÜ ayak­ta­” ya­zan öğ­ren­ci­ler, da­ha son­ra hep bir ağız­dan şar­kı söy­le­di.
SÖZ­CÜ/AN­KA­RA

GÜL, ODTÜ REKTÖRÜ İLE GÖRÜŞTÜ HABERİ İÇİN TIKLAYIN

40 DAKİKA BEKLEDİ, DERDİNİ ANLATTI

ODTÜ Rektörü Ahmet Acar, Başbakan ile görüştü. “Yanlış bilgilendirme yapıldı” diyen Rektör, 40 dakika bekletildikten sonra Erdoğan'a o gün yaşananları anlattı. Ardından Köşk'e çıktı. Olaylarla ilgili Cumhurbaşkanı'nı da bilgilendirdi…

OD­TÜ'de ya­şa­nan po­lis-öğ­ren­ci kav­ga­sın­dan son­ra Rek­tör Ah­met Acar, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­la bir ara­ya gel­di. Baş­ba­kan­lı­k'­a ge­len Acar, bir haf­ta­da ya­şa­nan­la­rı Er­do­ğa­n'­a ak­tar­dı.

40 DA­Kİ­KA BEK­LE­Dİ: Ran­de­vu ta­le­bi Rek­tör Aca­r'­dan gel­di. Görüşme 14.00'daydı Ancak Er­do­ğan, Rektör Acar'ı 40 da­ki­ka bek­let­ti. Er­do­ğa­n'­ın Sin­ca­n'­da­ki prog­ra­mı ne­de­niy­le gö­rüş­me­nin ge­cik­ti­ği­ni ifa­de edildi.

YÖK BAŞ­KA­NI DA GEL­Dİ: Gö­rüş­me­de Er­do­ğa­n'­ın Da­nış­ma­nı ve AKP Mil­let­ve­ki­li Yal­çın Ak­do­ğan da vardı. Ay­nı sa­at­ler­de YÖK Baş­ka­nı Gök­han Çe­tin­sa­ya'da Baş­ba­kan­lık Ko­nu­tu' na gel­di. YÖK Baş­ka­nı'nın, Er­do­ğan-Acar gö­rüş­me­si­ne ka­tı­lıp ka­tıl­ma­dı­ğı öğ­re­ni­le­me­di.

YAN­LIŞ YÖN­LEN­Dİ­Rİ­Lİ­YOR: OD­TÜ Rek­tö­rü Acar, gö­rüş­me­den ön­ce yap­tı­ğı açık­la­ma­da öğ­ren­ci pro­tes­to­su ko­nu­sun­da Baş­ba­ka­n'­a yan­lış bil­gi­ler ve­ril­di­ği­ne işa­ret ede­rek, “Sa­nı­rım Baş­ba­kan yan­lış bil­gi­len­di­ri­li­yor. Olay­la­rın na­sıl ge­liş­ti­ği­ni tek tek an­la­ta­ca­ğım. Or­ta­da yan­lış bil­gi­ler var. Tep­kim Baş­ba­ka­n'­a de­ği­l” de­miş­ti.

GÜ­L'­E GİT­Tİ: Baş­ba­ka­n'­la yak­la­şık 1 sa­at gö­rü­şen Rek­tör Acar, da­ha son­ra Çan­ka­ya Köş­kü'ne çı­ka­rak Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gü­l'­e ya­şa­nan ge­liş­me­ler hak­kın­da bil­gi ver­di.

Ve­li TOP­RAK

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...