En güzel intibak vekile

En güzel intibak milletin aslına değil vekiline oldu

En güzel intibak vekile

Ga­ze­te­niz SÖZ­CÜ, yak­la­şık bir haf­ta­dır, emek­li­le­rin “in­ti­bak zam­mı­nı­” ku­ru­şu ku­ru­şu­na yayın­lı­yor.

Emek­li­ler ya­ni mil­le­tin as­lı, he­ye­can­la ken­di du­ru­mu­nu iz­ler­ken, bir yan­dan da “en yük­sek in­ti­bak zam­mı­”nın ki­me ya­pıl­dı­ğı­nı me­rak edi­yor­lar.

AS­LI­NA DE­ĞİL VE­Kİ­Lİ­NE

En bü­yük ar­tış, mil­le­tin as­lı­na de­ğil, ve­ki­li­ne ya­pıl­dı…
Mil­let­ve­kil­le­ri­nin emek­li ma­aşı­nın Ocak 2012 iti­ba­riy­le 6.270 TL'­ye çı­kar­tıl­ma­sı, bir ka­nun­la ka­bul edil­di. Bun­dan böy­le bu tu­tar Cum­hur­baş­ka­nı'nın emek­li ma­aşı­nın yüz­de 45'i ola­rak uy­gu­la­na­cak.
Tem­muz 2012'de­ki me­mur maa­şı zam­mı ve 2013 ar­tış­la­rıy­la, ve­kil emek­li­le­ri 2013 yı­lın­da, yüz­de 4'lük ek öde­nek­le 7.000 li­ra ci­va­rın­da emek­li ay­lı­ğı ala­cak. Hem emek­li hem mil­let­ve­ki­li olan­lar, ay­da 19 bin li­ra ci­va­rın­da ay­lık ala­cak­lar.

HANGİ EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK HABERİ İÇİN TIKLAYIN

ASIL İLE VE­Kİ­LİN FAR­KI

Olay sa­de­ce emek­li ay­lık­la­rın­dan iba­ret de­ğil.
Ba­ğım­sız ça­lı­şan emek­li­le­rin, emek­li ay­lık­la­rı­nın yüz­de 15'i Sos­yal Gü­ven­lik Des­tek Pri­mi (SGDP) ola­rak ke­si­li­yor. Mil­let­ve­ki­li emek­li­le­rin­den ise, Ana­ya­sa'da yer alan “ö­zel bir hü­kü­m” ge­re­ği bu ke­sin­ti ya­pıl­mı­yor.
Has­ta­lan­dık­la­rın­da, her­han­gi bir sı­nır­la­ma ol­ma­dan en iyi oda­lar­da ka­la­rak, bak­mak­la yü­küm­lü ol­duk­la­rı her­kes te­da­vi ola­bi­li­yor. Ek öde­me vs. alın­mı­yor.
Mil­le­tin as­lı ise, has­ta­ne ka­pı­la­rın­da kıv­ra­nıp du­ru­yor.
Son­ra… dö­nüp ba­kı­yo­ruz Türk Par­la­men­ter­ler Bir­li­ği, mil­let­ve­ki­li emek­li­le­ri­nin ve ak­tif mil­let­ve­kil­le­ri­nin ay­lı­ğı­nı dü­şük bu­lu­yor.
Bu gün­ler­de mil­let­ve­ki­li ma­aş­la­rı­nın ye­ni­den dü­zen­le­ne­bil­me­si için ye­ni bir ya­sa çı­kar­tıl­ma­sı ta­le­biy­le, par­ti li­der­le­riy­le gö­rü­şü­yor­lar.
İş­te si­ze mil­le­tin as­lı ile ve­ki­li­nin far­kı!…

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...