Hacı Paşa’ya özel muamele

Erdoğan dün, Özel Paşa'yı sürpriz bir şekilde arabasına aldı... "Benim için özel" mesajı verdi

Hacı Paşa’ya özel muamele

Başbakan Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Necdet Özel arasındaki uyum, dün bir kez daha görüldü. Yüksek Askeri Şura öncesinde Anıtkabir'i ziyaret ettiler. Çıkışta Erdoğan, Özel Paşa'ya pek görülmeyen bir jest yaptı.

Erdoğan, 10 gün önce Suudi Arabistan ziyareti yapıp Kral'ın madalyasını alan Özel Paşa'yı makam otomobiline davet etti. Erdoğan ve Özel, Genelkurmay Karargahı'na birlikte gitti. YAŞ'ta Suriye meselesi görüşüldü…

PATRIOT VE TERÖRLE MÜCADELE
Yüksek Askeri Şura iki komutan eksikle dün toplandı. Gündemde Suriye krizi, NATO'dan talep ettiğimiz patriot füzeleri ve terörle mücadele vardı…

Yüksek As­ke­ri Şu­ra (YAŞ), kış dö­ne­mi ola­ğan top­lan­tı­sı­nı dün yap­tı. Ge­nel­kur­may Ka­rar­ga­hı'n­da­ki Çak­mak Sa­lo­nu'n­da ya­pı­lan top­lan­tı­ya; Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Nec­det Özel, Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı İs­met Yıl­maz ile kuv­vet ko­mu­tan­la­rı ve di­ğer ko­mu­ta ka­de­me­si ka­tıl­dı. An­cak tu­tuk­lu­luk ka­ra­rı ve­ri­len YAŞ üye­si Or­ge­ne­ral Nus­ret Taş­de­ler ile tu­tuk­lu YAŞ üye­si Or­ge­ne­ral Bil­gin Ba­lan­lı sa­lon­da yok­tu. Top­lan­tı­da or­du­nun har­be ha­zır­lık du­ru­mu, ih­ti­yaç du­yu­lan sa­vun­ma sis­tem­le­ri ve mo­der­ni­zas­yon­la­rı ve Su­ri­ye kri­zin­de ge­li­nen son du­rum ele alın­dı. Tür­ki­ye'nin NA­TO'dan ta­lep et­ti­ği pat­ri­ot fü­ze­le­ri de top­lan­tı­nın gün­dem mad­de­siy­di. Ge­nel­kur­may in­ter­net si­te­sin­de ya­pı­lan açık­la­ma­da, top­lan­tı­da, böl­ge­sel as­ke­ri-po­li­tik du­rum de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lu­nul­du­ğu, iç gü­ven­lik ha­re­ka­tı­na yö­ne­lik ic­ra edi­len fa­ali­yet­ler ile TSK ana prog­ram ve he­def­le­ri­nin in­ce­len­di­ği bil­di­ril­di.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...