Hukuksuz dinleme delil değil

16 Sanığın beraat ettiği dava, Balyoz sanıklarına umut ışığı oldu.

Hukuksuz dinleme delil değil

Ana­ya­sa Mah­ke­me­si (AYM), “yar­gı­da rüş­ve­t” da­va­sın­da em­sal bir ka­ra­ra im­za at­tı. Mah­ke­me, ara­la­rın­da rüş­vet al­dı­ğı id­di­a edi­len emek­li Yar­gı­tay 6. Hu­kuk Da­ire­si Baş­ka­nı Ha­san Er­do­ğan ve rüş­vet ver­mek­le suç­la­nan İs­tan­bul Ti­ca­ret Oda­sı (İTO) Baş­ka­nı Mu­rat Yal­çın-­ta­ş'­ın da bu­lun­du­ğu 16 sa­nı­ğın be­ra­atine ka­rar ver­di. İs­tan­bul Dün­ya Ti­ca­ret Mer­ke­zi (İDTM) ile CNR Fu­ar­cı­lık ara­sın­da­ki fu­ar sa­lon­la­rı­nın tah­li­ye­si­ne iliş­kin da­va­lar­da rüş­vet alın­dı­ğı id­di­asıy­la gö­rü­len da­va­nın ka­rar du­ruş­ma­sı­na 13 sa­nık ve avu­kat­la­rı ile müş­te­ki CNR Fu­ar­cı­lık şir­ke­ti­nin sa­hi­bi Cey­da Ere­m'­in avu­ka­tı ka­tıl­dı.

Taz­mi­nat is­te­ye­bi­le­cek­ler

Son söz­le­rin ar­dın­dan Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Baş­ka­nı Ha­şim Kı­lıç, so­ruş­tur­ma ev­re­sin­de el­de edi­len “de­lil­ler­den bir kıs­mı­nın hu­ku­ka uy­gun ol­ma­dı­ğı­nı­” açık­la­dı. Kı­lıç, di­ğer de­lil­le­rin de rüş­vet su­çun­dan mah­ku­mi­yet­le­ri­ne ye­ter­li bu­lun­ma­ma­sı ne­de­niy­le tüm sa­nık­la­rın be­ra­at­la­ri­ne ka­rar ve­ril­di­ği­ni söy­le­di. Kı­lıç, sa­nık­la­rın gö­zal­tın­da ve tu­tuk­lu­luk­ta ge­çir­dik­le­ri sü­re­ler ne­de­niy­le ağır ce­za mah­ke­me­le­rin­de taz­mi­nat ta­le­bin­de bu­lu­na­bi­le­cek­le­ri­ni anım­sat­tı. Sa­lon­da se­vinç­le kar­şı­la­nan be­ra­at ka­ra­rın­da Baş­kan Kı­lıç, üye­ler Re­cep Kö­mür­cü, Nu­ri Ne­ci­poğ­lu ve Hi­ca­bi Dur­sun 4 sa­nık­la il­gi­li kar­şı oy kul­lan­dı.

Di­ğer da­va­la­rı et­ki­ler mi?

Ka­ra­rın ar­dın­dan ga­ze­te­ci­le­re ko­nu­şan İTO Baş­ka­nı Yal­çın­taş, “Ha­ki­ka­ten zor bir sü­reç ol­du, al­nı­ma ya­zıl­mış, ya­şa­dım. Dün gö­re­vi­min ba­şın­day­dım, şim­di bu­ra­dan tek­rar gö­re­vi­min ba­şı­na dö­nü­yo­ru­m” de­di. Yü­ce Di­va­n'­ın ka­ra­rı­nın Yar­gı­tay aşa­ma­sın­da olan Bal­yoz da­va­sı ile so­na yak­la­şı­lan Er­ge­ne­kon, Poy­raz­köy gi­bi “hu­kuk­suz de­li­l” id­di­ala­rı­nın bu­lun­du­ğu da­va­la­rın tem­yiz aşa­ma­la­rı­nı et­ki­le­ye­bi­le­ce­ği be­lir­ti­li­yor.

Sa­nık avu­kat­la­rı ne de­di?

Bal­yoz da­va­sı avu­kat­la­rın­dan Ce­lal Ül­gen, “AY­M'­nin ka­ra­rı hu­ku­ka son de­re­ce uy­gun bir ka­rar­dır. Bu­ra­da de­lil­ler hu­ku­ka ay­kı­rı top­lan­mış­sa, “Ze­hir­li ağa­cın mey­ve­si de ze­hir­li olu­r” il­ke­si ge­re­ğin­ce hük­me et­ki ede­mez. Bal­yoz da­va­sın­da ne ya­zık ki bu il­ke­ler hep göz ar­dı edil­di. Bu mah­ke­me­ler ba­ğım­sız mah­ke­me­ler ol­ma­dı­ğın­dan, yü­rüt­me­nin, bir­ta­kım ege­men güç­le­rin kon­tro­lün­de ol­du­ğun­dan o yön­de bir ka­rar bek­le­mi­yo­rum. Yi­ne de bir umut ışı­ğı di­ye­bi­li­ri­z” de­di. Bal­yoz sa­nı­ğı Çe­tin Do­ğa­n'­ın avu­ka­tı Hü­se­yin Er­söz ise şun­la­rı söy­le­di: “As­lın­da AYM, Ce­za Mu­ha­ke­me­si Ka­nu­nu'n­da­ki (CMK) bir uy­gu­la­ma­yı ha­ya­ta ge­çir­di. CMK'­da 34. mad­de­nin gön­der­me­siy­le 230. mad­de­de, hu­ku­ka uy­gun­luk de­ne­ti­mi­nin ya­pı­la­ca­ğın­dan bah­se­di­li­yor. AYM di­ğer mah­ke­me­le­re yol gös­te­re­cek ta­ri­hi bir ka­ra­ra im­za at­tı.”

İZİNSİZ DİNLEME YAPMIŞTI

“Yar­gı­da rüş­ve­t” da­va­sı­na iliş­kin so­ruş­tur­ma­yı, ha­len Yar­gı­tay 16. Hu­kuk Da­ire­si Baş­ka­nı olan es­ki Ada­let Baş­mü­fet­ti­şi Ha­lit Kıv­rıl yü­rüt­müş­tü. Kıv­rıl, o es­na­da Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanı olan Hasan Er­do­ğan hak­kın­da Yar­gı­tay Ka­nu­nu'na gö­re izin al­ma­sı ge­re­kir­ken bu iz­ni al­ma­dan tek­nik ta­kip ka­rar­la­rı al­dır­mış­tı. Yü­ce Di­van 15 sa­nık hak­kın­da An­ka­ra 9. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si'n­de açı­lan da­va­yı, Er­do­ğan hak­kın­da­ki da­va ile bir­leş­tir­miş­ti. Kıv­rı­l'­ın, bu so­ruş­tur­ma­nın ar­dın­dan, Şu­bat 2011'de HSYK ta­ra­fınd­an Yar­gı­ta­y'­a se­çil­me­si tar­tış­ma ya­rat­mış­tı.

Asuman ARANCA / Sözcü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...