‘İşadamları artık korkmuyor’

CHP lideri, işadamlarıyla buluşmak için yola çıktı. İlk durak Bursa’ydı. 650 patron sıkıntılarını Kılıçdaroğlu’na anlattı... Her iki taraf da toplantıdan memnun ayrıldı...

‘İşadamları artık korkmuyor’

Sa­na­yi­ci ve işadam­la­rıy­la ye­te­rin­ce te­mas ku­- rul­ma­dı­ğı­nı ve bu ke­sim­le­rin par­ti ta­ra­fın­dan ih­mal edil­di­ği­ni de­ğer­len­di­ren CHP yö­ne­ti­mi, sa­de­ce iş çev­re­le­riy­le te­mas kur­mak üze­re ge­nel baş­kan yar­dım­cı­lı­ğı oluş­tur­du ve bu gö­re­ve Er­do­ğan Top­rak ge­ti­ril­di. Ar­dın­dan da CHP li­de­ri Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu'nun bü­tün il­ler­de işadam­la­rıy­la bir ara­ya gel­me­si­ni sağ­la­ya­cak bir prog­ram ha­zır­lan­dı. Bu­nun ilk adı­mı Bur­sa'da atıl­dı.

990 soru sordular

Yak­la­şık 300 sa­na­yi­ci ve işada­mı­nın bek­len­di­ği ye­mek­li top­lan­tı­ya 650 ki­şi ka­tıl­dı. Bu du­rum CHP yö­ne­ti­min­de, “İşadam­la­rı kor­ku­yu üzer­le­rin­den at­tı­” yo­rum­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı­na ne­den ol­du. İşadam­la­rı top­lan­tı sı­ra­sın­da Kı­lıç­da­roğ­lu'na de­ği­şik ko­nu­lar­da tam 990 so­ru yö­nel­tti. İşadam­la­rı­nın ya­zı­lı so­ru­la­rı tas­nif edil­di ve ben­zer­lik gös­te­ren­le­rin ce­vap­la­rı ve­ril­di. Kı­lıç­da­roğ­lu, ba­zı so­ru­la­ra ise ya­zı­lı ola­rak ce­vap ve­re­ce­ği­ni söy­le­di.

Herkes sıkıntı içinde'

Kı­lıç­da­roğ­lu'na, Gü­ney­do­ğu olay­la­rın­dan, okul­lar­da­ki kı­lık-kı­ya­fe­te, seç­me­li ders­ler­den eği­tim­de­ki gi­di­şe ka­dar he­men her ko­nu­da so­ru­lar yö­nel­til­di. Top­lan­tı­ya Bur­sa'nın ta­nı­nan işadam­la­rı ve sa­na­yi­ci­le­ri­nin bü­yük il­gi gös­ter­me­si Kı­lıç­da­roğ­lu'nu da mem­nun et­ti. Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Top­rak, bu il­gi­nin ne­de­ni­ni şöy­le de­ğer­len­dir­di:

Sa­na­yi­ci ve işada­mı­nın bü­yük sı­kın­tı için­de ol­du­ğu or­ta­da. ‘İs­tik­rar bo­zu­lu­r' di­ye bir kor­ku ya­ra­tıl­mış. O yüz­den sa­na­yi­ci­miz, işadam­la­rı­mız olup bi­ten­le­re kar­şı se­si­ni çı­kart­mı­yor. An­cak, on­lar da kö­tü bir gi­di­şat ol­du­ğu­nu gö­rü­yor­lar. Top­lan­tı­da çok ce­sur so­ru­lar yö­nel­til­di. So­ru­lar ara­sın­da, hü­kü­me­tin iz­le­di­ği Su­ri­ye po­li­ti­ka­sı­nın yan­lış­lı­ğı, bu­nun ağır fa­tu­ra­sı da or­ta­ya ko­nul­du. İs­tik­ra­rın hü­kü­met eliy­le bo­zul­ma­ya baş­lan­dı­ğın­dan ya­kın­dı­lar. Sa­na­yi­ci, ül­ke­nin gi­di­şa­tı­na kar­şı du­yar­lı ol­du­ğu­nu or­ta­ya koy­du. Hü­kü­met eliy­le ya­ra­tı­lan kor­ku da­ğıl­ma­ya baş­la­dı. Böy­le giderse iş­le­ri­ni kay­bet­me sü­re­ci­ne gi­re­cek­le­ri­ni gör­dü­ler.”

Ker­van de­vam ede­ce­k'

İş dün­ya­sı ve mes­lek ör­güt­le­riy­le bu­luş­ma­la­rın il il de­vam ede­ce­ği­ni be­lir­ten Top­rak, “Ker­van yo­la çık­tı ve bu ker­van bü­yü­ye­rek il il do­la­şa­cak. İna­nın, Bur­sa'da­ki top­lan­tı­da biz­le­rin göz­le­ri ya­şar­dı. Bü­yük bir sa­lo­nun sa­na­yi ve işada­mı ta­ra­fın­dan dol­du­rul­ma­sı çok önem­liy­di ve ba­zı şey­le­rin de­ği­şe­ce­ği­nin işa­re­tiy­di­” de­di.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...