Makam aracında ve korumasında böcek çıktı

CHP’li Gürsel Tekin, “Erdoğan’ı hem odasında hem de otomobilinde dinlemişler Başbakan’ı kim dinliyor? Başbakan neden sessiz kalıyor? Kimden korkuyor” dedi.

Makam aracında ve korumasında böcek çıktı

CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Gür­sel Te­kin, Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın Mec­li­s'­te­ki ma­kam oda­sı­nın ade­ta ta­lan edil­di­ği­ni iki adet din­le­me ci­ha­zı bu­lun­du­ğu­nu geç­ti­ği­miz gün­ler­de açık­la­mış­tı. Hat­ta, Er­do­ğa­n'­ın ma­kam oda­sın­da­ki ta­di­la­tın da bu ne­den­le ger­çek­leş­ti­ği­ni söy­le­miş­ti. Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­ın ko­ru­ma eki­bi­ni ta­ma­men de­ğiş­tir­me­si id­di­ala­rı güç­len­dir­di. Te­kin bu id­di­ala­rı­na dün ye­ni­le­ri­ni ek­le­di. İş­te Gür­sel Te­ki­n'­in SÖZ­CÜ'ye yap­tı­ğı o açık­la­ma­lar:

Başbakan’ın din­len­di­ği­ne da­ir bir ta­kım du­yum­lar al­dık ve bu­nu Baş­ba­ka­n'­a hem ba­sın ara­cı­lı­ğıy­la hem de ken­di­si­nin ce­vap­la­ma­sı is­te­miy­le ver­di­ği­miz so­ru öner­ge­siy­le gün­de­me ge­tir­dik.
İlginçtir ki Baş­ba­kan bu so­ru­mu­za çıt bi­le çı­kar­ma­dı. Bir ül­ke­nin Baş­ba­ka­nı'nın bi­le din­le­ni­yor ol­ma­sı ne de­mek? Ne­den “Yok öy­le bir şe­y” ya da “E­vet böy­le bir olay ya­şan­dı, ted­bi­ri­ni al­dı­k” de­mi­yor?

Başbakan’ın din­len­di­ği ile il­gi­li ye­ni du­yum­lar al­dık. Me­ğer sa­de­ce ma­kam oda­sın­da­ki iki din­le­me ci­ha­zıy­la sı­nır­lı de­ğil­miş iş­ler. Ko­ru­ma po­li­si­nin üze­rin­den din­le­me ci­ha­zı çık­mış. Zırh­lı ma­kam ara­cın­da da bir adet bu­lun­muş.

Yani bi­ri­le­ri Baş­ba­ka­n'­ı at­tı­ğı adı­ma ka­dar din­le­miş. Da­ha kim bi­lir ne­ler var? Ama Baş­ba­kan ha­len ses­siz­li­ği­ni ko­ru­yor. Bu ses­siz­lik al­dı­ğı­mız du­yum­la­rın doğ­ru ol­du­ğu ka­na­ati­ni oluş­tu­ru­yor.

Koruma po­li­si­ni üze­rin­den de din­le­me ci­ha­zı çık­tıy­sa o İçiş­le­ri Ba­ka­nı'nın kol­tu­ğun­da otu­ra­maz, otur­ma­ma­sı la­zım. Bakana soruyorum:

Erdoğan’ın oda­sın­da, ara­cın­da ve bir po­lis me­mu­ru­nun üze­rin­de ol­mak üze­re dört adet din­le­me ci­ha­zı­nın tes­pit edil­di­ği doğ­ru mu­dur? Kim­ler­den şüp­he­le­nil­mek­te­dir? Din­le­me ci­haz­la­rı han­gi güç­le­re ait­tir?

Eski Ge­nel Baş­ka­nı­mız Sa­yın De­niz Bay­kal ve Ge­nel se­çim sü­re­ci­ni et­ki­le­yen MHP yö­ne­ti­ci­le­ri­ni is­ti­fa­ya zor­la­yan ya­sa­dı­şı din­le­me ve gö­rün­tü­le­me eki­bi şüp­he­li­ler ara­sın­da mı­dır?

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...