İlk raunt islamcıların

Mısır'da ülkeyi ikiye bölen anayasa için yapılan ilk referandumda Cumhurbaşkanı Mursi ve yanlıları kazandı.

İlk raunt islamcıların

Ülkeyi ikiye bölen anayasa için yapılan ilk referandumda Cumhurbaşkanı Mursi ve yanlıları kazandı. Muhalifler ise umudunu 22 Aralık’a taşıdı.

Mı­sır ön­ce­ki gün, çatışmalara neden olan ana­ya­sa için san­dık ba­şı­na git­ti. İki ka­de­me­li ola­rak ger­çek­leş­ti­ri­len re­fe­ren­du­mun ilk aya­ğın­da baş­kent Ka­hi­re baş­ta ol­mak üze­re 10 böl­ge­de oy atıl­dı. Yük­sek Se­çim Ku­ru­lu'na gö­re 25 mil­yon 836 bin ka­yıt­lı seç­men­den 8 mil­yon 176 bi­ni oy kul­lan­dı.
İslami kanadın kurduğu ve Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi destekleyen Hür­ri­yet ve Ada­let Par­ti­si'nden ya­pı­lan açık­la­ma­da, res­mi ol­ma­yan so­nuç­la­ra gö­re yüz­de 56,5 ‘E­ve­t', yüz­de 43,5 ‘Ha­yı­r' oyu çık­tı­ğı be­lir­til­di.
Açık­la­ma­da, hal­kın, si­ya­si ve ana­ya­sal is­tik­ra­rın sağ­lan­ma­sı­na yö­ne­lik ka­rar­lı­lı­ğı­nı da or­ta­ya koy­du­ğu kay­de­dil­di. Açık­la­ma­da, re­fe­ran­du­ma göl­ge dü­şür­me­ye ça­lı­şan bü­tün gi­ri­şim­le­re kar­şın halk oy­la­ma­sı­nın, yar­gı, ba­sın, ye­rel ve ulus­la­ra­ra­sı göz­lem­ci­le­rin gö­ze­ti­min­de bü­yük bir şef­faf­lık için­de ger­çek­leş­ti­ril­di­ği vur­gu­lan­dı.
Re­fe­ran­dum ke­sin so­nuç­la­rı ise 22 Ara­lı­k'­ta ya­pı­la­cak ikin­ci oy­la­ma­dan son­ra belli olacak. Li­be­ral ve sol mu­ha­le­fe­ti bi­r a­ra­ya ge­ti­ren, re­fe­ran­dum­da ‘Ha­yı­r' oyu kul­la­nıl­ma­sı için kam­pan­ya ya­pan Ulu­sal Kur­tu­luş Cep­he­si ise umut­la­rı­nı bu 22 Aralık'taki son oy­la­ma­ya bı­rak­tı.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...