‘Mustafa Kemal Türkiye’si bu değil’

Usta oyuncu Tarık Akan Sözcü’ye konuştu; A­ta­tür­k’­e her gün ha­ka­ret edil­me­si­ni içi­me sin­di­re­mi­yo­rum...

‘Mustafa Kemal Türkiye’si bu değil’

Murat Sökdü – Sözcü
Ünlü  sa­nat­çı Ta­rık Akan, Sözcü’ye ye çar­pı­cı açık­la­ma­lar yap­tı.

“A­ta­tür­k'­e her gün ha­ka­ret edil­me­si­ni içi­me sin­di­re­mi­yo­rum. Baş­ba­kan ül­ke­yi kral zih­ni­ye­tiy­le yö­ne­ti­yo­r” de­di.

Türkiye'nin kurulduğu günden beri hiçbir komşusuyla arasının bugünkü kadar kötü

olmadığını söyleyen Akan, “Atatürk'ün devlet adamlığını özlüyorum” diye konuştu

Türk Si­ne­ma­sı'­nın dev ak­tö­rü Ta­rık Akan, gün­de­me da­ir ne var­sa SÖZ­CÜ'ye an­lat­tı. İş­te, AKP ik­ti­da­rı­nın po­li­ti­ka­la­rı­nı yer­den ye­re vu­ran Aka­n'­ın söz­le­ri:
Ben bu­gün­kü Tür­ki­ye'yi içi­me sin­di­re­mi­yo­rum. Şu ha­le bir ba­kın. Bü­yük dev­let ada­mı Ata­tür­k'­ün ma­ne­vi de­ğer­le­ri­ne he­men her gün ha­ka­ret edi­li­yor, kah­ro­lu­yo­rum.

Ata­tür­k'­ü öz­lü­yo­rum. Emi­nim ki be­nim gi­bi dü­şü­nen mil­yon­lar­ca in­san var. Onun fel­se­fe­si­ni, kud­re­ti­ni, dev­let adam­lı­ğı­nı öz­lü­yo­rum. O bü­yük bir dün­ya li­de­riy­di.

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ku­rul­du­ğu gün­den bugü­ne dek hiç­bir kom­şu­suy­la ilişkileri bu kadar kötü durumda ol­ma­dı. Kıb­rıs is­tis­na­sı dı­şın­da, Türkiye asla kom­şu­la­rıy­la sa­vaş nok­ta­sı­na gel­me­di. Ül­ke yö­net­mek ay­rı bir sa­nat­tır.

Ata­tür­k'­e sal­dı­rı­lar 1980 dar­be­si­ni fır­sat bi­len ke­sim­le­rin an­la­yı­şı­dır. Düş­man­lı­kları kıs­kanç­lık­tan kay­nak­la­nı­yor. Bun­lar Mus­ta­fa Ke­ma­l'­in sa­çı­nın te­li da­hi ola­maz­lar.
Ne ya­zık ki Ata­tür­k'­ün kur­du­ğu Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'n­de bu­gün ken­di­ni kral zan­ne­den bir Baş­ba­kan ta­ra­fın­dan yö­ne­ti­li­yo­ruz. Tayyip de­mok­ra­si­den söz edi­yor ama de­mok­ra­siy­le il­gi­si bi­le yok. Tek ba­şı­na is­te­di­ği ka­rar­la­rı ve­ri­yor, uy­gu­la­tı­yor. Baş­kan­lık dü­şün­ce­si­nin al­tın­da ya­tan ger­çek bu­dur.

Su­ri­ye tez­ke­re­si­nin Mec­lis'ten geç­miş ol­ma­sı bü­yük bir skan­dal­dır. Kim­se kı­vır­ma­sın. Bu adı ko­nul­ma­mış bir sa­vaş tez­ke­re­si­dir.

Tek bir Türk as­ke­ri­nin bile Suriye'de öl­me­si, fe­la­ket­ler zin­ci­ri­ an­la­mı­na ge­lir. Or­du Su­ri­ye'ye gi­rer­se Tay­yip gi­der, o par­ti de bi­ter.

Ben as­ker ço­cu­ğu­yum. Bu­gü­ne ka­dar hiç kork­ma­dım. Ama Mus­ta­fa Ke­mal Tür­ki­ye'si bu de­ğil. Man­za­ra­ya bir ba­kın. Türk Or­du­su'­nu hal­let­ti­ler. Ko­mu­tan­lar, mil­let­ve­kil­le­ri, ga­ze­te­ci­ler Si­liv­ri'de. Ya­ni ser­gi yap­sa­nız hep­si­ni bir ara­ya top­la­ya­maz­sı­nız. Çok ya­zık…
Adı­na baş­ba­kan de­di­ği­miz kral, ken­di­ne kar­şı ge­len her­ke­si içe­ri at­tı­rı­yor. Ben Si­liv­ri'de ya­tan bu in­san­la­rın ta­ma­men suç­suz ol­duk­la­rı­na yü­rek­ten ina­nı­yo­rum. Ada­let bir gün mut­la­ka te­cel­li ede­cek ama bu in­san­la­rın ha­pis­ha­ne­de ge­çen yıl­la­rı­nı ge­ri­ye kim ve­re­cek?
TSK bün­ye­sin­deki üst dü­zey ge­ne­ral­le­rin sa­yı­sı­nı top­la­sak her­hal­de Si­liv­ri'de ya­tan pa­şa­lar­la eş­de­ğer­dir. ‘K­ra­l'­ı eleş­ti­ren­le­re, mu­ha­lif­le­re ne­fes al­dı­rıl­mı­yor. Par­ma­ğıy­la işa­ret et­ti­ği in­san­lar içe­ri alı­nı­yor. Ben 63 ya­şın­da­yım böy­le bir Tür­ki­ye hiç­bir za­man gör­me­dim.
AKP yan­daş med­yay­la bir­lik­te yü­rü­yor. Böy­le­si de Cum­hu­ri­yet ta­ri­hin­de ilk olu­yor. Bir baş­ba­kan dü­şü­nün ki ken­di kon­gre­si­ne seç­me­ce med­ya­yı da­vet edi­yor ama işi­ne gel­me­yen ha­ber­le­ri tüm ger­çek­li­ğiy­le ya­yın­la­yan med­ya or­gan­la­rı­nı kon­gre­ye al­mı­yor. SÖZ­CÜ gi­bi as­lan yü­rek­li bir ga­ze­te Tay­yi­p'­in işi­ne gel­mi­yor. Bu hal­kın ha­ber al­ma öz­gür­lü­ğü­ne vu­ru­lan dar­be­dir. As­lın­da bu­ra­da med­ya ku­ru­luş­la­rı de­ğil, halk ce­za­lan­dı­rı­lı­yor. Hal­kı­mız bu­nun farkına  var­ma­lı.

Mil­le­tin ha­li pe­ri­şan. Son zam­lar be­li bü­kük olan va­tan­da­şı kam­bu­ra çe­vi­re­cek. Fa­kat in­san­lar kor­ku­yor, se­si­ni çı­ka­ra­mı­yor. Se­si­ni çı­ka­ran bi­ber ga­zıy­la ter­bi­ye edi­li­yor.
Kış mev­si­mi­ne gir­dik. Eğer Rus­ya va­na­la­rı ka­pa­tır­sa vay ha­li­mi­ze. Do­ğal­ga­zı Rus­ya'dan alı­yo­ruz. Su­ri­ye'nin ya­nın­da yer alan bir Rus­ya ko­zu­nu ta­bi ki oy­na­ya­cak. Eğer Su­ri­ye ile sa­va­şa gi­ri­lir­se ilk kay­be­de­ce­ği­miz do­ğal­gaz ola­cak.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...