NATO’dan Patriot teftişi

NATO heyeti, Patriot füzelerinin konuşlandırılacağı yerin tespiti için dün önce Adana’yı inceledi. Ekibin ikinci durağı İskenderun oldu. İki ilde de geniş güvenlik önlemleri alındı

NATO’dan Patriot teftişi

Tür­ki­ye'nin Pat­ri­ot fü­ze sa­vun­ma sis­te­mi ta­le­bi üze­ri­ne ül­ke­ye ge­len NA­TO he­ye­ti, in­ce­le­me­le­ri­ni sür­dü­rü­yor. Ma­lat­ya, Di­yar­ba­kır ve Şan­lı­ur­fa'dan son­ra Ga­zi­an­tep Tu­gay Ko­mu­tan­lı­ğı ve ha­va­ala­nın­da in­ce­le­me­le­ri­ni ta­mam­la­yan he­ye­tin, dün ilk du­ra­ğı Ada­na ol­du. İn­cir­lik Üs­sü'n­de in­ce­le­me ya­pan he­yet, ge­niş gü­ven­lik ön­lem­le­ri al­tın­da Ada­na Ha­va­ala­nı'na geç­ti. Pist çev­re­sin­de­ki boş ara­zi­le­ri ge­zen he­yet, ar­dın­dan ha­va­ala­nı­nın ya­kı­nın­da­ki Sey­han İl­çe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı'na git­ti.

He­li­kop­ter­le git­ti­ler
As­ke­ri yet­ki­li­ler­den bil­gi alan he­yet bu­ra­da­ki in­ce­le­me­le­rin ar­dın­dan tek­rar İn­cir­lik Üs­sü'ne git­ti. NA­TO'dan ge­len ekip hiç za­man kay­bet­me­den ikin­ci du­ra­ğı olan İs­ken­de­ru­n'­a ha­re­ket et­ti. He­li­kop­ter­le İs­ken­de­ru­n'­a ge­çen he­yet, 39'un­cu Me­ka­ni­ze Pi­ya­de Tu­gay Ko­mu­tan­lı­ğı'na bağ­lı Şe­hit Teğ­men Ah­met Tor Kış­la­sı'na iniş yap­tı.

Hiç dur­ma­dan in­ce­le­me
NA­TO he­ye­ti bu­ra­da İs­ken­de­run-An­tak­ya yo­lu üze­rin­de­ki, eko­no­mik bu­lun­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le ha­va tra­fi­ği­ne açı­la­ma­yan ve son­ra­sın­da Mus­ta­fa Ke­mal Üni­ver­si­te­si kam­püs ala­nın­da ka­lan, bin 200 met­re uzun­lu­ğun­da pis­te sa­hip olan ha­va­ala­nı ara­zi­sin­de in­ce­le­me yap­tı. Ar­dın­dan De­niz İk­mal Des­tek Ko­mu­tan­lı­ğı Şe­hit Er Rem­zi İl­bo­ğa Kış­la­sı'n­da bir sü­re tef­tiş­te bu­lu­nan he­yet son­ra İs­ken­de­run Li­ma­nı'na ge­çe­rek li­man sa­ha­sı içe­ri­sin­de de in­ce­le­me yap­tı. NA­TO he­ye­ti, ar­dın­dan İs­ken­de­run Or­du­evi'­ne git­ti.

Türk as­ke­ri yet­ki­li­leri, bölge hakkında bil­gi ver­di
NA­TO he­ye­ti, Ada­na Ha­va­ala­nı'n­da pis­tin çev­re­sin­de­ki boş ara­zi­le­ri gez­di. Ar­dın­dan Sey­han İl­çe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı'na gi­den he­ye­te, bu­ra­da­ki Türk as­ke­ri yet­ki­li­ler bil­gi ver­di.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...