Bir mektupla harcıyorlar

Bir ihbar mektubu üzerine F-4 pilotları, Ankara’da 8 yıl önce Aksa Camii’nin minaresine çarptıkları için ifade verecek.

Bir mektupla harcıyorlar

Yine isimsiz bir mektupla askerleri hedef yaptılar. İhbarcı, 2 pilotu ‘Başbakan’a gözdağı vermek için alçaktan’ uçmakla suçladı

Ergenekon ve Balyoz'daki gibi bir ihbar mektubu yüzünden haklarında soruşturma başlatılan F-4 pilotları, Ankara'da 8 yıl önce Aksa Camii'nin minaresine çarptıkları için ifade verecek.

Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın An­ka­ra Su­ba­yev­le­ri'n­de­ki evi­ne çok ya­kın olan Ak­sa Ca­mi­i'­nin üze­rin­den al­çak uça­rak mi­na­re­ye çar­pan F-4 pi­lot­la­rı, 8 yıl son­ra ifa­de­ye çağ­rıl­dı. An­ka­ra Te­rör­le Mü­ca­da­le Sav­cı­lı­ğı'nın yü­rüt­tü­ğü so­ruş­tur­ma bir ih­bar mek­tu­bu üze­ri­ne 2011'de baş­la­tıl­mış­tı. Mek­tup­ta; F-4'ün Baş­ba­kan'­a “göz­da­ğı­” ver­mek için uçu­rul­du­ğu id­di­a edil­miş­ti.

MGK'da Fırtına'ya sormuştu

Sav­cı­lık, Ge­nel­kur­may ve Ha­va Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı­‘na ya­zı ya­za­rak, F-4'ün uç­tu­ğu 27 Ekim 2004 gü­nü­ne ait bil­gi ve bel­ge­le­ri ta­lep et­miş­ti. Dö­ne­min Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı Vec­di Gö­nül de pi­lot­la­rı, 1. Ana Jet Üs Ko­mu­tan­lı­ğı'n­da gö­rev­li üst­teğ­men­ler Er­kin Uyar ve Ay­şe­gül Ak­gül ol­du­ğu­nu açık­la­mış­tı. Baş­ba­kan'­ın da Mil­li Gü­ven­lik Ku­ru­lu top­lan­tı­sı­na F-4'ten ko­pan parçaları gö­tür­dü­ğü ve dö­ne­min Ha­va Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı, Bal­yoz tu­tuk­lu­su emek­li Or­g. İb­ra­him Fır­tı­na'ya sor­du­ğu öne sü­rül­müş­tü. Fır­tı­na, “Ca­mi­nin ale­mi ya uça­ğın eg­zo­zun­dan çı­kan gaz ya da baş­ka bir ne­den­le düş­mü­ş de­dim. Baş­ba­ka­n'­ı ik­na et­ti­m” de­miş­ti.

Yandaş medya yazdı…

İk­ti­da­ra ya­kın Star ga­ze­te­si so­ruş­tur­ma­da iki pi­lo­tun ifa­de­si­nin alı­na­ca­ğı­nı yaz­dı. Sav­cı ta­ra­fın­dan önü­müz­de­ki gün­ler­de sor­gu­la­na­cak pi­lot­la­ra, mi­na­re­ye çarp­ma anı, ön­ce­si ve son­ra­sı­nın so­ru­la­ca­ğı öne sü­rül­dü.

İhbar mektupları nedeniyle çok sa­yı­da as­ker, ga­ze­te­ci ve ay­dın soruşturuldu, yargılandı veya tutuklanıp hapse konuldu.

O PİLOTLARI BULDUM KONUŞTUM
Saygı Öztürk

Başbakan  Tayyip Erdoğan'ın evinin yakınındaki Aksa Camii'nin alemine çarptığı için hakkında soruşturma açılan pilotlar, ifade için çağrı beklerken olayın kamuoyuna farklı bir biçimde yansıtıldı.  Kazayı ucuz atlattıkları için üsse döndüklerinde kurban kestiklerini belirten pilotlar, şunları söyledi:

“Bunun şakası olmaz eğer uçağımız 10 cm daha aşağıdan geçmiş olsaydı o kazada pilot da hayatını kaybederdi. 29 Ekim törenleri için hazırlanıyorduk. 50 yıldır aynı bölgeden geçiş yapılır. Caminin üzerinden uçakların birisi 3 bin 100 birisi 3 bin 150 fitten uçar. Kuşlar geçince bir an sallandık ve caminin alemine teğet geçtik. Bu olayın altında başka bir şey aranmasına havacılığı bilenler gülüyor çünkü kaza olsa ölür gidersin.”

“Ortada bir art niyet yok

Dönemin Eskişehir 1. Jet Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Kürşat Atılgan da yaptığı açıklamada Başbakan Erdoğan'ın evinin orada olduğunu bile bilmediklerini ifade etti. Caminin üzerinden geçiş sırasında kendisinin de ‘kol lideri' olarak uçakların üçerli gruplar halinde uçuş yaptıklarını belirten Atılgan, “Ortada ne bir art niyet ne bir kasıt var. O gün kazayı ucuz atlattık diye üssümüze gidince kurban kestik. Olayla ilgili bütün telsiz konuşmaları kayıtlardadır” diye konuştu.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...