Reklamsız Sözcü

Son anketten çıkan sonuç

Uğur Dündar olay yaratacak anketin sonuçlarını açıklıyor: Vatandaşa, “Bugün yerel seçim olsa kime oy verirsin” diye soruldu. Yüzde 50 ile iktidara gelen AKP’ye yüzde 39 oy çıktı. Halk, Başbakan’ın istediği başkanlık sistemine de karşı

android-time 11:55
Son anketten çıkan sonuç
Uğur Dündar olay yaratacak anketin sonuçlarını açıklıyor: Vatandaşa, “Bugün yerel seçim olsa kime oy verirsin” diye soruldu. Yüzde 50 ile iktidara gelen AKP’ye yüzde 39 oy çıktı. Halk, Başbakan’ın istediği başkanlık sistemine de karşı

Uğur DÜNDAR

Ge­zi­ci Araş­tır­ma Şir­ke­ti, va­tan­da­şa Tür­ki­ye gün­de­mi­ni sor­du. Or­ta­ya çar­pı­cı so­nuç­lar çık­tı. Şir­ket ka­sım ayın­da, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 45 il­de 8 bin 460 ki­şiy­le gö­rüş­tü. Yüz yü­ze ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de va­tan­daş­la­ra so­ru­lan ilk so­ru, “Bu­gün se­çim ol­sa oyu­nu­zu ki­me ve­rir­di­niz?” ol­du.

2011'de­ki ge­nel se­çim­de, AKP yüz­de 49.8, CHP yüz­de 25.9, MHP yüz­de 13.2 oy al­mış­tı. An­ket so­nu­cu son ge­liş­me­le­rin AK­P'­ye oy kay­bet­tir­di­ği­ni göz­ler önü­ne ser­di. Ay­nı an­ket CHP ve MHP'­nin oy­la­rı­nı ar­tır­dı­ğı­nı da gös­ter­di. Va­tan­daş­la­rın yüz­de 45.9'u “Bu­gün se­çim ol­sa AK­P'­ye oy ve­ri­ri­m” de­di. Bu so­ru­ya, yüz­de 26.1 CHP, yüz­de 17.1 MHP, yüz­de 7.9 da BDP ya­nı­tı­nı ver­di. AK­P'­nin da­ha çok ba­tı böl­ge­le­rin­de oy kay­bet­me­si dik­kat çek­ti. AK­P'­den vaz­ge­çen seç­me­nin ise MHP'­ye yö­nel­miş ol­du­ğu gö­zü­kü­yor.

İs­tan­bu­l'­da CHP oyu­nu ar­tır­dı
An­ket­te, yak­la­şan ye­rel se­çim­ler­le il­gi­li de önem­li so­nuç­lar yer al­dı… “Bu­gün be­le­di­ye se­çi­mi ya­pıl­sa ki­me oy ve­rir­di­niz?” so­ru­su­na va­tan­daş­la­rın yüz­de 39.1'i AKP, yüz­de 28.2'si CHP, yüz­de 19.7'si MHP, yüz­de 6.1'i ise BDP ce­va­bı­nı ver­di. Ge­nel se­çim­de yüz­de 49.8 oy alan AK­P'­nin, ye­rel se­çim­ler­de 10 pu­an bir­den kay­bet­me­si dik­kat çek­ti. İç Ana­do­lu ve Ak­de­ni­z'­de ise MHP oy­la­rın­da ar­tış ya­şan­dı­ğı göz­len­di. CHP'­nin oy­la­rı İs­tan­bul ve An­ka­ra'da art­tı. AKP ise gö­zü­nü dik­ti­ği İz­mi­r'­de oyu­nu yük­selt­miş.

Yüz­de 57 baş­kan­lı­ğa kar­şı
Va­tan­da­şa, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­ın söz­le­ri­nin ar­dın­dan Mec­lis gün­de­mi­ne ge­len Baş­kan­lık sis­te­mi de so­rul­du. Hal­kın yüz­de 42.6'sı baş­kan­lık sis­te­mi­ne ge­çil­me­si­ni is­ter­ken, yüz­de 57.4'ü bu­na kar­şı çık­tı. Baş­kan­lık sis­te­mi­nin, ‘tek adam­lı­k' ve ‘dik­ta­tör­lü­k' ya­ra­ta­ca­ğı en­di­şe­le­ri de an­ket­te yer al­dı. Hal­kın yüz­de 61.7'si, “Baş­kan­lık sis­te­mi oto­ri­ter yö­ne­tim ya­ra­tı­r” de­di.

Dış po­li­ti­ka­ya des­tek yok
An­ket­te­ki önem­li so­ru­lar­dan bi­ri de, “Baş­ba­kan Er­do­ğan ay­rıl­sa da AK­P'­ye oy ve­rir mi­si­niz?” ol­du. Seç­me­nin sa­de­ce yüz­de 35.8'i, “Er-do­ğa­n'­sız AK­P'­ye oy ve­ri­ri­m” de­di. Yüz­de 64.2 ise Er­do­ğan ol­maz­sa AK­P'­ye oy ver­me­ye­ce­ği­ni söy­le­di. Tür­ki­ye'nin dış po­li­ti­ka­sı­nı da va­tan­daş be­ğen­mi­yor. Hal­kın yüz­de 69.1'i, AKP hü­kü­me­ti­nin Su­ri­ye po­li­ti­ka­sı­nı des­tek­le­me­di­ği­ni söy­le­di. AK­P ­seç­me­nin yüz­de 26.5'i de Su­ri­ye ko­nu­sun­da iz­le­nen po­li­ti­ka­ya des­tek ver­mi­yor.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

Son güncelleme: android-time 01:2725.11.2012
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more