Tayyip kaş yapayım derken göz çıkardı

Tayyip kaş yapayım derken göz çıkardı

İktidar, kaş ya­pa­yım der­ken yi­ne göz çı­kar­dı… Tür­ki­ye, Su­ri­ye Dev­let Baş­ka­nı Esa­d'­ı kol­tu­ğun­dan in­dir­mek için mu­ha­lif­le­re des­tek ver­di… Sal­- dı­rı­la­rı­nı ar­tı­rıp Esa­d'­ı kö­şe­ye sı­kış­tı­ran mu­ha­lif­ler, ku­zey­de bu­lu­nan ve sı­nı­rı­mı­za ya­kın olan 6 ken­ti birden ele ge­çir­di.

HAİNLERDEN TEHDİT

Ancak mu­ha­lif­ler bu kent­le­ri elin­de tu­ta­ma­dı. Böl­ge­de PKK'­yı des­tek­le­yen Su­ri­ye­li Kürt­ler, yö­ne­ti­me el koy­duk­la­rı­nı ilan et­ti­ler. Her ye­re böl­ge­sel Kürt bay­rak­la­rı asan Kürt grup­lar, “Tür­ki­ye mü­da­ha­le eder­se anın­da kar­şı­lık ve­ri­ri­z” teh­di­di sa­vur­du­lar.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
PKK
Loading...