TSK’dan ürküten açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri, “Orduda intiharlar arttı” haberleri üzerine açıklama yaptı.

TSK’dan ürküten açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri, “Orduda intiharlar arttı” haberleri üzerine açıklama yaptı: “İntiharlar son 10 yılda yarı yarıya azaldı. 53 bin personel ise psikiyatri servislerinde ilaçla tedavi görüyor…”

TSK'da son 10 yılda intihar edenlerin sayısı yarıya indi

İntihar vakalarının arttığı yönündeki iddialara Genelkurmay Başkanlığı'ndan yalanlama geldi. Alınan önlemlerle “2002'de intihar vakası yüz binde 32 iken, 2011'de yüz binde 15'e düşürüldü” denildi…

Peş pe­şe mey­da­na ge­len as­ker in­ti­har­la­rı göz­le­ri Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı'na çe­vir­di. Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı da dün ko­nuy­la il­gi­li açık­la­ma yap­tı. Açık­la­ma­ya gö­re, TSK'­da in­ti­har­la­rın en­gel­len­me­si­ne bü­yük önem ve­ril­di­ği, bu doğ­rul­tu­da, TSK bün­ye­sin­de­ki 337 Reh­ber­lik ve Da­nış­ma Mer­ke­zi (RDM) ile çe­şit­li ça­lış­ma­lar yü­rü­tül­dü­ğü ifa­de edil­di.
7 gün 24 sa­at des­tek hat­tı
TSK per­so­ne­li­nin, “TE­LE-NET Te­le­fon­la Da­nış­ma Hat­tı­” ya­nın­da, bir­lik se­vi­ye­sin­de RDM per­so­ne­li kon­tro­lün­de fa­ali­yet gös­te­ren “A­lo Meh­met­çik Te­le­fon Hat­tı­”nı ara­ya­rak 7 gün 24 sa­at psi­ko­lo­jik des­tek ta­le­bin­de bu­lu­na­bil­di­ği be­lir­til­di. Bil­gi­len­dir­me­de, ko­ru­yu­cu ruh sağ­lı­ğı hiz­met­le­ri kap­sa­mın­da rüt­be­li per­so­ne­lin de reh­ber­lik ve da­nış­ma hiz­met­le­ri­ne ta­bi tu­tul­du­ğu, “Ai­le İle­ti­şim Mer­kez­le­ri­”nin bu amaç­la haf­ta­nın her gü­nü 24 sa­at bo­yun­ca fa­ali­yet gös­ter­di­ği anım­sa­tıl­dı. TSK bün­ye­sin­de in­ti­har ris­ki ta­şı­dı­ğı tes­pit edi­le­bi­len per­so­ne­le si­lah ve­ril­mez­ken, mey­da­na ge­len olay­la­rın hem ad­li hem de ida­ri so­ruş­tur­ma­ya ta­bi tu­tul­du­ğu vur­gu­lan­dı.

Mu­ka­ye­se edil­me­si üzü­cü

“Ö­zel­lik­le son yıl­lar­da alı­nan ted­bir­le­rin de kat­kı­sıy­la 2002 yı­lın­da in­ti­har va­ka­sı yüz bin­de 32 iken, 2011 yı­lın­da yüz bin­de 15'e dü­şü­rül­dü­ğü, bir baş­ka de­yiş­le son on yıl­da in­ti­har­la­rın ya­rı ya­rı­ya azal­dı­ğı­” ifa­de edil­di. Açık­la­ma­da, “İn­ti­har ne­de­ni be­lir­len­me­den, ad­li ve ida­ri so­ruş­tur­ma so­nuç­la­rı res­men or­ta­ya çık­ma­dan yo­rum ve de­ğer­len­dir­me­ler ya­pı­la­rak ka­mu­oyun­da in­fi­al ya­ra­tıl­ma­sı ve bir ku­ru­mun zan al­tın­da bı­ra­kıl­ma­sı­nın doğ­ru ol­ma­ya­ca­ğı­” ifa­de edil­di. Açıklamada ay­rı­ca te­rö­rist­lerle mü­ca­de­le­de­ki şe­hit sa­yı­sı ile in­ti­har eden per­so­nel ara­sın­da ya­pı­lan mu­ka­ye­se­le­rin son de­re­ce üzü­cü ol­du­ğu da vur­gu­lan­dı.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...