Yöneticiler; apartmana hemşire buldunuz mu?

Bu­la­bil­diy­se­niz ve an­laş­ma ya­pa­bil­diy­se­niz ne mut­lu..

Yöneticiler; apartmana hemşire buldunuz mu?

 

Bu­la­bil­diy­se­niz ve an­laş­ma ya­pa­bil­diy­se­niz ne mut­lu…
Çün­kü iki mil­yon ci­va­rın­da apart­man ve sa­de­ce 147 hem­şi­re var!
Öy­le her hem­şi­re ol­mu­yor.
İş gü­ven­li­ği ile il­gi­li eği­tim al­mış, “bel­ge­li­” hem­şi­re ola­cak.

APART­MA­NA HEM­Şİ­RE OLUR MU?

Tür­ki­ye'de iki mil­yo­na ya­kın apart­man var.
Bu apart­man­lar­da, ka­pı­cı­nın dı­şın­da ay­rı­ca;
l Bir hem­şi­re,
l Bir iş gü­ven­li­ği uz­ma­nı,
l Bir iş­ye­ri he­ki­mi,
ile an­laş­ma ya­pıl­ma­sı ge­reke­cek.
An­laş­ma ya­pıl­ma­ma­sı du­ru­mun­da, her ay için apart­ma­na 12.500 li­ra, “i­da­ri pa­ra ce­za­sı­” ke­si­le­cek.
Di­ye­cek­si­niz ki; “a­part­man­da hem­şi­re ne iş ya­pa­cak?”
Hak­lı­sı­nız ama bu­nun­la il­gi­li ka­nun çık­tı bi­le!…
147 hem­şi­re var. De­mek ki her hem­şi­re 12 bin apart­ma­na ba­ka­cak!

CE­ZA ÇOK AĞIR

Apart­man, al­tı ay an­laş­ma yap­ma­dıy­sa, 12.500 x 6= 75.000 TL ce­za ke­si­le­cek.
Bu pa­ra dai­re sa­hip­le­rin­den top­la­na­cak.
Al­tı dai­re var­sa, her dai­re 12.500 TL, 10 dai­re var­sa, her dai­re 7.500 TL öde­ye­cek.
Apart­man­lar­da 200-300 li­ra­lık ai­dat­la­rı bi­le öde­mek­te zor­la­nan­lar; 7.500 TL'­yi ve­ya 12.500 li­ra­yı na­sıl öde­ye­cek­ler?
“De­li saç­ma­sı­” di­ye­bi­le­ce­ği­miz bu ka­nun aci­len de­ğiş­me­li.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...