Artık Bunga Bunga yok

Kendisinden 49 yaş genç hayranıyla nişanlandı

Artık Bunga Bunga yok

İtalya'da 5'in­ci kez baş­ba­kan­lı­ğa aday­lı­ğı­nı ko­ya­rak, 1 yıl son­ra si­ya­set dün­ya­sı­na dö­nen Sil­vi­o Ber­lus­co­ni, ni­şan­lan­dı­ğı­nı açık­la­dı. He­nüz ikin­ci eşi Ve­ro­ni­ca La­ri­o'­dan res­men bo­şan­ma­mış olan 76 ya­şın­da­ki Ber­lus­co­ni, ken­di­sin­den 49 yaş kü­çük olan ni­şan­lı­sı Fran­ces­ca Pas­ca­le ile 7 yıl ön­ce ta­nış­tı­ğı­nı be­lirt­ti. Pas­ca­le'nin es­ki­den Ber­lus­co­ni'nin Na­po­li'de­ki hay­ran ku­lü­bü­nü yö­net­ti­ği öğ­re­nil­di.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...