Sözcü Plus Giriş

Sağlıklı bir cilt için, uykunuza dikkat edin, stres ve yağlı yemek yemekten kaçının. Bir de kimyasal peeling, dermaterapi gibi yeni yöntemleri deneyin.

Ün­lü ve ba­şa­rı­lı Der­ma­ta­log Ey­lem Acar; 10 yaş genç gö­rün­mek için dik­kat edil­me­si ge­re­ken nok­ta­la­rı SÖZ­CÜ okur­la­rı için an­lat­tı. Acar, bu ko­nu­da şu bil­gi­le­ri ver­di… He­pi­miz pü­rüz­süz, ku­sur­suz bir cilt ya­pı­sı ile dün­ya­ya ge­li­riz.

Bu­nun de­ğe­ri­ni çok iyi bil­me­li, cil­di­mi­ze ih­ti­yaç duy­du­ğu ba­kı­mı ve öze­ni gös­ter­me­li­yiz. Önem­li olan cilt ti­pi­mi­zi ta­nı­yıp, onun is­tek ve ih­ti­yaç­la­rı­na gö­re doğ­ru ba­kı­mın uy­gu­lan­ma­sı­dır. İn­san do­ğa­sı ge­re­ği her za­man da­ha genç ve gü­zel ol­mak is­ter.

Ne­le­re dik­kat edil­me­li?

Ya­şan­tı­mı­zın her gü­nün­de sağ­lık­lı, genç, pü­rüz­süz ve ışıl­tı­lı bir cil­de sa­hip ol­mak için, cilt ba­kı­mı­na ge­re­ken öze­ni gös­ter­me­miz ge­re­kir…
Cil­di­ni­zi iyi ta­nı­yın, ona za­man ayı­rın. Cilt ya­pı­sı­nı iyi de­ğer­len­di­re­bil­mek için ge­re­kir­se bir uz­man­dan des­tek alın. Cilt ba­kı­mı­nız için şu 3 te­mel iş­lem ise şöy­le:
1- Cil­di­ni­zi iyi te­miz­le­yin.
2- Nem­len­di­rin.
3- Gü­neş­ten ve di­ğer çev­re­sel
fak­tör­ler­den ko­ru­nun.
Cilt ba­kı­mı, her sa­bah ve ak­şam te­miz­le­me ve nem­len­dir­me ama­cıy­la ya­pı­lır. Cilt te­miz­li­ği çok önem­li­dir. Her cilt ti­pi ken­di­ne uy­gun te­miz­le­yi­ci bir ajan ile te­miz­le­yi­ci jel, te­miz­le­me sü­tü gi­bi bir ürün­le cilt te­miz­li­ği mut­la­ka ya­pıl­ma­lı­dır. Nem­len­dir­me ama­cıy­la kul­lan­dı­ğı­mız ürün­ler cil­din su ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­lar, ser­best ra­di­kal­ler­le sa­va­şır, cil­di ya­pı­lan­dı­rır ve ko­rur.
Cilt yaş­lan­ma­sı­nın hı­zı­nı sa­de­ce ge­ne­tik mi­ra­sı­nız be­lir­le­mez. Cil­di­ni­zin na­sıl yaş­la­na­ca­ğı­na yal­nız­ca gen­le­ri­niz ka­rar ver­mez.
Dış et­ken­ler ya­ni çev­re­sel yaş­lan­ma­nın et­ki­le­ri da­ha önem­li­. Cilt yaş­lan­ma­sı di­ğer or­gan­lar­dan fark­lı­. Vü­cu­du­nu­zun en bü­yük or­ga­nı­nı, cil­di­ni­zi di­ğer or­gan­lar­dan ayı­ran baş­lı­ca fark onun dış et­ki­le­re de açık ol­ma­sı­dır.

Si­ga­ra da yıp­ra­tı­yor…

Kal­bi­niz, ka­ra­ci­ğer ve­ya ak­ci­ğe­ri­niz dış or­ta­mın ısı­sın­dan ya da nem de­ği­şik­lik­le­rin­den ha­ber­siz­dir. İç or­gan­lar ha­va­nın yağ­mur­lu, kar­lı, rüz­gar­lı, ku­ru ve­ya ru­tu­bet­li ol­ma­sın­dan et­ki­len­mez­ken, cil­di­niz bü­tün bu de­ği­şim­le­rin tam or­ta­sın­da ka­lır. Hem iç­ten hem dış­tan yaş­la­nır. İç dün­ya­nı­zın dı­şın­da ha­va kir­li­li­ği, fab­ri­ka du­man­la­rı, en­düs­tri­yel bu­har­lar, si­ga­ra ve eg­zoz gaz­la­rı da cil­di­ni­zi et­ki­ler.
Araş­tır­ma­lar, yaş­lan­ma­ya bağ­lı cilt so­run­la­rı­nın yüz­de 80-90'ı­nın çev­re­sel za­rar­lar­dan mey­da­na gel­di­ği­ni gös­te­ri­yor.

Kış gü­ne­şi de teh­li­ke­li

Ge­ne­tik fak­tör­ler ve di­ğer iç­sel et­ken­ler de önem­li sayılıyor ama on­la­rın gü­cü yüz­de 20'yi geç­mi­yor.
Gü­neş ışın­la­rın­dan ko­run­mak, risk­li sa­at­ler­de gü­neş­len­me­mek, ko­ru­yu­cu gi­ye­cek­ler, ak­se­su­var­lar (gü­neş göz­lü­ğü, şap­ka, gü­neş şem­si­ye­le­ri…) kul­lan­mak ve gün ışı­ğı olan her sa­at­te, cil­din gö­rü­nen kı­sım­la­rın yük­sek ko­ru­ma fak­tör­lü ürün­ler ile ko­ru­mak bu mü­ca­de­le­nin ay­rıl­maz par­ça­la­rı­dır.
En az 10-15 ko­ru­ma fak­tör­lü cilt ürün­le­riy­le cil­di­ni­zi yaz-kış ko­ru­ma­yı unut­ma­ma­lısınız. Özel­lik­le gü­ne­şe çok faz­la ma­ruz kal­dı­ğı­nız dö­nem­ler­de (gü­neş­le­nir­ken, ka­yar­ken, açık ha­va­da yü­rür­ke­n…) cil­di­ni­ze yük­sek ko­ru­ma fak­tör­lü ürün­ler­le yar­dım­cı ol­ma­lı­sı­nız.

Na­sıl bes­len­me­li?

Doğ­ru ve den­ge­li be­sin mad­de­le­ri­ni içe­ren bir di­yet prog­ra­mı iz­le­mek (an­ti­ok­si­dan ve vi­ta­min­le­ri içe­ren mey­ve ve seb­ze­ler, ser­best yağ asit­le­ri, pro­te­in­ler gi­bi…) ye­ri gel­di­ğin­de be­sin tak­vi­ye­si “nut­ri­koz­me­ti­k” de­di­ği­miz tab­let­ler kul­lan­mak ge­re­kir. Sağ­lık­lı ve gü­zel ka­la­bil­mek için ko­ru­yu­cu bir çok ön­lem alın­ma­sı ge­re­kir. Bun­lar­dan bi­ri­si de koz­me­tik ürün kul­la­nı­mı­dır. Cilt ya­pı­nı­za uy­gun ona­rı­cı ba­kım ürün­le­ri­ni ih­mal et­me­me­li­si­niz. Uy­gun ürü­ne ka­rar ve­re­mez­se­niz bir uz­man­dan yar­dım ala­bi­lir­si­niz.

Ken­di­ni­ze iyi ba­kın

Cİlt sağ­lı­ğı­nız için de sağ­lık­lı ya­şa­mı ‘bir ya­şam bi­çi­mi ola­ra­k' be­nim­se­yin. Sağ­lık­lı ya­şam için de şun­la­rı ya­pın:
1- Stres­ten ko­ru­nun.

2- Dü­zen­li ve ka­li­te­li uyu­yun. Er­ken kal­kıp, gü­ne da­ha dinç baş­la­yın.

3- Si­ga­ra iç­me­yin.

4- Al­kol­lü içe­cek­le­ri ve ka­fe­ini (sert kah­ve, ko­yu çay) az tü­ke­tin.

5- Ge­ne­tik ve çev­re­sel risk­le­ri­ni­ze önem ve­rin.

6- Ye­ter­li ve den­ge­li bes­le­nin, da­ha az ka­lo­ri da­ha az ve doğ­ru yağ­la­rı tü­ke­tin.

7- Çok sı­vı tü­ke­tin. Gün­de 8-10 bar­dak su için.

8- Dü­zen­li eg­zer­siz ya­pın. Dü­zen­li ve ih­ti­ya­cı­nız ka­dar din­le­nin.

Ye­ni yön­tem­le­ri de­ne­yin

Cİl­dİ genç tut­mak için bir­ta­kım uy­gu­la­ma­la­rı da yap­tır­mak­ta ya­rar var… Ta­bi­i uz­man ki­şi­le­re… Sık­lık­la iyi so­nuç­lar için bir çok iş­le­min kom­bi­nas­yo­nu­na ih­ti­yaç var­dır: Kim­ya­sal pee­ling, bo­toks, dol­gu en­jek­si­yon­la­rı, der­ma­te­ra­pi (kı­rı­şık­lık­la­rı gi­de­rip; ak­ne, saç dö­kül­me­si gi­bi bir­çok cilt so­ru­nu­na da iyi ge­len bir yön­tem), me­zo­lif­ting, PRP (Pla­te­let Rich Plaz­ma) la­zer uy­gu­la­ma­la­rı gi­bi… Pro­fes­yo­nel uy­gu­la­ma­la­rı da ye­ri gel­di­ğin­de uy­gu­la­ya­rak cil­di uyar­mak ve genç tut­mak çok önem­li.