Cildi genç tutmanın sırları

Sağlıklı bir cilt için, uykunuza dikkat edin, stres ve yağlı yemek yemekten kaçının.

Cildi genç tutmanın sırları

Sağlıklı bir cilt için, uykunuza dikkat edin, stres ve yağlı yemek yemekten kaçının. Bir de kimyasal peeling, dermaterapi gibi yeni yöntemleri deneyin.

Ün­lü ve ba­şa­rı­lı Der­ma­ta­log Ey­lem Acar; 10 yaş genç gö­rün­mek için dik­kat edil­me­si ge­re­ken nok­ta­la­rı SÖZ­CÜ okur­la­rı için an­lat­tı. Acar, bu ko­nu­da şu bil­gi­le­ri ver­di… He­pi­miz pü­rüz­süz, ku­sur­suz bir cilt ya­pı­sı ile dün­ya­ya ge­li­riz.

Bu­nun de­ğe­ri­ni çok iyi bil­me­li, cil­di­mi­ze ih­ti­yaç duy­du­ğu ba­kı­mı ve öze­ni gös­ter­me­li­yiz. Önem­li olan cilt ti­pi­mi­zi ta­nı­yıp, onun is­tek ve ih­ti­yaç­la­rı­na gö­re doğ­ru ba­kı­mın uy­gu­lan­ma­sı­dır. İn­san do­ğa­sı ge­re­ği her za­man da­ha genç ve gü­zel ol­mak is­ter.

Ne­le­re dik­kat edil­me­li?

Ya­şan­tı­mı­zın her gü­nün­de sağ­lık­lı, genç, pü­rüz­süz ve ışıl­tı­lı bir cil­de sa­hip ol­mak için, cilt ba­kı­mı­na ge­re­ken öze­ni gös­ter­me­miz ge­re­kir…
Cil­di­ni­zi iyi ta­nı­yın, ona za­man ayı­rın. Cilt ya­pı­sı­nı iyi de­ğer­len­di­re­bil­mek için ge­re­kir­se bir uz­man­dan des­tek alın. Cilt ba­kı­mı­nız için şu 3 te­mel iş­lem ise şöy­le:
1- Cil­di­ni­zi iyi te­miz­le­yin.
2- Nem­len­di­rin.
3- Gü­neş­ten ve di­ğer çev­re­sel
fak­tör­ler­den ko­ru­nun.
Cilt ba­kı­mı, her sa­bah ve ak­şam te­miz­le­me ve nem­len­dir­me ama­cıy­la ya­pı­lır. Cilt te­miz­li­ği çok önem­li­dir. Her cilt ti­pi ken­di­ne uy­gun te­miz­le­yi­ci bir ajan ile te­miz­le­yi­ci jel, te­miz­le­me sü­tü gi­bi bir ürün­le cilt te­miz­li­ği mut­la­ka ya­pıl­ma­lı­dır. Nem­len­dir­me ama­cıy­la kul­lan­dı­ğı­mız ürün­ler cil­din su ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­lar, ser­best ra­di­kal­ler­le sa­va­şır, cil­di ya­pı­lan­dı­rır ve ko­rur.
Cilt yaş­lan­ma­sı­nın hı­zı­nı sa­de­ce ge­ne­tik mi­ra­sı­nız be­lir­le­mez. Cil­di­ni­zin na­sıl yaş­la­na­ca­ğı­na yal­nız­ca gen­le­ri­niz ka­rar ver­mez.
Dış et­ken­ler ya­ni çev­re­sel yaş­lan­ma­nın et­ki­le­ri da­ha önem­li­. Cilt yaş­lan­ma­sı di­ğer or­gan­lar­dan fark­lı­. Vü­cu­du­nu­zun en bü­yük or­ga­nı­nı, cil­di­ni­zi di­ğer or­gan­lar­dan ayı­ran baş­lı­ca fark onun dış et­ki­le­re de açık ol­ma­sı­dır.

Si­ga­ra da yıp­ra­tı­yor…

Kal­bi­niz, ka­ra­ci­ğer ve­ya ak­ci­ğe­ri­niz dış or­ta­mın ısı­sın­dan ya da nem de­ği­şik­lik­le­rin­den ha­ber­siz­dir. İç or­gan­lar ha­va­nın yağ­mur­lu, kar­lı, rüz­gar­lı, ku­ru ve­ya ru­tu­bet­li ol­ma­sın­dan et­ki­len­mez­ken, cil­di­niz bü­tün bu de­ği­şim­le­rin tam or­ta­sın­da ka­lır. Hem iç­ten hem dış­tan yaş­la­nır. İç dün­ya­nı­zın dı­şın­da ha­va kir­li­li­ği, fab­ri­ka du­man­la­rı, en­düs­tri­yel bu­har­lar, si­ga­ra ve eg­zoz gaz­la­rı da cil­di­ni­zi et­ki­ler.
Araş­tır­ma­lar, yaş­lan­ma­ya bağ­lı cilt so­run­la­rı­nın yüz­de 80-90'ı­nın çev­re­sel za­rar­lar­dan mey­da­na gel­di­ği­ni gös­te­ri­yor.

Kış gü­ne­şi de teh­li­ke­li

Ge­ne­tik fak­tör­ler ve di­ğer iç­sel et­ken­ler de önem­li sayılıyor ama on­la­rın gü­cü yüz­de 20'yi geç­mi­yor.
Gü­neş ışın­la­rın­dan ko­run­mak, risk­li sa­at­ler­de gü­neş­len­me­mek, ko­ru­yu­cu gi­ye­cek­ler, ak­se­su­var­lar (gü­neş göz­lü­ğü, şap­ka, gü­neş şem­si­ye­le­ri…) kul­lan­mak ve gün ışı­ğı olan her sa­at­te, cil­din gö­rü­nen kı­sım­la­rın yük­sek ko­ru­ma fak­tör­lü ürün­ler ile ko­ru­mak bu mü­ca­de­le­nin ay­rıl­maz par­ça­la­rı­dır.
En az 10-15 ko­ru­ma fak­tör­lü cilt ürün­le­riy­le cil­di­ni­zi yaz-kış ko­ru­ma­yı unut­ma­ma­lısınız. Özel­lik­le gü­ne­şe çok faz­la ma­ruz kal­dı­ğı­nız dö­nem­ler­de (gü­neş­le­nir­ken, ka­yar­ken, açık ha­va­da yü­rür­ke­n…) cil­di­ni­ze yük­sek ko­ru­ma fak­tör­lü ürün­ler­le yar­dım­cı ol­ma­lı­sı­nız.

Na­sıl bes­len­me­li?

Doğ­ru ve den­ge­li be­sin mad­de­le­ri­ni içe­ren bir di­yet prog­ra­mı iz­le­mek (an­ti­ok­si­dan ve vi­ta­min­le­ri içe­ren mey­ve ve seb­ze­ler, ser­best yağ asit­le­ri, pro­te­in­ler gi­bi…) ye­ri gel­di­ğin­de be­sin tak­vi­ye­si “nut­ri­koz­me­ti­k” de­di­ği­miz tab­let­ler kul­lan­mak ge­re­kir. Sağ­lık­lı ve gü­zel ka­la­bil­mek için ko­ru­yu­cu bir çok ön­lem alın­ma­sı ge­re­kir. Bun­lar­dan bi­ri­si de koz­me­tik ürün kul­la­nı­mı­dır. Cilt ya­pı­nı­za uy­gun ona­rı­cı ba­kım ürün­le­ri­ni ih­mal et­me­me­li­si­niz. Uy­gun ürü­ne ka­rar ve­re­mez­se­niz bir uz­man­dan yar­dım ala­bi­lir­si­niz.

Ken­di­ni­ze iyi ba­kın

Cİlt sağ­lı­ğı­nız için de sağ­lık­lı ya­şa­mı ‘bir ya­şam bi­çi­mi ola­ra­k' be­nim­se­yin. Sağ­lık­lı ya­şam için de şun­la­rı ya­pın:
1- Stres­ten ko­ru­nun.

2- Dü­zen­li ve ka­li­te­li uyu­yun. Er­ken kal­kıp, gü­ne da­ha dinç baş­la­yın.

3- Si­ga­ra iç­me­yin.

4- Al­kol­lü içe­cek­le­ri ve ka­fe­ini (sert kah­ve, ko­yu çay) az tü­ke­tin.

5- Ge­ne­tik ve çev­re­sel risk­le­ri­ni­ze önem ve­rin.

6- Ye­ter­li ve den­ge­li bes­le­nin, da­ha az ka­lo­ri da­ha az ve doğ­ru yağ­la­rı tü­ke­tin.

7- Çok sı­vı tü­ke­tin. Gün­de 8-10 bar­dak su için.

8- Dü­zen­li eg­zer­siz ya­pın. Dü­zen­li ve ih­ti­ya­cı­nız ka­dar din­le­nin.

Ye­ni yön­tem­le­ri de­ne­yin

Cİl­dİ genç tut­mak için bir­ta­kım uy­gu­la­ma­la­rı da yap­tır­mak­ta ya­rar var… Ta­bi­i uz­man ki­şi­le­re… Sık­lık­la iyi so­nuç­lar için bir çok iş­le­min kom­bi­nas­yo­nu­na ih­ti­yaç var­dır: Kim­ya­sal pee­ling, bo­toks, dol­gu en­jek­si­yon­la­rı, der­ma­te­ra­pi (kı­rı­şık­lık­la­rı gi­de­rip; ak­ne, saç dö­kül­me­si gi­bi bir­çok cilt so­ru­nu­na da iyi ge­len bir yön­tem), me­zo­lif­ting, PRP (Pla­te­let Rich Plaz­ma) la­zer uy­gu­la­ma­la­rı gi­bi… Pro­fes­yo­nel uy­gu­la­ma­la­rı da ye­ri gel­di­ğin­de uy­gu­la­ya­rak cil­di uyar­mak ve genç tut­mak çok önem­li.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...