Hakan Balta, Kartal oluyor

Sol beke takviye yapacak olan Beşiktaş, ibreyi Hakan Balta’ya çevirdi.

Hakan Balta, Kartal oluyor

Carlinhos, Zi­eg­ler, To­sic, Tie­ne, Gök­han Sü­zen, Aziz Be­hiç… Bu isim­le­rin ta­ma­mı son dö­nem­de Be­şik­ta­ş'­ın gün­de­mi­de ge­len sol bek aday­la­rı. Ki­mi­si ya­ban­cı ol­du­ğu için kon­ten­ja­na ta­kıl­dı, bir di­ğe­ri­nin is­te­di­ği üc­ret faz­la gel­di, bir baş­ka­sı­nı ise ku­lü­bü bı­rak­ma­dı; so­nuç ola­rak ay­lar sü­ren ça­lış­ma­lar­da si­yah-be­yaz­lı­lar bir adım yol gi­de­me­di. Ve gün­de­me ta­nı­dık bir isim gel­di: Ha­kan Bal­ta…

1.2 MİLYON EURO İSTİYOR
Beşiktaş, 29 ya­şın­da­ki oyun­cu ile da­ha ön­ce de il­gi­len­miş an­cak so­nuç ala­ma­mış­tı. Fakat bu kez şart­lar de­ğiş­ti. Ha­kan, Ga­la­ta­sa­ray ile olan söz­leş­me­si­nin son 6 ayına gir­di. Tem­muz 2012'de sa­rı-kır­mı­zı­lı ku­lüp­le söz­leş­me­si bi­te­cek tec­rü­be­li sol bek, ku­lü­bü­nün ye­ni kon­trat için öner­di­ği ra­ka­mı dü­şük bu­lu­yor. Bu böl­ge­de Ri­era'­dan iyi per­for­mans alan Cimbom ise 1 mil­yon do­lar öde­nen Bal­ta'nın is­te­di­ği 1.2 mil­yon eu­ro­yu çok bu­lu­yor. Se­zon so­nun­da Ha­kan Bal­ta-Ga­la­ta­sa­ray ni­ka­hı­nın bit­me­si­ne ke­sin göz­le ba­kı­lı­yor.

AYBABA ÇOK İSTİYOR
“70 mil­yon­dan bir sol bek bu­la­mı­yo­ru­z” söz­le­riy­le dert ya­nan Sa­met Ay­ba­ba ise ku­lü­büy­le ay­rı­lık ha­zır­lı­ğın­da­ki Ha­ka­n'­a ol­duk­ça sı­cak ba­kı­yor. Ay­ba­ba, 34 kez mil­li ta­kım for­ma­sı giy­miş, iki şam­pi­yon­luk ya­şa­mış, der­bi­ler­de gol­ler at­mış ve sü­rek­li üst dü­zey fut­bol oy­na­mış li­der­lik özel­li­ği olan Ha­kan Bal­ta'nın genç Be­şik­taş kad­ro­sun­da bü­yük iş­ler ya­pa­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yor. Qua­res­ma ta­ka­sı için G.Sa­ray ile dir­sek te­ma­sın­da olan Be­şik­taş­lı yö­ne­ti­ci­ler Ha­kan Bal­ta için de bir sü­re­dir na­bız yok­lu­yorlar ve olum­lu sin­yal­ler alı­yor­lar. Tec­rü­be­li oyun­cu ve me­na­je­ri Ah­met Bu­lut ile ya­pı­lan gö­rüş­me­ler de olum­lu ge­çi­yor. Ocak ayı trans­fe­rin­de Ha­kan Bal­ta'nın ço­cuk­lu­ğun­dan be­ri tut­tu­ğu ta­kım olan Be­şik­ta­ş'­a ge­li­şi için tüm or­tam­lar ya­vaş ya­vaş ha­zır­la­nı­yor.

YEKTA İLE PAKET TEKLİF
Kartal'ın G.Saray'dan Yekta Kurtuluş'u da istediği artık bir sır değil. Samet Aybaba özellikle kulübeyi güçlendirmek için 27 yaşındaki oyuncuyu takımında görmeyi planlıyor. Quaresma'nın Galatasaray'a olası transferi Atletico Madrid'in araya girmesi nedeniyle zor gözükse de Beşiktaş hem Hakan Balta hem de Yekta için paket teklif yapmayı gündemine aldı. Kartal'ın bu transfer için 3-4 milyon euroluk bir paket teklif hazırlığında olduğu belirtiliyor.

Loading...