Bir günde nasıl iyileşti?

Kaleci Mus­le­ra'nın Braga maçında oynamasının sır­rı PRP te­da­vi­si.

Bir günde nasıl iyileşti?

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Aybars Akkor’un Sözcü Gazetesi’ndeki yazısı şöyle:

Galatasaray kalecisini bir günde iyileştiren yöntem: PRP
Ga­la­ta­sa­ray ka­le­ci­si Mus­le­ra, ba­ca­ğın­dan sa­kat­lan­dı, kas­la­rın­da yır­tık var de­nil­di. Er­te­si gün ga­ze­te­ler­de en az üç dört haf­ta oy­na­ma­sı­nın çok zor ol­du­ğu be­lir­til­di. Ama bir gün son­ra ba­kıl­dı ki Mus­le­ra ayak­lan­mış, an­tre­man­la­ra da baş­la­mış. Ne ol­muş­tu da Mus­le­ra bu ka­dar ko­lay aya­ğa kalk­mış­tı. İşin sır­rı PRP te­da­vi­siy­di.

PRP, İn­gi­liz­ce “P­la­te­let Rich Plas­ma­” ke­li­me­le­ri­nin baş harf­le­rin­den tü­re­til­miş olup, trom­bo­sit­ten zen­gin plas­ma an­la­mı­na gel­mek­te­dir.

Ki­şi­nin ken­di ka­nın­dan el­de edi­len, hüc­re­sel iyi­leş­me sü­re­ci­ni uya­ran bir te­da­vi yön­te­mi­dir. Ka­nı­mız­da bu­lu­nan trom­bo­sit hüc­re­le­ri esas ola­rak pıh­tı­laş­ma­dan so­rum­lu olup, sal­gı­la­dık­la­rı bü­yü­me fak­tör­le­ri sa­ye­sin­de ya­ra iyi­leş­me­si ve do­ku ona­rı­mın­da bü­yük rol oy­nar­lar. Dün­ya­da on yıl­dır ta­nı­nan ve uy­gu­la­nan PRP te­da­vi­si, bu özel­lik­le­rin­den do­la­yı Tür­ki­ye'de de son 1-2 yıl­dır özel­lik­le kas-is­ke­let sis­te­mi has­ta­lık­la­rın­da ame­li­ya­ta al­ter­na­tif te­da­vi yön­te­mi ola­rak gün­dem­de­dir.

PRP te­da­vi­sin­de amaç; ha­sar­lı do­ku ve böl­ge­ye nor­mal kan do­la­şı­mı ile gi­de­bi­len trom­bo­sit­ler­den da­ha çok ve ak­tif hüc­re gön­de­re­rek iyi­leş­me­yi hız­lan­dır­mak­tır. Hüc­re­sel baz­da bir te­da­vi yön­te­mi ol­du­ğu için bir di­ğer adı da “Re­ge­ne­ra­tif Hüc­re Te­da­vi­si­”dir.

PRP uy­gu­la­ma­sı için; has­ta­dan alı­nan 10 ml. ka­dar kan özel iş­lem­ler­den ge­çi­ri­le­rek trom­bo­sit­ten zen­gin plas­ma el­de edi­lir.

Alerji riski bulunmuyor
El­de edi­len bu trom­bo­sit­ten zen­gin plas­ma ha­sar­lı do­ku­ya bel­li bir te­da­vi pro­to­ko­lü­ne gö­re uy­gu­la­nır. PRP so­lüs­yo­nu tek ba­şı­na kul­la­nı­la­bil­di­ği gi­bi ozon te­da­vi­si ile kom­bi­ne edi­le­rek de uy­gu­la­na­bil­mek­te­dir. Kli­ni­ği­miz­de PRP te­da­vi­si; on beş gün ara ile 3 kez uy­gu­lan­mak­ta, se­ans­lar ara­sın­da böl­ge­sel ozon uy­gu­la­ma­sı ile te­da­vi des­tek­len­mek­te ve do­ku iyi­leş­me­si hız­lan­dı­rıl­mak­ta­dır.

PRP te­da­vi­si, diz ve omuz os­te­oar­tri­ti gi­bi ek­lem has­ta­lık­la­rın­da, ro­ta­tor cuf yır­tık­la­rın­da, ten­don­la­rın kro­nik has­ta­lık­la­rın­da, omur­ga si­nir inf­la­mas­yon­la­rın­da, bel ve bo­yun fı­tık­la­rın­da, spor ya­ra­lan­ma­la­rın­da kul­la­nıl­mak­ta­dır. Ay­rı­ca PRP te­da­vi­si, or­to­pe­dik has­ta­lık­la­rın dı­şın­da diş he­kim­li­ğin­de, imp­lant cer­ra­hi­sin­de, plas­tik ve re­kons­trük­tif cer­ra­hi­de, ya­ra iyi­leş­me­sin­de ve koz­me­to­lo­ji­de hüc­re ye­ni­le­yi­ci et­ki­le­rin­den do­la­yı kul­la­nıl­mak­ta­dır. Özel­lik­le diz-omuz gi­bi ek­lem has­ta­lık­la­rın­da PRP uy­gu­la­ma­sı ile do­ku ye­ni­len­me­si ar­tı­rı­lır, yı­kım azal­tı­lır, kı­kır­dak ya­pı­mı ve ok­si­je­nas­yon ar­tar. PRP te­da­vi­si, has­ta­nın ken­di ka­nın­dan ha­zır­lan­dı­ğı için a­ler­ji ris­ki yok­tur. Ay­rı­ca ame­li­yat ge­rek­tir­me­yen, ama di­ğer te­da­vi­le­re ce­vap ver­me­yen bel ve bo­yun ağ­rı­la­rın­da çok ba­şa­rı­lı so­nuç­lar alı­yo­ruz. Tek bir en­jek­si­yon bi­le has­ta­nın ağ­rı­la­rı­nı be­lir­gin bir şe­kil­de azal­tı­yor. Profesyonel sporcular için de ilk seçenek oluyor.

Loading...