Başbakan bunu hep yapıyor

Dün söy­le­di­ği­nin bu gün tam ter­si­ni söy­le­mek Baş­ba­ka­n'­ın us­ta­lı­ğı! olu­yor. Kuv­vet­ler ay­rı­lığı ile il­gi­li be­ya­nı­na gös­te­ri­len tep­ki­ler kar­şı­sın­da söy­le­dik­le­ri­ni te­vi­le ça­lı­şı­yor. Ber­mu­tat CHP'­yi suç­la­ya­rak işin için­den çı­kı­yor.

Ay­rı­ca, “be­nim ka­pa­lı ka­pı­lar ar­dın­da İs­ra­il'­le gö­rüş­tü­ğü­mü söy­le­yen­ler müf­te­ri ve şe­ref­siz­di­r” di­yor.

Ön­ce­le­ri de “be­nim Ya­hu­di iş ada­mı Sa­mi Ofe­r'­le ya da Apo'y­la gö­rüş­tü­ğü­mü söy­le­yen­ler al­çak, na­mus­suz­du­r” di­yor. Ama hep­siy­le gö­rüş­tük­le­ri bel­ge­le­ni­yor. Bu gön­der­me ve çağ­rı­şım­lar­la hem kuv­vet­ler ay­rı­mı­na kar­şı çık­tı­ğı hem de İs­ra­il'­le ka­pa­lı ka­pı­lar ar­dın­da gö­rüş­tü­ğü­ne ke­sin ola­rak ina­nı­lı­yor.

Tay­yip Bey, Ha­fı­za-ı Be­şe­r'­in Nis­yan ile ma­lul (unut­kan­lık) ol­du­ğu­na ina­na­rak hep ay­nı şe­yi ya­pı­yor.

Ki­mi kez, “Türk yok Tür­ki­ye­lik va­r”, “Tür­ki­ye 33 et­nik gru­bun or­tak ma­lı­dı­r” di­yor. Ki­mi kez de, “biz tek mil­let, tek dev­let, tek bay­rak, üni­ter bir dev­le­ti­z” di­ye kük­rü­yor.

4 yıl­dır Türk Or­du­su şa­mar oğ­la­nı ha­li­ne ge­ti­ri­lip, hal­laç pa­mu­ğu­na çev­ri­li­yor. 55 mu­vaz­zaf ge­ne­ral seh­ven ve sa­nal bel­ge­ler­le hap­se at­tı­rı­lı­yor. Türk Or­du­su'nun çö­ker­til­me­si için ya­pıl­ma­dık me­la­net kal­mı­yor. Ar­dın­dan or­du­yu yıp­rat­mak ha­in­lik­tir di­ye fet­va buy­ru­lu­yor.

Ata­türk­çü la­ik ke­sim zin­da­na at­tı­rı­lı­yor. Ale­vi­le­re hu­su­met söy­lem­le­riy­le mez­hep düş­man­lı­ğı ya­ra­tı­lı­yor. Zer­duş di­nin­den­dir­ler di­ye Kürt­ler, ga­vur İz­mir di­ye İz­mir­li­ler aşa­ğı­la­nı­yor.

Kin­dar, din­dar genç­lik di­ye in­san­la­rı bir­bi­ri­ne düş­man edi­yor. Şim­di de “Al­lah aş­kı­na bir­bi­ri­ni­zi se­vi­n” di­ye öğüt­ler ve­ri­yor.

Ön­ce­le­ri Da­nış­tay, Yar­gı­tay, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ka­rar­la­rı­nı ka­ra bir le­ke ola­rak ni­te­li­yor. Din ule­ma­sı ka­rar ver­me­li di­ye fet­va ve­ri­yor.

Şim­di Yar­gı uy­du ha­li­ne ge­ti­ri­lin­ce mah­ke­me ka­rar­la­rı­na say­gı du­yul­ma­lı­dır di­ye fer­man bu­yu­ru­yor.

Bir yan­da “Te­rö­re bo­yun eğ­mem. Te­rör­le hiç­bir is­tek ka­bul et­ti­ri­le­me­z” di­yor. Di­ğer yan­dan PKK da­yat­ma­la­rı doğ­rul­tu­sun­da Mec­li­s'­e ya­sa­lar sevk edi­yor.

Dış ve iç şer odak­lı Kürt­çü ha­re­ka­tın esas ama­cı­nın ne ol­du­ğu­nu bil­me­mek eb­leh­lik­ten de öte bir gaf­let­tir.

AKP ik­ti­da­rı bun­la­ra “si­zin is­te­di­ği­niz ne kül­tü­rel ne kim­lik hak­lar, ne de eko­no­mik re­fah­tır. Sin­si ni­ye­ti­ni­zi sa­ğır sul­tan bi­li­yor. Bu sev­da­dan vaz­ge­çin. Ak­si hal­de “Türk­lü­ğüy­le övü­nen en az 60 mil­yon Tür­kün ga­za­bı­na uğ­rar­sı­nız. Si­zi kim­se kur­ta­ra­ma­z” di­ye­mi­yor.

Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın BDP'y­le “Baş­kan­lık sis­te­mi­ne oy ver­me­le­ri­ne kar­şı­lı­k” Gü­ney­do­ğu'yu (ken­di çift­li­ğiy­miş gi­bi) ta­kas pa­zar­lı­ğı ya­pa­ca­ğı söy­len­ti­le­ri ay­yu­ka çı­kı­yor. Bu du­rum­da ken­di­si­ni de, par­ti­si­ni de ate­şe atı­yor.

Os­man­lı­dan be­ter ola­cak­lar

Özel­lik­le, Baş­ba­ka­n'­ın Os­man­lı sev­da­sı, Da­vu­toğ­lu'nun “Ne­o Os­man­lı özen­ti­si­” bun­la­rın gen­le­ri ve ruh ya­pı­la­rı­nın Os­man­lı köh­ne zih­ni­ye­ti ve il­kel­li­ğiy­le ör­tüş­müş ol­du­ğu­nu ka­nıt­lı­yor.

Ça­ğı­nı aşan dev­rim­le­ri ve 7 dü­vel­le sa­va­şa­rak “ye­ni­den bir ül­ke ya­ra­ta­n“ Ata­tür­k'­e de­ğil, “gaf­let ve da­la­let­le ül­ke ba­tı­ra­n“ Os­man­lı­ya bi­at et­mek bir “ü­şü­tük­lük ema­re­si­” de­ğil de ne­dir? Şöy­le ki:

– Os­man­lı­nın Da­mat Fe­rit ve Vah­det­ti­n'­den te­va­rüs eden Sevr ya­ni ver kur­tul po­li­ti­ka­sı bun­lar­da Ha­bur ve Os­lo'da te­cel­li edi­yor.

*Bun­lar da Os­man­lı­lar gi­bi Türk ke­li­me­si­ni ağız­la­rı­na al­mı­yor, Türk­lük­le­ri­ni de­ğil Üm­met­çi­lik­le­ri­ni esas alı­yor­lar.

– Arın­ç'­tan ga­lat “Ka­dı­na ve pa­ra­ya düş­kün­lük­le­ri­” ne­de­niy­le Os­man­lı Sul­tan­la­rı­nın ca­ri­ye ve ha­rem özen­ti­si­ni bun­lar, 2-3 giz­li ho­ca ni­kah­lı eş­le­riy­le gi­de­ri­yor­lar.

– Os­man­lı Ana­do­lu'ya de­ğil Bal­kan ve Arap ül­ke­le­ri­ne hiz­met gö­tü­rü­yor. Bun­lar da pa­ra­mı­zı, pu­lu­mu­zu ya­şam sa­va­şı ve­ren Ana­do­lu'ya de­ğil, Lib­ya, Su­ri­ye mu­ha­lif­le­ri, So­ma­li ve Gaz­ze'ye akı­tı­yor.

– Os­man­lı, sal­ta­nat uğ­ru­na ço­luk, ço­cu­ğu­nu kat­le­di­yor. Bun­lar da kol­tuk uğ­ru­na Si­liv­ri'de in­san­la­rın ha­ya­tı­nı sön­dür­tü­yor.

– Os­man­lı­nın “dev­le­tin ma­lı de­niz, ye­me­yen do­mu­z” il­ke­si bun­la­rın ol­maz­sa ol­ma­zı olu­yor.

– Os­man­lı “uy­du mü­ta­re­ke ba­sı­nı­na kar­- şı­n” bun­lar “uy­du, yan­daş ba­sı­n” üre­ti­yor­lar.

– Os­man­lı ka­dı­lı­ğı (yar­gı­sı) Şey­hü­lis­lam fet­va­la­rıy­la ada­let tev­zi edi­yor. AKP yar­gı­sı da Sad­ra­zam ta­li­ma­tıy­la “b­lok oy” ver­di­ri­yor.

– Os­man­lı va­tan­se­ver­le­ri Mal­ta'ya, bun­lar Si­liv­ri'ye sür­dü­rü­yor.

Tüm bun­lar Os­man­lı'­yı has­ta adam ya­pı­yor. An­cak bun­lar Os­man­lı­ya taş çı­kar­tı­yor.

Ata­tür­k'­ün ül­ke­yi terk et­tir­di­ği Vah­det­tin da­hil hiç­bir Os­man­lı ha­ne­da­nı git­tik­le­ri yer­ler­de Ata­türk aley­hi­ne tek bir ke­li­me sarf et­mi­yor. Bun­lar gi­bi Ata­tür­k'­e vic­dan­sız­ca sal­dır­mı­yor.

Os­man­lı Sul­tan­la­rı tril­yon­lar de­ğe­rin­de­ki he­di­ye eş­ya ve mü­cev­her­le­ri bun­lar gi­bi ken­di­le­ri­ne mal et­mi­yor, Top­ka­pı Mü­ze­si'ne ve­ri­yor.

Os­man­lı so­nun­da rah­me­te re­van olu­yor. Bun­lar da ay­nı yol­da git­me­ye de­vam eder­ler­se akı­bet­le­ri Os­man­lı­dan be­ter ola­cak­tır.

Loading...