Hediye verenler melek Esad şeytan oluyor

 

Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın bir­bi­ri­ni nak­ze­den, çe­liş­ki­li söy­lem ve ey­lem­le­ri ulu­sal bir ka­os ya­ra­tı­yor.
Baş­ba­kan, Be­şar Esad “15 yıl Apo'yu koy­nun­da bes­le­yen 30-40 bin ki­şi­nin ölü­mü­ne ne­den olan Ha­fız Esa­d'­a rah­met oku­tu­yo­r” di­yor. Ya­ni Esa­d'­ın dik­ta­tör­lü­ğü­nün ba­ba­dan te­va­rüs et­ti­ği­ni ima edi­yor.

Ada­ma sor­maz­lar mı: Ma­dem bun­la­rı bi­li­yor­dun, ne­den ba­lık­la­ma Be­şar Esa­d'­la kan­ka olu­ver­din? Dün­ya­da eşi gö­rül­me­miş bir şe­kil­de or­tak Ba­kan­lar Ku­ru­lu dü­zen­le­din. Za­lim Ha­fız Esa­d'­ın oğ­lu­na (ba­ba­sı­nın yap­tık­la­rı için) bir özür bi­le di­let­me­den na­sıl bu den­li sar­maş do­laş ol­dun? Ay­rı­ca, Su­ri­ye'de ölen on bin­ler­ce in­sa­nın ölü­mü­nün sa­de­ce Esa­d'­a mal et­me hin­li­ği­ni de dün­ya yut­mu­yor.
Esa­d'­ın res­mi Su­ri­ye Or­du­su'na kar­şı sa­va­şan mu­ha­lif­le­rin, baş­ta Tür­ki­ye ve El Kai­de da­hil 17 ül­ke te­rö­rist­le­rin­den oluş­tu­ğu açık­la­nı­yor.
Tür­ki­ye'nin ver­di­ği si­lah­lar­la üm­met Müs­lü­man­lar bir­bi­ri­ni kat­le­di­yor. Tür­ki­ye mu­ha­lif­le­re her tür­lü ağır si­lah yar­dı­mı ya­par­ken Rus ve Er­me­ni uçak­la­rı­nın için­de si­lah var­dı di­ye in­di­ril­me­si is­tih­za ile kar­şı­la­nı­yor.

Su­ri­ye'ye de­mok­ra­si gö­tür­me zır­va­sı­na ge­lin­ce; Ira­k'­a Lib­ya'ya, Mı­sı­r'­a de­mok­ra­si gö­tür­dü­ler de ne ol­du. Sı­kıl­ma­dan şim­di de Su­ri­ye'yi ay­nı akı­be­te sü­rük­lü­yor­lar.
Zir­ve­de­ki­le­re ve­ri­len ve 10 mil­yon do­la­rı aş­tı­ğı söy­le­nen pa­ha bi­çil­mez he­di­ye, mü­cev­her­ler ne­de­niy­le azı­lı dik­ta­tör “Su­udi Kral Ab­dul­lah ve Ka­tar Emi­ri Şeyh Ha­mad, Mi­ka­il me­lek olu­yor, Be­şar Esad ise Az­ra­il”.

Geç­ti­ği­miz haf­ta Çi­n'­de ka­tıl­dı­ğı­mız ulus­la­ra­ra­sı dost­luk ve iş­bir­li­ği top­lan­tı­sın­da dost ol­du­ğum Mal­ta Ulus­la­ra­ra­sı Dost­luk Ör­gü­tü Baş­ka­nı, es­ki Mal­ta Tu­rizm Ba­ka­nı bi­ze iç­ten­lik­le “Si­zin Su­ri­ye'ye mu­sal­lat ol­ma­nı­zın es­ba­bı mu­ci­be­si­ni dün­ya bil­mi­yor…
Siz han­gi çı­ka­rı­nız ge­re­ği Su­ri­ye ba­ta­ğı­na bu­laş­tı­nız? Ame­ri­ka'nın si­zi te­tik­çi ola­rak kul­lan­dı­ğı­nı sa­ğır sul­tan bi­li­yor…

Bu oyu­na kar­şı Türk hal­kı, Türk genç­li­ği ne­den ge­re­ken tep­ki­yi gös­ter­mi­yor. Böy­le bir du­rum be­nim ül­kem­de ol­sa yer ye­rin­den oy­nar­dı.” de­di.

Türk hal­kı­nın kim­ya­sı­nı boz­du­lar.

Ata­türk “köy­lü mil­le­tin efen­di­si­di­r” di­yor. Baş­ba­kan ise “aç, pe­ri­şa­nız, ana­mı­zı ağ­lat­tı-­nı­z” di­ye sız­la­nan köy­lü­yü “al ana­nı da gi­t” di­ye azar­lı­yor. Yi­ne­ de köy­lü-çift­çi­den en faz­la oyu AKP alı­yor.
Kürt­le­ri, “On­lar Müs­lü­man de­ğil Zer­duş di­nin­den­di­r” di­ye hor­lu­yor. Ama Gü­ney­do­ğu'da en faz­la oyu par­ti ola­rak AKP alı­yor.

“Ga­vur İz­mir di­ye İz­mir­li­le­ri aşa­ğı­lı­yo­r”, AKP, İz­mi­r'­de CHP'y­le ba­şa baş oy alı­yor.
Ro­man va­tan­daş­la­rı çil yav­ru­su gi­bi evin­den bar­kın­dan edi­yor. Se­çim­ler­de gö­bek atıp, zil ça­la­rak AK­P'­ye oy ve­ri­yor­lar.
Biz­de­ki bu en­se on­lar­da­ki %50 oy ol­duk­ça…
Ame­ri­ka'nın Ira­k'­a gir­me­sin­de şe­rik­lik ya­pı­yor. 1.5 mil­yon üm­met Müs­lü­ma­n'­ın bir­bi­ri­ni kat­let­me­si­ne or­tam sağ­lı­yor. Ama bi­zim üm­met Müs­lü­man hal­kı­mız yi­ne de Tay­yip Er­do­ğa­n'­ı “İs­la­m'­ı ko­ru­yo­r” di­ye baş ta­cı edi­yor.
Gur­bet­çi va­tan­daş­la­rın 41 mil­yon Eu­ro'su­nu hor­tum­la­yan De­niz Fe­ne­ri re­zil­li­ği­nin res­men ört­bas edil­me­si mü­min hal­kı­mı­zı ır­ga­la­mı­yor. Ak­si­ne se­çim za­ma­nı bin bir kül­fet­le bin­ler­ce ki­lo­met­re­den ge­lip AK­P'­ye oy ve­ri­yor­lar. 33 yıl ön­ce­ki Ke­nan Ev­ren ve Tah­sin Şa­hin­ka­ya aşa­ğı­la­na­rak ser­vet­le­ri di­dik di­dik edi­li­yor. Kim­se 12 yıl ön­ce pa­ra­la­rı ol­ma­dı­ğı için ço­cuk­la­rı­nı yurt dı­şın­da oku­ta­ma­dık­la­rı­nı be­yan eden­lerin, mal be­yan­la­rın­da­ki açı­ğı ço­cuk­la­rı­nın dü­ğün ta­kı­la­rıy­la ka­pa­tan­la­rın şim­di­ki ge­mi­cik­le­ri, vil­la­cık­la­rın­dan söz et­mi­yor.
Kim­se İs­tan­bul ve An­ka­ra'da 100 mil­yar do­la­rı bul­du­ğu söy­le­nen kor­kunç imar vur­gun­la­rı­nın fa­il­le­ri­ni me­rak et­mi­yor. On­lar ça­lı­yor. Hal­kı­mız hır­sız­la­ra Body­gu­ard­lık ya­pı­yor.

So­nuç:

Ma­dem­ki, Türk hal­kı “Dev­le­tin ma­lı de­niz ye­me­yen do­mu­z” di­ye gö­tü­ren­le­ri
“A­nıt­ka­bi­r'­e gi­dip say­gı du­ru­şun­da bu­lun­mak bi­zim için en bü­yük azap­tı­r” di­yen­le­ri,
Ata­türk de­ğil Sai­di Nur­si'ye say­gı du­yan­la­rı bağ­rı­na ba­sı­yor.
O hal­de önü­müz­de­ki yıl­lar­da ge­mi iyi­ce azı­ya alıp da­ha sa­pık ve ka­çık! Avan­ta ve pro­je­ler üre­te­cek­le­ri­ne kim­se­nin kuş­ku­su ol­ma­sın.
Ör­ne­ğin: Ev­vel Al­lah ge­mi­cik de­ğil, tran­sat­lan­tik­çik sa­hi­bi ola­cak­lar. Baş­kan­lık sis­te­miy­le ül­ke, (Sul­tan­lık sev­da­lı­la­rı­na) ke­di­ye ci­ğer di­ye tes­lim edi­le­cek.
Ama­ca (şe­ri­ata) ulaş­mak için “De­mok­ra­si da­ha faz­la ara­ç” ola­rak kul­la­nı­la­cak.
4+4+4 mol­la eği­ti­mi (üni­ver­si­te­ler ve mas­tır­lar da da­hil edi­le­rek) 4+4+4+4+4'e dö­nüş­tü­rü­le­cek.

La­ik Cum­hu­ri­yet de­ğer­le­ri bir bir yok edil­me­ye de­vam edi­le­cek.
“Ye­şil­köy Ata­türk Ha­va­li­ma­nı'nın is­mi Sai­di Nur­si, Sa­bi­ha Gök­çen Ha­va­ala­nı'nın is­mi de Fet­hul­lah Gü­len ola­rak de­ğiş­ti­ri­le­cek.
Sa­kın bu ka­da­rı da ol­maz de­me­yin. Biz­de­ki bu ga­ri­ban çıp­lak en­se, on­lar­da­ki %50 oy ol­duk­ça da­ha çoo­ok en­se­ye to­kat ye­riz.

Loading...