Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Balyoz’a bak Ergenekon’u anla!..

15 Aralık 2012

 

Sav­cı­nın esas hak­kın­da­ki mü­ta­la­ası­nı oku­ma­sı Er­ge­ne­kon Da­va­sı'nın dö­nüm nok­ta­sı ola­cak­tı!..
O ne­den­le de bin­ler­ce ki­şi ön­ce­ki gün Si­liv­ri'nin ka­pı­sı­na da­yan­dı!..
4-5 yıl­dır tu­tuk­lu olan ga­ze­te­ci, ay­dın, bi­lim in­sa­nı ve as­ke­ri des­tek­le­mek için ora­ya gi­den­ler cop ye­di, taz­yik­li suy­la ıs­lan­dı ve gaz­lan­dı!..
CHP he­ye­ti de or­day­dı, İş­çi Par­ti­li­ler de, Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği'nin fe­da­kar in­san­la­rı da, son za­man­lar­da yap­tık­la­rı ey­lem­ler­le ad­la­rın­dan çok söz et­ti­ren Tür­ki­ye Genç­lik Bir­li­ği üye­le­ri de, yü­re­ği Ata­türk ve Cum­hu­ri­yet sev­gi­siy­le do­lu sa­de va­tan­daş­lar da…

* * *

Dün bak­tım, Si­liv­ri Ce­za­evi önün­de kim­se­cik­ler yok­tu!..
24 sa­at için­de o he­ye­can kay­bol­muş muy­du?..
Ha­yır, ilk gün­kü he­ye­can, da­va­nın gi­di­şa­tıy­la sön­dü­rül­müş­tü!..
Sav­cı­nın esas hak­kın­da­ki mü­ta­la­ası­nı oku­ma­sı bir dö­nüm nok­ta­sı fi­lan ol­ma­ya­cak­tı!..
Ke­si­le­cek ce­za­lar aşa­ğı yu­ka­rı bel­liy­di!..
Bal­yoz Da­va­sı'n­da ne­ler ol­muş, ne ce­za­lar ve­ril­miş­se, Er­ge­ne­ko­n'­da ay­nı ola­cak­tı!..
Bel­ki, bel­ki bir­kaç tah­li­ye o ka­dar!..

* * *

Ge­çen­ler­de adi bir suç­tan 14 yıl ha­pis ce­za­sı alan bir sa­nık, tem­yiz sü­re­si uza­ya­ca­ğı ge­rek­çe­siy­le tah­li­ye edil­di!..
Bal­yo­z'­da bu ol­ma­dı!..
Ken­di aya­ğıy­la sav­cı­ya gi­den­ler, yurt dı­şın­da gö­rev­liy­ken sav­cı ça­ğır­dı di­ye Tür­ki­ye'ye ko­şan ge­ne­ral ve ami­ral­ler bi­le “kaç­ma ih­ti­ma­li­” ge­rek­çe gös­te­ri­le­rek tu­tuk­lan­dı­lar!..
Harp Aka­de­mi­le­ri Ko­mu­ta­nı Or­ge­ne­ral, De­niz Kuv­vet­le­ri Kur­may Baş­ka­nı Ko­ra­mi­ral, Ku­zey De­niz Sa­ha Ko­mu­ta­nı Ko­ra­mi­ral ve on­lar gi­bi olan­la­rın kaç­ma ih­ti­ma­li mi var­dı?..
Ama mah­ke­me böy­le “tak­di­r” edi­yor­du!..

* * *

Er­ge­ne­kon Da­va­sı'nın sav­cı­sı kim?..
Baş­ba­kan!..
Baş­ba­kan id­di­a ma­ka­mın­day­sa ne so­nuç çı­ka­bi­lir?..
Bu so­ruş­tur­ma­lar, ik­ti­da­rın cum­hu­ri­ye­tin de­ğer­le­riy­le he­sap­laş­ma­sı­nın önem­li bir aya­ğıy­dı!..
Er­ge­ne­kon so­ruş­tur­ma­sı baş­la­yıp tu­tuk­la­ma dal­ga­la­rı ar­ka ar­ka­ya gel­di­ğin­de;
Top­rak­tan, de­niz­den, ev­ler­den ye­ni ta­rih­li ga­ze­te­le­re sa­rıl­mış pı­rıl pı­rıl si­lah­lar eliy­le ko­nul­muş gi­bi bu­lun­du­ğun­da, Tür­ki­ye'yi sa­ran kor­ku ve deh­şet ha­va­sı­nı so­lu­ma­dı­nız mı?..
Her sa­bah “A­ca­ba sı­ra kim­de?” di­ye uya­nan in­san­lar böy­le­lik­le kor­ku­tu­lup sin­di­ril­me­di mi?..
Si­vil top­lum ör­güt­le­ri, üni­ver­si­te­ler ne­den sus­tu?..

* * *

“Kor­ku im­pa­ra­tor­lu­ğu­” ima­jı ne­re­den doğ­du?..
Onun baş­lan­gı­cı Er­ge­ne­kon adı ve­ri­len se­ri tu­tuk­la­ma­lar­dı!..
Böy­le bir da­va­dan ne bek­ler­si­niz?..
Na­sıl bir dö­nüm nok­ta­sı?..
Asıl dö­nüm nok­ta­sı, tu­tuk­la­ma dal­ga­la­rı­nın baş­la­ma­sıy­dı!..
Bal­yoz ve Er­ge­ne­kon, Tür­ki­ye'yi dö­nüş­tür­me­nin anah­ta­rı ol­du!..
Yar­gı­la­nan­la­rın or­tak nok­ta­sı­na ba­kı­nız!..
Hep­si Ata­türk­çü, Ata­türk il­ke ve dev­rim­le­ri­nin sar­sıl­maz sa­vu­nu­cu­su, cum­hu­ri­ye­tin de­ğer­le­rin­den ya­na olan­lar!..
Bu si­ze bir şey an­lat­mı­yor mu?..

* * *

Fa­kat ne ga­rip­tir ki, Bal­yoz Da­va­sı bit­ti ge­ne­ral­ler, ami­ral­ler, seç­kin su­bay­lar, bi­lim in­san­la­rı ağır, çok ağır ha­pis ce­za­la­rı­na çarp­tı­rıl­dı­lar ve bir ses­siz­lik ha­kim ol­du!..
Unu­tul­du­lar de­mi­yo­rum ama, es­ki il­gi kal­ma­dı, ade­ta bir ka­bul­le­nil­miş­lik ha­va­sı gel­di!..
Er­ge­ne­kon Da­va­sı bi­tti­ğin­de de böy­le ol­ma­ya­ca­ğı ne ma­lum?!.