Başbakan ne demedi?

Baş­ba­kan yi­ne ko­nuş­tu, ba­kan­la­rı ve AK­P'­nin ön­de gi­den­le­ri yi­ne onun “Ne de­me­di­ği­ni­” an­lat­ma­ya ça­ba­la­dı!..
Ba­kan­la­rı ve AK­P'­nin ön­de gi­den­le­ri için zor bir du­rum!..
Us­ta, “Kür­taj bir Ulu­de­re'di­r” de­di, çı­rak­la­rı “E­fen­dim, ya­ni öy­le de­me­di, şu­nu de­mek is­te­di­” di­ye bin bir de­re­den su ge­tir­di­ler!..
Ha­va­da uçu­şan “De­diy­di, de­me­diy­di­” laf­la­rı TV ka­nal­la­rın­da tar­tış­ma prog­ram­la­rı ol­du gün­dem de­ğiş­ti­ril­di, top­lum uyu­tul­du!..

* * *

“Der­si­m” de­di!..
80 yıl ön­ce­ki olay ani­den hort­la­dı, Tür­ki­ye gün­ler­ce Der­si­m'­le meş­gul edil­di, bu ara­da fır­sat­tan is­ti­fa­de is­yan­cı­la­rın ele­ba­şı Se­yit Rı­za'nın hey­ke­li di­kil­di..
Ar­ka­dan Muh­te­şem Yüz­yıl!..
Tay­yip Bey “Ec­da­dı­mı­z” di­ye tut­tur­du, ta­rih­çi­ler TV ka­nal­la­rı­na koş­tu!..
Ka­nu­ni ata 30 yıl mı bin­di, 10 yıl mı?..
Ha­rem­den hiç çık­ma­dı mı, sa­vaş­lar­dan hiç dön­me­di mi?..
“Ka­nal İs­tan­bu­l”, “Çam­lı­ca'ya ca­mi­” “Tak­si­m'­e kış­la­” hep Tay­yip Be­y'­in ka­fa­sın­dan çık­tı!..
Baş­ba­ka­n'­da AK­P'­nin am­pu­lü yan­dı mı ta­mam­dır!..

* * *

Son hi­ka­ye kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğı!..
Ay­rı­lık ol­maz, vus­lat ol­sun, dik­ta res­mi­leş­sin!..
Çün­kü şim­di­ki sul­tan­lık yet­me­di!..
Ama iş de­mok­ra­si ma­va­lı­na ge­lin­ce “Öy­le de­mek is­te­me­di­” ça­ba­la­rı baş­la­dı!..
Ada­let Ba­ka­nı Sa­dul­lah, “E­fen­dim, esa­sen ye­rin­de­lik me­se­le­si­” di­ye baş­la­yıp de­vam eder­ken, ba­kı­yor­su­nuz baş­ka bir ka­nal­da “Ya baş­kan­lık ya piş­man­lı­k” ese­riy­le (!) Baş­ba­ka­nı­nın ta­li­ma­tı­nı ye­ri­ne ge­ti­ren Ku­zu Bur­han!..
“Öy­le de­mek is­te­me­di­” di­ye baş­la­yan ay­nı na­ka­rat!..

* * *

Dün son açık­la­ma­yı Mec­lis Baş­ka­nı Çi­çek Ce­mil yap­tı:
“Erk­le­ri (ya­sa­ma-yü­rüt­me-yar­gı) den­ge­ye ge­tir­mek la­zı­m”
Afe­rin!..
De­vam edi­yor:
“Erk­ler iş­bir­li­ği yap­ma­lı­”
Bra­vo!..
La­fı bağ­lı­yor:
“Me­se­la 367 ko­nu­su yar­gı­nın ya­sa­ma­ya mü­da­ha­le­si­di­r”
He­lal ol­sun!..
Biz Çi­çek Ce­mi­l'­i hu­kuk­çu bi­lir­dik!..
Ama Tür­ki­ye'de hu­kuk gu­guk ol­du­ğun­dan be­ri de­mek o da gi­di­şa­ta uy­muş!..

* * *

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de 367 ko­nu­su Ana­ya­sa Mah­ke­me­si'n­den dön­dü!..
Ni­ye, ana­ya­sa­ya ay­kı­rı ol­du­ğu için!..
Ana­ya­sa Mah­ke­me­si “AK­P'­nin ya­sa­ma­sı­” ile iş­bir­li­ği mi yap­ma­lıy­dı?..
Ha­aa, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si'nin ya­pı­sı de­ğiş­ti, şim­di ol­sa o iş­bir­li­ği bel­ki ya­pı­la­bi­lir!..
Muh­te­rem, ya­sa­ma ola­rak ana­ya­sa­yı sen ya­pı­yor­sun ve­ya de­ğiş­ti­ri­yor­sun, ya­sa­la­rı sen çı­kar­tı­yor­sun, yar­gı da yü­rüt­me­nin bu ya­sa­la­ra ve hu­ku­ka uy­gun olup ol­ma­dı­ğı­nı de­net­li­yor!..
İş­bir­li­ği için hu­ku­ku kal­dı­rır­sın ta­ma­men or­ta­dan, re­ji­min adı­nı da de­ğiş­ti­rir­sin, bu ka­dar da sı­kın­tı­ya gir­mez­sin!..
“De­li ku­yu­ya bir taş atar, 40 akıl­lı çı­ka­ra­ma­z” der­ler…
Tür­ki­ye'de olan­lar da ona ben­zi­yor!..
Hal­kı­mız hem uyu­tu­lu­yor, hem de dik­ta­ya alış­tı­rı­lı­yor!..

II­I. Ram­se­s'­i kim öl­dür­dü?!.

Önem­li bir ha­ber!..
II­I. Ram­se­s'­in vah­şi bir ci­na­ye­te kur­ban git­ti­ği or­ta­ya çık­mış!..
Bi­lim in­san­la­rı mi­lat­tan ön­ce 1155 yı­lın­da Mısı­r'­ın en bü­yük fi­ra­vun­la­rı­nın so­nun­cu­su ola­rak ka­bul edi­len II­I. Ram­se­s'­in bo­ğa­zın­da ölüm­cül bir ke­sik ol­du­ğu­nu açık­la­mış­lar…
Ta­bi­i bu­nu du­yun­ca in­sa­nın ak­lı­na he­men Er­ge­ne­kon ge­li­yor!..
On­lar yap­mış ola­bi­lir!..

* * *

“Ö­zal ze­hir­len­me­di­” ra­po­ru çık­tı, inan­mı­yor­lar!..
AK­P'­li Ana­ya­sa Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Ku­zu Bur­han, “15 gün ön­ce gör­düm, sa­pa­sağ­lam­dı… Hat­ta ba­na par­ti ku­ra­ca­ğı­nı söy­le­di­” di­yor!..
Kar­ga­la­rı bi­le gül­dü­re­cek bir teş­his!!!
Ku­zu­cu­ğum, za­ten kalp kri­zin­den ölüm­ler öy­le olur; 15 gün de­ğil 1 sa­at ön­ce bi­le sa­pa­sağ­lam gö­rü­nür, tık di­ye gi­di­ve­rir!..
Köşk hiz­met­li­si Öza­l'­ın ölü­mün­den son­ra Hon­du­ra­s'­a kaç­mış, o yap­mış ola­bi­lir­miş!..
Er­ge­ne­ko­n'­un Hon­du­ras ko­lu ola­bi­lir mi?..

* * *

Ad­nan Kah­ve­ci, eşiy­le bo­şan­ma ari­fe­sin­dey­di, ka­fa­sı meş­gul­dü, yo­ğun sis­te oto­mo­bi­liy­le ters yö­ne gir­di, baş­ka bir araç­la ka­fa ka­fa­ya çar­pış­tı ha­ya­tı­nı kay­bet­ti, öte­ki ara­cın sü­rü­cü­sü de öl­dü!..
Üs­te­lik ai­le­si, Ad­nan Kah­ve­ci ha­ta­lı ol­du­ğu için kar­şı ta­ra­fa taz­mi­nat öde­di ama “öl­dü­rül­dü­” di­yor­lar, Er­ge­ne­ko­n'­a bağ­la­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar!..
II­I. Ram­se­s'­in öl­dü­rül­dü­ğü ye­ni an­la­şıl­dı, ba­kar­sı­nız o da Er­ge­ne­ko­n'­la bağ­lan­tı­lı­dır!..
Ye­ni bir id­di­ana­me ha­zır­la­nır, da­va 5 yıl da­ha uzar mı bi­le­mem!..

Loading...