Bu nasıl vicdan?!.

Bal­yoz Da­va­sı'n­da 18 yıl ha­pis ce­za­sı­na mah­kum edi­len es­ki 1. Or­du Ko­mu­ta­nı emek­li Or­ge­ne­ral Er­gin Say­gu­n'­un kı­zı fer­yat edi­yor ve fer­ya­dı­nı e-pos­ta yo­luy­la sa­ğır­laş­mış ku­lak­la­ra du­yur­ma­ya ça­lı­şı­yor!..
Emek­li Or­ge­ne­ral Say­gun çe­şit­li ağır has­ta­lık­lar­la pen­çe­le­şe­rek ce­za­evin­de ya­tı­yor…
Ba­kı­ma muh­taç ol­du­ğu için, eşi Say­gu­n'­a re­fa­kat et­mek zo­run­da ka­lı­yor!..
Bu du­rum­da, as­tım has­ta­sı olan eşi de ce­za­evin­de mah­kum ha­ya­tı ya­şı­yor!..

* * *

Say­gu­n'­un kı­zı Ece Say­gun, ba­ba­sı­nın son ola­rak yi­ne Meh­met Akif Er­soy Gö­ğüs Kalp ve Da­mar Cer­ra­hi­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si'ne sevk edil­di­ği­ni, bu­ra­da ya­pı­lan tet­kik­ler so­nu­cu ye­ni bir ra­por ha­zır­lan­dı­ğı­nı an­la­tı­yor…
Ra­por­da şun­lar de­ni­li­yor:
“P­re­sen­kop ve sen­kop atak­la­rı se­be­biy­le yal­nız kal­ma­ya­rak re­fa­kat­çi eş­li­ğin­de ol­ma­sı;
Kro­ner ar­ter has­ta­lı­ğı ve arit­mi (kalp rit­mi bo­zuk­lu­ğu) yö­nün­den kar­di­yo­lo­ji dok­to­ru­nun ula­şa­bi­le­ce­ği;
Kro­nik böb­rek has­ta­lı­ğı ve hi­per­li­pi­de­mi­si se­be­biy­le di­ye­tin sağ­la­na­bi­le­ce­ği;
Ya­pay mit­ral ka­pa­ğı se­be­biy­le dü­zen­li INR ta­ki­bi­nin ya­pı­la­bi­le­ce­ği;
Di­ya­be­ti se­be­biy­le dü­zen­li şe­ker ta­ki­bi­nin ya­pı­la­bi­le­ce­ği or­ta­mın sağ­lan­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.”

* * *

Ra­por de­vam edi­yor:
“Dü­zen­li me­di­kal te­da­vi­si­ni (ge­rek­li ol­du­ğun­da in­tra­ve­nöz te­da­vi ve­re­bi­le­cek şe­kil­de) ala­bi­le­ce­ği;
Dü­zen­li eg­zer­siz ya­pa­bi­le­ce­ği ko­şul­la­rın sağ­lan­ma­sı ya­nın­da, pro­tez mit­ral ka­pa­ğı ol­ma­sı ne­de­niy­le (in­fek­tif en­do­kar­dit ris­ki) müm­kün ol­du­ğu ka­dar has­ta­ne en­fek­si­yon­la­rı­na ma­ruz kal­ma­ma­sı ve uy­gun or­tam­lar­da bu­lun­ma­sı;
Yu­ka­rı­da sa­yı­lan risk fak­tör­le­ri gö­ze alın­dı­ğın­da has­ta­ya bu ko­şul­la­rı bul­du­ğu uy­gun or­ta­mın sağ­lan­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.”

* * *

Emek­li Or­ge­ne­ral Er­gin Say­gun ru­tu­bet­li ce­za­evi şart­la­rın­da dört du­var ara­sın­da, ba­şın­da da eşi!..
Has­ta­ne ra­po­run­da­ki risk­ler ve ge­rek­li or­ta­mın sağ­lan­ma­sı yo­lun­da­ki tıb­bi ge­rek­le­rin hiç­bi­ri, hiç­bir ce­za­evin­de el­bet­te yok!..
Bı­ra­kın ce­za­evi­ni, dok­tor­lar en­fek­si­yon ris­ki ne­de­niy­le Say­gu­n'­un has­ta­ne or­ta­mın­da bi­le bu­lun­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ti­yor­lar!..
Say­gu­n'­un avu­ka­tı bu ra­po­ru or­ta­ya ko­ya­rak, 10. Ağır Ce­za
Mah­ke­me­si'ne baş­vu­ru­yor, du­ru­mun acil ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, te­da­vi­si­nin ya­pı­la­bil­me­si için tah­li­ye­si­ni is­ti­yor!..
Da­va da­ha Yar­gı­ta­y'­a bi­le git­me­miş du­rum­da, Yar­gı­ta­y'­a git­me­si gel­me­si ay­lar sü­re­cek bel­ki bir­kaç yı­lı ala­cak…
Bu du­rum­da mah­ke­me­si­nin vic­da­ni bir ka­na­at oluş­tur­ma­sı ge­re­ki­yor!..
Ce­za­evin­de eşi­nin re­fa­ka­tin­de ya­tan Or­ge­ne­ra­l'­i ya tah­li­ye ede­cek ve­ya ölü­me terk ede­cek!..

* * *

Mah­ke­me ken­di­ne gö­re or­ta yo­lu bu­lu­yor ve Say­gu­n'­un bir de Ad­li Tı­p'­ta tet­ki­ki­ne ka­rar ve­ri­yor!..
Ya­ni iş sü­rün­ce­me­de ka­lı­yor!..
Ad­li Tı­p'­tan ge­le­cek ra­po­run da ça­re ol­ma­ya­ca­ğı kuv­vet­le muh­te­mel!..
Er­gin Say­gu­n'­un kı­zı Ece Say­gun mek­tu­bu­nu şöy­le ta­mam­lı­yor:
“Hem an­ne­mi, hem ba­ba­mı tez za­man­da Al­lah kur­tar­sı­n”
Ece Say­gun, Al­la­h'­a sı­ğın­mak­tan baş­ka ça­re bu­la­mı­yor!..
Pe­ki bu na­sıl bir vic­dan?..

Tayyip Bey'den İnönü'ye övgü!..

Baş­lı­ğı gö­rüp, “Na­sıl olur?” di­ye şa­şır­mış ol­ma­lı­sı­nız!..
Şa­şır­ma­yın, pro­to­kol ica­bı!..
İs­met Pa­şa, ölü­mü­nün 39'un­cu yı­lın­da Anıt­ka­bi­r'­de­ki me­za­rı ba­şın­da anıl­dı…
Bu mü­na­se­bet­le “Baş­ba­kan ola­ra­k” Tay­yip Bey de bir me­saj ya­yın­la­mak zo­run­da kal­dı…
Me­sa­jın­da İnö­nü'nün İs­tik­lal Sa­va­şı'nın ka­za­nıl­ma­sın­da önem­li gö­rev­ler üst­len­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Mer­hum İnö­nü de­ğer­li bir si­ya­set ve dev­let ada­mı ola­rak ya­kın ta­ri­hi­mi­zin en önem­li şah­si­yet­le­ri ara­sın­da yer al­mak­ta­dır. İkin­ci Cum­hur­baş­ka­nı­mız mer­hum İnö­nü'yü say­gı ve rah­met­le anı­yo­ru­m” di­yor!..

* * *

Say­gı mı?..
Ana mu­ha­le­fet par­ti­si CHP'­yi yıp­rat­mak, cum­hu­ri­ye­tin ilk dö­ne­mi­ni yer­den ye­re vur­mak için İs­met İnö­nü'ye yük­le­nen “Mil­li Şe­f” la­fı­nı ağ­zı­na do­la­ya­rak dik­ta­tör­lük gön­der­me­si ya­pan;
“Gel­di İs­met, git­ti kıs­me­t” di­yen;
İkin­ci Dün­ya Sa­va­şı'nın kıt­lık yıl­la­rı­nı göz­den ka­çı­ra­rak, ek­me­ğin kar­ney­le ve­ril­di­ği­ni an­la­tan Tay­yip Be­y'­in şu de­rin çe­liş­ki­si­ne ba­kı­nız!..
Bu du­rum­da şu me­sa­jın sa­mi­mi ol­du­ğu­na ina­na­bi­lir mi­si­niz?..
Hiç me­saj ya­yın­la­ma­sıy­dı da­ha iyiy­di!..

Loading...