Cami yaparak Cennete gidilmez!..

 

Ca­mi yap­ma­yı, yap­tır­ma­yı iba­det sa­yan bi­linç­siz taş­ra zih­ni­ye­ti, si­ya­se­tin çı­kar­cı zih­ni­ye­tiy­le bir­le­şin­ce, Tür­ki­ye baş­ka bir tür ge­ce­kon­du­laş­ma sü­re­ci­ne gir­di…
Bü­yük kent­le­re, özel­lik­le de İs­tan­bu­l'­a ge­len bü­yük göç­ler­le baş­la­yan ge­ce­kon­du dö­ne­mi, ge­ce­kon­du ca­mi­le­rin de yo­lu­nu aç­tı!..
Sa­na­yi si­te­le­ri­nin üze­rin­de so­ba bo­ru­sun­dan mi­na­re­ler yük­sel­me­ye baş­la­dı…
Al­tı oto ta­mir­ci­si üs­tü ca­mi; al­tı ha­lı­cı, par­ke­ci, hır­da­vat­çı üs­tü ca­mi olan ya­pı­lar İs­tan­bu­l'­u kap­la­dı…

* * * * *

Es­te­tik­ten yok­sun, hiç­bir mi­ma­ri de­ğe­ri ol­ma­yan, in­şa­at kal­fa­sı elin­den çık­ma çir­kin, ya­muk yu­muk ca­mi­ler ye­rel si­ya­set­çi­le­rin bu gü­na­ha göz yum­ma­sıy­la şeh­rin mer­kez­le­ri­ni bi­le va­roş­laş­tır­dı!..
Ye­rel si­ya­set­çi­ler göz yum­du, hat­ta des­tek­le­di, çün­kü din is­tis­ma­rı oy ge­ti­ri­yor­du!..
O ge­ce­kon­du ca­mi­ler, yi­ne “ha­yır ol­su­n” di­ye kli­ma­lar­la, üçün­cü sı­nıf fa­yans­lar­la, ışıl­dak­lar­la ih­ya (!) edil­di, ha­yır sa­hip­le­ri­nin (!) be­le­di­ye­ler­de­ki iş­le­ri­nin çö­zü­mü için anah­tar iş­le­vi gör­dü!..

* * * * *

Bu dö­nem de­vam eder­ken AKP ik­ti­da­rıy­la bir­lik­te bü­yük, da­ha bü­yük, en bü­yük ca­mi yap­ma dev­ri baş­la­dı!..
10 yıl­dır tek ba­şı­na ik­ti­dar­da ol­ma­nın kib­riy­le Os­man­lı­cı­lık oy­na­yan­lar, im­pa­ra­tor­luk deb­de­be­si he­ve­si­ne ka­pıl­dı­lar!..
Bu­nun so­nu­cu ola­rak da im­pa­ra­tor­luk tak­lit­çi­li­ği­ne so­yu­nup bu­nu ca­mi­ler­le is­pat­la­ma­ya kal­kış­tı­lar!..
Çam­lı­ca Te­pe­si'ne en bü­yük, en muh­te­şem ca­mi yap­tır­mak, Tak­si­m'­e ca­mi kon­dur­mak Sul­tan­lık he­de­fi­nin bir aya­ğı­nı oluş­tur­du!..

* * * * *

Ata­şe­hi­r'­de gök­de­len­le­rin ara­sı­na sı­kış­tı­rı­lan tak­lit­ten son­ra, Çam­lı­ca Te­pe­si'ne ya­pıl­mak is­te­nen tak­lit, Tay­yip Be­y‘­in eser­le­ri ola­cak!..
“Bu can bu be­den­de ol­duk­ça Tak­si­m'­e ca­mi ya­pı­la­cak­tı­r” di­yen Tay­yip Bey, o he­de­fi­ni de ger­çek­leş­ti­ri­yor!..
Pro­je­yi gö­rün­ce onun da Os­man­lı'da ya­pı­lan ca­mi­ler­den han­gi­si­nin tak­li­di ol­du­ğu­nu an­la­ya­ca­ğız!..
On­lar da bu bü­yük eser­ler­le (!) ci­han pa­di­şah­la­rıy­la ya­rış­mış ola­cak­lar!..

* * * * *

Si­ya­set­çi­ler de din­ci­ler de ya­nı­lı­yor­lar!..
Ca­mi yap­mak­la cen­ne­tin ka­pı­la­rı açıl­maz!..
Tü­yü bit­me­miş ye­ti­min hak­kı­nı yi­yen­ler;
Din sö­mü­rü­süy­le si­ya­set ya­pan­lar;
Yol­suz­lu­ğa do­lan­dı­rı­cı­lı­ğa, gö­re­vi­ni kö­tü­ye kul­lan­ma­ya, iha­le­ye fe­sat ka­rış­tı­ra­rak çı­kar sağ­la­ma­ya bu­la­şan­lar ve­ya bun­la­ra göz yu­man­lar;
Si­ya­set­te zen­gin­le­şen­ler ca­mi yap­tı­ra­rak cen­ne­te gi­de­cek­le­ri­ni sa­nı­yor­lar­sa çok ya­nı­lı­yor­lar!..
Bin­ler­ce ca­mi yap­tır­sa­lar da, rüş­vet ve­re­rek, rüş­vet ala­rak, dev­let ma­lı­nı har vu­rup har­man sa­vu­ra­rak, hak ve ada­let duy­gu­sun­dan uzak­la­şa­rak cen­ne­te gi­dil­mez!..

* * * * *

Ki­min cen­ne­te gi­de­ce­ği­ni sa­de­ce Al­lah
bi­lir!..

Fat­ma Şa­hin uzay­da ya­şı­yor!..
İl­ko­kul­lar­da öğ­ren­ci­le­re kı­ya­fet ser­best­li­ği ge­ti­ril­me­si, ço­cuk­lar ara­sın­da ya­ra­ta­ca­ğı fark­lı­lık­laş­ma ne­de­niy­le tep­kiy­le kar­şı­lan­dı!..
“Ço­cuk­lar tek tip­çi­lik­ten kur­tul­du­” nu­ma­ra­la­rı­na kar­şı fa­kir bir ai­le­nin ço­cu­ğu ile var­lık­lı bir ai­le­nin ço­cu­ğu ara­sın­da gi­yim far­kı ola­cak, bu da ço­cuk­lar­da psi­ko­lo­jik so­run­la­ra yol aça­cak!..
Ai­le­den So­rum­lu Ba­kan Fat­ma Şa­hin ön­ce­ki gün ko­mik bir açık­la­ma yap­tı!..
Ge­re­kir­se, o ço­cuk­la­rı (fa­kir ai­le­le­rin ço­cuk­la­rı­nı) dev­let giy­di­rir­miş!..
Her­hal­de dal­ga­sı­nı ge­çi­yor!..

* * * * *

Fat­ma Ha­nım uzay­da ya­şı­yor!..

Do­ğu'da­ki okul­lar­da oku­yan mi­ni­cik kız ve er­kek öğ­ren­ci­le­rin kar­la­rın üze­rin­de ço­rap­sız, nay­lon ter­lik­ler­le oku­la gi­dip gel­di­ği­ni TV ka­nal­la­rın­dan da mı iz­le­me­miş?..
Mi­ni­cik ço­cuk­la­rın aya­ğın­da ayak­ka­bı yok, Fat­ma Ha­nım bol ke­se­den sal­lı­yor!..
Sen ön­ce on­la­rın aya­ğı­na ayak­ka­bı al, okul­da so­ba­la­rı­nın yan­ma­sı­nı sağ­la!..
Son­ra çı­ta­yı yük­sel­tir, mar­ka kı­ya­fet­ler de alır, uzay­dan kar­go ile gön­de­rir­sin!..
Dev­le­tin, ma­kam araç­la­rı­na, Tay­yip Be­y‘­in uçak­la­rı­na pa­ra ye­tiş­tir­mek­ten ço­cuk­la­rın du­ru­mu­na ba­ka­cak ha­li mi var?..

Loading...