Gündemi meşgul eden boş işler!..

 

“Ben gün­de­mi ta­kip et­mem, gün­de­mi ben be­lir­le­rim, yok­sa Baş­ba­kan­lı­ğın kıy­me­ti kal­ma­z” yol­lu ko­nuş­muş­tu…
Ger­çek­ten de öy­le!..
– Baş­ba­ka­n'­ın oluş­tur­du­ğu gün­dem­le­re ba­kı­nız:
– Er­ge­ne­ko­n'­un sav­cı­sı­yım.
– Kür­taj ci­na­yet­tir.
– Ka­nal İs­tan­bul ya­pa­ca­ğım.
– Çam­lı­ca'ya ca­mi kon­du­ra­ca­ğım.
– Muh­te­şem Yüz­yıl ec­da­dı­ma ha­ka­ret­tir.
– Ofi­sim­den bö­cek çık­tı.
Gün­de­min ne ka­dar boş iş­ler­le iş­gal edil­di­ği­ni gö­rü­yor mu­su­nuz?..

* * *

Bir Baş­ba­ka­n'­ın ya­rat­tı­ğı gün­dem bu mu ol­ma­lı­dır?..
Ama onun ka­ba­ha­ti yok!..
Tür­ki­ye, ga­ze­te­le­riy­le, TV ka­nal­la­rıy­la, si­vil top­lum ör­güt­le­riy­le bu gün­dem­le­rin pe­şin­de koş­mu­yor mu?..
Ya biz boş iş­ler­le uğ­raş­ma­yı se­vi­yo­ruz, zi­ra ka­li­te bu dü­zey­de…
Ya da za­man­la alış­tık ve dü­ze­yi dü­şür­dük!..
Din­le­me ola­yı fır­tı­na gi­bi esi­yor!..
Ne­den?..
Çün­kü Baş­ba­kan SÖZ­CÜ­‘nün bu ko­nu­da­ki ha­be­ri­ni doğ­ru­la­dı!..

* * *

Tay­yip Bey, maz­lum ve mağ­dur bir yüz ifa­de­siy­le ofi­sin­de bö­cek çık­tı­ğı­nı an­la­tır­ken, de­rin dev­le­tin de­vam et­ti­ği­ni söy­le­di…
Oy­sa bu ik­ti­dar “de­rin dev­le­ti (!)” Si­liv­ri'ye tık­mış­tı!..
Na­sıl olur da de­vam eder­di?..
Ben ol­sam söy­le­me­ye sı­kı­lı­rım!..
10 yıl­dır ül­ke­yi tek par­ti, tek adam sis­te­miy­le yö­ne­ti­yor, hâ­lâ de­rin dev­let­ten şi­ka­yet­çi!..
Bir yıl ön­ce ofi­sin­de çı­kan bö­cek­ler, Tür­ki­ye'nin gün­de­mi­ni de­ğiş­ti­ri­yor!..
Böy­le bir gü­cün, böy­le bir dün­ya li­de­ri­nin, böy­le ko­ru­nan, böy­le bir Ka­sım­pa­şa­lı­nın ofi­si­ne bö­cek ko­nu­la­cak kim­se­nin ru­hu bi­le duy­ma­ya­cak!..
Ba­lo­nu sön­dür­mek bu­nu de­nir!..

* * *

Bu ilk de de­ğil!..
Ar­ka­da­şı Ram­sey Rem­zi'ye te­le­fon edip Ame­ri­ka'da­ki kı­zı­na “25 bi­n” gön­der­me­si­ni is­ter­ken de, KKTC'­ye Cum­hur­baş­ka­nı yap­tık­la­rı Ta­la­t'­la ko­nu­şur­ken de din­len­miş­ti!..
De­mek ki, ya­kın ko­ru­ma, uzak ko­ru­ma ve­sa­ire olan bü­tün ko­ru­ma ön­lem­le­ri kof­ti­den­miş!..
Bu na­sıl bir dün­ya li­de­ri?..
Bu na­sıl bir güç?..
Hi­ka­ye!..

* * *

Öy­le bir yan­daş, ya­la­ka pro­pa­gan­da­sı var ki, Tay­yip Be­y'­i bir za­man­la­rın Ha­beş İm­pa­ra­to­ru As­lan­lar As­la­nı Hai­le Se­la­si­ye'ye ben­zet­ti­ler!..
Biz de o za­man­lar bu im­pa­ra­to­ru uzun boy­lu, güç­lü kuv­vet­li Her­kül gi­bi bir adam zan­ne­der­dik!..
Hiç unut­mam, bun­dan 43 yıl ka­dar ön­ce ge­miy­le İs­tan­bu­l'­a gel­miş­ti, Ga­la­ta rıh­tı­mı­na ayak bas­tı­ğın­da bak­tım, 1.55 bo­yun­da za­yıf, çe­lim­siz bir adam!..
As­lan­lar As­la­nı gö­zü­müz­de bir an­da ke­di yav­ru­su­na dön­müş­tü!..
Tay­yip Be­y'­de boy pos ma­şal­lah ye­rin­de ama, ya­rat­tı­ğı gün­dem­le­ri, din­len­me gi­bi bir aciz­li­ğin al­tın­da kal­dı­ğı­nı gör­dük­çe Tür­ki­ye'nin ne ka­dar şans­sız bir ül­ke ol­du­ğu da­ha iyi an­la­şı­lı­yor!..

Ye­ni yı­la po­lis­le ha­zır­la­nı­yo­ruz?..

Dün­ya ye­ni yı­la ha­zır­la­nı­yor!..
Ki­mi ül­ke yü­zer çam ağa­cı süs­lü­yor, ki­mi ül­ke süs­le­di­ği çam ağa­cıy­la Re­kor­lar Ki­ta­bı'na gir­me­ye ça­lı­şı­yor…
Ba­zı Müs­lü­man ül­ke­ler ve ge­ri kal­mış ül­ke­ler dı­şın­da müt­hiş bir ha­re­ket ve he­ye­can var…
İs­tan­bu­l'­da ba­zı be­le­di­ye­ler ve ge­nel­lik­le ma­ğa­za­lar bel­li cad­de­le­ri ışıl ışıl yap­tı­lar, ama şeh­rin yüz­de 98'i yi­ne ka­ran­lı­ğa gö­mü­lü!..

* * *

İs­tan­bu­l'­da­ki ha­zır­lık­lar, özel­lik­le de Tak­sim Mey­da­nı için bam­baş­ka!..
Yıl­ba­şı ge­ce­si Tak­sim Mey­da­nı'n­da top­la­na­cak ka­la­ba­lık ara­sın­da ka­dın­la­rın, genç kız­la­rın cin­sel ta­ci­ze uğ­ra­ma­ma­sı için bi­ni aş­kın po­lis gö­rev ya­pa­cak!..
Ki­mi ayak­ka­bı bo­ya­cı­sı, ki­mi si­mit­çi, ki­mi kes­ta­ne­ci, ki­mi No­el Ba­ba kı­lı­ğın­da!..
Gü­ven tim­le­ri sar­kın­tı­lık­la­rı ön­le­ye­cek!.
Geç­ti­ği­miz yıl­lar­da mey­da­na ge­len utanç man­za­ra­la­rı ya­şan­ma­ma­sı için!..
İyi de, bu tür ha­zır­lık­lar bi­le za­ten bir utanç ve­si­le­si de­ğil mi?..
İs­tan­bu­l'­un gi­de­rek ma­gan­da­laş­ma­sı yü­zün­den ya­pı­lan şu ha­zır­lık­la­ra ba­kı­nız, il­kel­li­ğin ne bo­yut­la­ra gel­di­ği­ni an­la­yı­nız!..

Loading...