Hırsız vaaar!..

Bu ül­ke hır­sız­lar­dan, hır­sız­lık­lar­dan çok çek­ti!..
Si­ya­set­te­ki hır­sız­lık­la­rı gö­rü­yor­su­nuz!..
Dev­le­tin, mil­le­tin pa­ra­sı­nı ça­lıp zen­gin­le­şi­yor­lar, iş­kem­be­le­ri­ni şi­şi­rip se­mi­ri­yor­lar!..
Za­ten dev­let ma­lı de­niz, ye­me­yen ke­riz!..
Halk ver­gi adı al­tın­da sü­rek­li sö­ğüş­le­ni­yor, ik­ti­da­rın eli va­tan­da­şın ce­bin­den hiç çık­mı­yor!..
Soy­gun bü­tün şid­de­tiy­le de­vam edi­yor!..

* * *

Be­le­di­ye­le­rin bü­yük bir bö­lü­mü çe­te!..
Ba­zı be­le­di­ye baş­kan­la­rı da ya çe­te ba­şı ve­ya ava­nak!..
Ava­nak­lar, ken­di yö­ne­tim­le­rin­de­ki be­le­di­ye­ler­de­ki yol­suz­luk­la­rı an­la­ya­ma­yan, ön­le­ye­me­yen be­le­di­ye baş­kan­la­rı!..
Dü­rüst be­le­di­ye­le­ri ve be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nı ten­zih edi­yo­rum!..
Ama rüş­vet­siz iş gö­ren be­le­di­ye­le­rin sa­yı­sı da par­mak­la sa­yı­la­cak ka­dar az!..
Ye­rel si­ya­se­te ço­ğu ken­di il­çe­si­ne, bel­de­si­ne hiz­met için de­ğil, avan­ta­sı için gi­ri­yor, eş, dost, ak­ra­ba ve se­çim­ler­de ken­di­si için ça­lı­şan par­ti­li­le­ri­ne rant sağ­lı­yor!..

* * *

Mem­le­ket bu hal­dey­ken, di­ğer hır­sız­lar boş du­rur mu?..
İs­tan­bu­l'­da hır­sız­lık va­ka­la­rı her ge­çen gün bü­yük öl­çü­de ar­tı­yor, so­yul­ma­dık ev kal­mı­yor!..
Ama asa­yiş ber­ke­mal!..
Kim­se­nin de umu­run­da de­ğil!..
Ör­ne­ğin, bi­zim apart­ma­na 5 gün aray­la iki de­fa hır­sız gir­di…
Bir kom­şu­mu­zun acı­sı, en­di­şe­si bit­me­den, geç­ti­ği­miz cu­mar­te­si gü­nü di­ğer bir kom­şu­mu­zun evi­ne gün­düz vak­ti hır­sız gir­di, evi ta­lan et­ti, ne var ne yok gö­tür­dü…
Yıl­lar­ca po­lis mu­ha­bir­li­ği yap­tım…
Hır­sız­lık, asa­yi­şe mü­es­sir en önem­li olay­dır!..
Hır­sız­lık var­sa, asa­yiş yok de­mek­tir!..

* * *

Bi­zim apart­ma­na dö­ne­lim…
İlk olay­da par­mak izi ve­sa­ire alın­dı…
5 gün son­ra alay eder gi­bi yi­ne gir­di­ler…
Yan­gın mer­di­ven­le­rin­den ve yan­gın ka­pı­sın­dan…
Ar­tık ye­ni bi­na­lar­da yan­gın mer­di­ven­le­ri apart­ma­nın için­de…
Me­ğer yan­gın ka­pı­la­rı ko­lay açı­lı­yor­muş…
Oto­park­tan yan­gın ka­pı­sı­nı açıp yan­gın mer­di­ven­le­ri­ne ge­çi­yor­lar, ora­dan ta­kip et­tik­le­ri ev sa­hi­bi dı­şa­rı­day­ken yi­ne yan­gın ka­pı­sın­dan içe­ri gi­ri­yor­lar…
4-5 ay ka­dar ön­ce de kar­şı­mız­da­ki apart­ma­na bu yön­tem­le gi­rip soy­gun yap­tı­lar…
Ve bu hır­sız­lık şe­be­ke­le­ri bir tür­lü ya­ka­la­na­mı­yor­lar…
Ka­dı­köy Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü'nün asa­yiş bü­ro amir­li­ği var…
Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü'nün bi­zim za­ma­nı­mız­da 2. Şu­be ola­rak bi­li­nen asa­yiş şu­be­si var, ama özel­lik­le Ka­dı­kö­y'­de hır­sız­lar kol ge­zi­yor­lar!..

* * *

Dün iş­siz­lik ra­kam­la­rı açık­lan­dı!..
İş­siz sa­yı­sı art­mış, yüz­de 9.1'e gel­miş…
Genç iş­siz sa­yı­sı ise yüz­de 18 ol­muş…
Siz bu ra­kam­la­rı 2 ile çar­pın zi­ra ger­çek iş­siz­le­rin ya­rı­sı ka­yıt­lı de­ğil…
Bu ka­dar iş­siz var­ken hır­sız­lık olay­la­rı el­bet­te ar­tar da va­tan­da­şın mal ve can em­ni­ye­ti­ni kim ko­ru­ya­cak?..
Bir yan­da dev­le­ti so­yan, hal­kı sö­ğüş­le­yen ki­bar hır­sız­lar;
Di­ğer yan­da ev­le­re gi­ren hır­sız­lar!…
Ne ya­pa­lım, so­ka­ğa çı­kıp “Hır­sız vaa­ar!” di­ye ba­ğı­ra­lım mı?!.

Tak­sim re­za­le­ti!..

Tay­yip Bey bu­yur­du, Tak­si­m'­e kaz­ma vu­rul­du, in­san­lar sa­çı­nı ba­şı­nı yo­lu­yor!.
“Şah­tı şah­baz ol­du­” der­ler!..
İs­tan­bu­l'­un tra­fi­ği de öy­le ol­du..
Tak­si­m'­e çık­mak im­kan­sız…
O tra­fik, aşa­ğı­da Top­ha­ne, Fın­dık­lı, Ka­ba­taş, Dol­ma­bah­çe, Be­şik­taş, Bar­ba­ros Bul­va­rı, Dol­ma­bah­çe yo­ku­şu,
Gü­müş­su­yu'nu ki­lit­li­yor…
Bir de bun­la­rın üze­ri­ne ara so­kak­lar­dan ya­rar­lan­mak is­te­yen­le­rin kar­şı­sı­na İS­Kİ, İG­DAŞ, BE­DAŞ ka­zı­la­rı çı­kı­yor!..

* * *

He­sap­sız, ki­tap­sız, plan­sız, sırf Tay­yip Be­y'­in gön­lü ol­sun di­ye Tak­sim ve çev­re­si­ni ber­bat et­ti­ler, za­ten ça­lış­ma­yan tra­fik al­lak bul­lak ol­du!..
İs­tan­bu­l'­un Be­le­di­ye Rei­si dok­tor mi­mar!..
Dok­tor Mi­ma­r'­ın (gü­ya) yö­net­ti­ği şe­hir­de ise tra­fik felç!..
Dip­lo­ma­sı­nı kim­den al­dı, dok­to­ra te­zi­ni kim­ler ka­bul et­ti aca­ba?..
Çün­kü ka­ba­hat on­da de­ğil, ona o dip­lo­ma­yı ve­ren­ler­de!..

Loading...