Türkiye ağlanacak hale düşürüldü!..

 

Bu ik­ti­dar, ya­lan­cı peh­li­van gi­bi cum­hu­ri­yet ta­ri­hin­de hep “ilk­le­ri­” ger­çek­leş­tir­mek­le bö­bür­le­nip du­ru­yor­du!..
Son ge­liş­me­le­re ba­kın­ca, ik­ti­da­ra özel­lik­le de Tay­yip Be­y‘­e hak ve­ri­yo­rum!..
Zi­ra Tür­ki­ye cum­hu­ri­ye­ti, ta­ri­hin­de “ilk de­fa­” bu ka­dar aciz, bu ka­dar za­val­lı du­ru­ma dü­şü­rül­dü!..
Tür­ki­ye'nin bir ba­ka­nı­nı ta­şı­yan uçak Irak ha­va sa­ha­sı­na gi­re­me­di, ters pürs edi­lip Kay­se­ri'ye pos­ta­lan­dı!..
Ira­k'­ın Er­bil ken­tin­de­ki top­lan­tı­ya ka­tı­la­ma­dı ar­ka­sı­na ba­ka ba­ka ge­ri dön­dü!..

* * *

Ta­rih bo­yun­ca Tür­ki­ye'nin ya­nın­da Ira­k'­ın la­fı mı olur­du?..
Böy­le bir du­rum, bı­ra­kın cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­ni, hiç­bir za­man ger­çek­leş­me­miş­ti!..
Irak her za­man Tür­ki­ye'den çe­ki­nir, onun böl­ge­de­ki gü­cü­nü bi­lir, ona gö­re dav­ra­nır­dı!..
İn­gi­liz­le­rin ha­ri­ta üze­rin­de cet­vel­le çi­zip ya­rat­tık­la­rı bu ül­ke Tür­ki­ye'ye her de­vir­de muhtaçtı!..
Üs­te­lik, şim­di­ki Irak ABD iş­ga­lin­den ye­ni kur­tul­du, Ku­ze­y'­de Kürt­ler­le ba­şı be­la­da, di­ğer ta­raf­lar­da Sün­ni-Şi­i ça­tış­ma­sı ha­len de­va edi­yor, gün aşı­rı bom­ba­lar pat­lı­yor, 40-50 ki­şi can ve­ri­yor!..

* * *

İş­te böy­le bir ül­ke bi­le Tür­ki­ye'ye res­ti­ni çek­ti ve Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin bir ba­ka­nı­nı ta­şı­yan uça­ğı Irak ha­va sa­ha­sı­na sok­ma­ya­rak Er­bi­l'­e in­me­si­ne izin ver­me­di!..
Bun­dan da­ha bü­yük onur kı­rı­cı bir dav­ra­nış ola­bi­lir mi?..
Ola­maz ama, za­ten Irak Baş­ba­ka­nı Ma­li­ki Tür­ki­ye'yi “kor­san­lık­la­” suç­la­yıp du­ru­yor!..
Se­bep, Tür­ki­ye'nin Irak mer­ke­zi yö­ne­ti­mi­nin ha­be­ri ol­ma­dan Kürt yö­ne­ti­miy­le an­laş­ma yapıp pet­rol al­ma­sı…
İkin­ci­si, Tay­yip Be­y‘­in Sün­ni güç­le­rin te­rör ey­lem­le­ri­ni des­tek­le­mek­ten, ba­zı si­ya­set­çi­le­rin öl­dü­rül­me­si­ne az­met­tir­mek­ten iki de­fa ida­ma mah­kum edi­len ve kır­mı­zı bül­ten­le ara­nan es­ki Cum­hur­baş­ka­nı Yar­dım­cı­sı Ha­şi­mi­‘yi Tür­ki­ye'de sak­la­ma­sı!..

* * *

Dün­ya li­de­ri Tay­yip Bey, Irak Baş­ba­ka­nı Ma­li­ki­‘yi Am­pul Par­ti­si'nin kon­gre­si­ne da­vet et­ti, ret ce­va­bı al­dı re­fü­ze ol­du!..
Irak, gün aşı­rı Tür­ki­ye'yi suç­lu­yor, Tay­yip Bey de ara­da bir kük­rü­yor, ama de­ği­şen bir şey ol­mu­yor!..
Sen ora­ya ba­ka­nı­nı gön­de­ri­yor­sun, bu­nun da­ha ön­ce ça­lış­ma­sı ya­pıl­maz mı?..
Irak ma­kam­la­rıy­la gö­rü­şül­mez mi?..
Ira­k'­ın ha­va sa­ha­sı­nı ka­pat­ma­sı­na rağ­men bi­zim­ki­ler öy­le­si­ne ki­bir­li ve ken­din­den emin ki Ener­ji Ba­ka­nı'nın uça­ğı Er­bi­l'­e doğ­ru kal­dı­rı­lı­yor!..
Son­ra Irak Baş­ba­kan yar­dım­cı­sı­na ulaş­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar, adam yüz ver­mi­yor ulaşamıyorlar!..
So­nuç­ta kös kös ge­ri dö­nü­yor­lar!..
Şu aciz­li­ğe, ba­si­ret­siz­li­ğe, dip­lo­ma­si­de ya­ra­tık­la­rı skan­da­la ba­kı­nız!..

* * *

Di­ğer yan­da Tay­yip Be­y‘­in ci­han im­pa­ra­tor­lu­ğu yap­tı­ğı Tür­ki­ye, Su­ri­ye'den kor­ku­yor, NA­TO'ya “A­man pat­ri­ot gön­de­r” di­ye yal­va­rı­yor!..
Hol­lan­da ve Al­man­ya lüt­fen ka­bul edi­yor, ABD “Ge­rek­me­z” di­ye ce­vap ve­ri­yor!..
Ira­k'­ta is­tis­ka­le uğ­ra­yan, Su­ri­ye'den kor­kan bir Tür­ki­ye!..
Böy­le bir “il­k” gö­rül­me­di val­la he­lal ol­sun, Tür­ki­ye'yi bu du­ru­ma dü­şü­ren­ler utan­sın!..

Bi­sik­let yo­lu­na dik­kat!..

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si fev­ka­la­de­nin fev­kin­de bir uy­gar­lı­ğa im­za ata­rak, Ka­dı­köy, Bağ­dat Cad­de­si ile Ka­la­mış-Fe­ner Cad­de­si ve de­va­mın­da­ki Ce­mil To­puz­lu Cad­de­si'nin Göz­te­pe'ye ka­dar bö­lü­mün­de bi­sik­let yo­lu yap­tı!..
Bağ­dat Cad­de­si'n­de­ki bi­sik­let yo­lu ise Göz­te­pe-Kı­zıl­top­rak ara­sın­da…
Ne var ki, bi­sik­let yo­lu sol şe­rit­te!..
Dört şe­rit­li yo­lun en sağ şe­ri­di za­ten park et­miş araç­lar­la do­lu, ge­ri­ye ka­lı­yor üç şe­rit; onun da sol şe­ri­di bi­sik­let yo­lu… Bağ­dat cad­de­si­nin bü­tün yü­kü­nü sa­de­ce iki şe­rit çe­ki­yor!..
Ha­yır çe­ke­mi­yor, çün­kü araç­lar bi­sik­let yo­lun­dan gi­di­yor!..
Ama… Bi­sik­let yo­lun­da da park et­miş araç­lar var!..
Ya­ni böy­le bir ko­me­di!..

* * *

Bi­sik­let kul­la­nan­la­ra önem­li bir uya­rı­mız var:
Aman siz siz olun sa­kın bu yo­lu kul­lan­ma­yın, çün­kü ma­kas atan, ya­rış eden, sü­rat gös­te­ri­le­ri ya­pan araç­la­rın her an al­tın­da ka­la­bi­lir­si­niz!..
Cad­de­bos­tan Sa­hil Yo­lu'n­da kal­dı­rım­da yü­rü­yen iki ki­şi­ye da­ha üç gün ön­ce spor ara­ba­sıy­la sü­rat gös­te­ri­le­ri ya­pan 19 ya­şın­da­ki bir ço­cuk, di­rek­si­yon ha­ki­mi­ye­ti­ni kay­be­de­rek kal­dı­rı­ma çı­kıp çarp­tı ve ser­best kal­dı!..
Ka­za­ya uğ­ra­yan­lar­dan bi­ri ha­len has­ta­ne­de ölüm­le pen­çe­le­şi­yor!..
Bağ­dat Cad­de­si'n­de­ki sü­rat de­li­si genç­le­rin yap­tı­ğı ka­za­lar da ma­lum!..
Gös­ter­me­lik bir bi­sik­let yo­luy­la uy­gar­lık nu­ma­ra­sı ya­pan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si bu­ra­da mey­da­na ge­le­cek ka­za­la­rın baş so­rum­lu­su­dur!..
Al­la­h'­tan, şim­di­lik bu bi­sik­let yo­lu­nu kul­la­nan­lar yok de­ne­cek ka­dar az!..

Loading...