Vahdettin de korunacak mı?..

Ül­ke­nin Baş­ba­ka­nı işi gü­cü bı­ra­kıp bir TV di­zi­si­ne ka­fa­yı ta­kar, “Ec­dat, ec­da­t” di­ye ba­ğır­ma­ya baş­lar­sa ola­ca­ğı bu­dur!..

Ön­ce bir AKP mil­let­ve­ki­li ya­sa tek­li­fi ve­re­rek, “ec­da­dı­” kü­çük dü­şü­ren, aşa­ğı­la­yan, ol­du­ğun­dan fark­lı gös­te­ren ni­te­lik­te­ki ya­yın­la­rın ya­sak­lan­ma­sı­nı is­ter, son­ra da sı­ra ba­zı va­tan­daş­la­ra ge­lir!..
Ni­te­kim, ba­zı va­tan­daş­lar, Mec­lis Di­lek­çe Ko­mis­yo­nu'na baş­vu­ra­rak, pa­di­şah­la­rın Ata­türk gi­bi ka­nun­la ko­run­ma­sı­nı is­te­miş!..
Bir bu ek­sik­ti ve ta­lep he­men iş­le­me ko­nul­muş!..

* * *

Pa­di­şah na­sıl ko­ru­na­cak?..
Han­gi pa­di­şa­hın na­sıl bi­ri ol­du­ğu­nu kim be­lir­le­ye­cek?..
Ta­rih­çi­ler be­lir­le­ye­cek­se, vah on­la­rın ha­li­ne!..
Me­se­la Vah­det­ti­n'­e “ha­in” de­nil­me­ye­cek mi?..
Kur­tu­luş Sa­va­şı'nı baş­la­tan Mus­ta­fa Ke­ma­l'­­in tu­tuk­la­nıp idam edil­me­si için fer­man çı­kar­dı­ğı, sa­vaş­tan son­ra da İn­gi­liz zırh­lı­sı­na bi­nip kaç­tı­ğı ya­zıl­ma­ya­cak mı?..
Ya da bu ko­nu­da bir film, bir TV di­zi­si ya­pıl­ma­ya­cak mı?..
Vah­det­tin ko­ru­na­cak­sa, Ata­tür­k'­ün ko­run­ma­ma­sı ge­re­ki­yor!..
Ya o, ya o!..

* * *

Ör­nek­le­ri ço­ğal­ta­bi­li­riz…
Me­se­la Fa­ti­h'­­in tah­tın se­la­me­ti için pa­di­şah­la­rın kar­deş­le­rin, oğul­la­rı­nı boğ­du­ra­bi­le­ce­ği­ne da­ir fer­ma­nı;
Baş­ba­ka­n'­ın “Ec­da­t” di­ye hay­kır­dı­ğı Ka­nu­ni'­nin ev­lat­la­rı­nı boğ­durt­ma­sı “ko­ru­ma al­tı­na­” mı alı­na­cak?..
Ka­nu­ni'­nin şa­ra­ba ve ca­ri­ye­le­re düş­kün oğ­lu Sa­rı Se­li­m‘­in “Sar­hoş Se­li­m” ola­rak anıl­dı­ğı, on­dan son­ra ge­len pa­di­şah­la­rın ço­cuk­la­rı­nın, kar­deş­le­ri­nin ala­yı­nı boğ­durt­tu­ğu;
İç­ki­yi ya­sak­la­yan 4. Mu­ra­t'­­ın ve Tay­yip Be­y'­­in “De­de­m” de­di­ği Ab­dül­me­ci­t'­­in al­ko­lik­li­ği;
5. Mu­ra­t‘­ın ka­fa­yı üşüt­tü­ğü, Sul­tan Re­şa­t'­­ın Ta­lat-En­ver-Ce­mal üç­lü­sü­nün elin­de bir kuk­la ol­du­ğu bi­lin­me­ye­cek mi?..
Bu­nun gi­bi yüz­ler­ce ör­nek var!..

* * *

Ta­ri­hi­miz­de şan şöh­ret do­lu say­fa­lar ol­du­ğu gi­bi, ka­ran­lık say­fa­lar ve ka­ra le­ke­ler de var­dır!..
Ca­ri­ye­le­rin çu­va­la ko­nu­lup Kız­ku­le­si açık­la­rın­da de­ni­ze atıl­dı­ğı gi­bi…
Fran­sız ve İn­gi­liz araş­tır­ma­cı­lar, “Kız­ku­le­si açık­la­rın­da de­ni­zin di­bi genç ca­ri­ye­le­rin ke­mik­le­riy­le do­lu­du­r” der­ler!..
Genç Os­ma­n'­­ın taht­tan in­di­ri­le­rek Ye­di­ku­le zin­dan­la­rın­da ye­ni­çe­ri­ler ta­ra­fın­dan cin­sel ta­ci­ze uğ­ra­yıp boğ­du­rul­ma­sı ise, ta­ri­hi­miz­de­ki yüz kı­zar­tı­cı olay­lar­dan bi­ri­dir!..

* * *

Ba­kın ne­re­den ne­re­le­re gel­dik!..
Tür­ki­ye'nin bü­tün so­run­la­rı bit­ti, Muh­te­şem Yüz­yıl di­zi­si ve abuk sa­buk iş­ler­le uğ­ra­şı­yo­ruz!..
Ve bu di­ziy­le uğ­raş­mak, Tay­yip Be­y'­­in ak­lı­na ne­den­se 1.5 yıl son­ra ge­li­yor!..
Je­ton mu geç düş­tü, yok­sa bu da gün­dem de­ğiş­tir­mek ve Os­man­lı­cı­lık oyu­nu mu?..
Al­lah he­pi­mi­ze sa­bır ver­sin!..

Cum­hu­ri­yet­le he­sap­laş­mı­yor­muş!..

Ön­ce­ki gün Mec­li­s'­te­ki büt­çe ma­ra­to­nun­da ko­nu­şan Tay­yip Bey, eko­no­mi­de el­de et­tik­le­ri ba­şa­rı­la­rın “cum­hu­ri­yet­le he­sap­laş­ma­” ola­rak lan­se edil­di­ği­ni söy­le­miş!.. (Bu Fran­sız­ca­dan ge­len lan­se ke­li­me­si­ni de ne­den­se hep bi­zim tu­tu­cu­lar kul­la­nır­lar… Tu­tu­cuy­san “tak­di­m” de ba­ri)
Ne ba­şa­rı­sıy­mış an­la­ma­dık ama, bu­nu cum­hu­ri­yet­le he­sap­laş­ma ola­rak gö­ren yok, ken­di­le­ri söy­lü­yor!..
Yap­tık­la­rı her işi cum­hu­ri­yet dö­ne­min­de ya­pı­lan­lar­la mu­ka­ye­se eden ken­di­le­ri de­ğil mi?..

* * *

De­mir­yo­lu ya­pı­yor­lar, cum­hu­ri­yet ta­ri­hin­de bir “il­k” olu­yor!..
Tay­yip Bey, 10. Yıl Mar­şı'na gön­der­me ya­pa­rak ba­ğı­rı­yor:
“Yur­du de­mir ağ­lar­la ör­müş­ler… Ne­yi ör­müş­ler, asıl biz örü­yo­ru­z”
Son­ra da ha­re­ket me­mur­lu­ğu­nu yap­tı­ğı çak­ma hız­lan­dı­rıl­mış tren dev­ri­li­yor, in­san­lar ölü­yor!..

* * *

Cum­hu­ri­yet ta­ri­hin­de ya­pıl­ma­yan­la­rı yap­mak­la övü­nen kim?..
Ağız­la­rın­da hep cum­hu­ri­yet ta­ri­hi, cum­hu­ri­ye­tin ilk dö­ne­mi!..
Cum­hu­ri­yet dö­ne­min­de ya­pı­lan­lar ka­ka, ken­di yap­tık­la­rı ci­ci!..
Ay­na­ya bak­maz­lar, cum­hu­ri­ye­tin ilk dö­ne­mi­ni tek tip­çi, “e­li­tis­t”, ya­sak­çı, as­ker­ci, dik­ta re­ji­mi ola­rak ka­ra­la­ma­ya ça­lı­şır­lar!..
“Lan­se­” et­me­ye ge­rek mi var?..
He­sap­laş­tık­la­rı­nı za­ten ken­di­le­ri söy­lü­yor­lar!..

Loading...