Vekilin avantası gizli kalacak!..

 

De­mok­ra­si, şef­faf­lık ve­sa­ire…
Bun­la­rın hep­si, “i­le­ri de­mok­ra­si ül­ke­si Tür­ki­ye­”de pa­lav­ra­dan iba­ret!..
Ve­kil­le­rin bir bö­lü­mü “Ma­lı na­sıl gö­tü­rü­rü­z” he­sa­bı ya­pa­rak Mec­li­s'­e ge­li­yor­lar!..
Ki­mi çu­val­la gö­tü­rü­yor, ki­mi va­gon­la!..
Es­ki­den bu­na “kü­pü­nü dol­dur­ma­k” der­ler­di!..
O küp doy­mak bil­mez!..
Di­bi de­lik de­ğil­dir ama, dol­dur dol­dur yet­mez!..
Na­sıl bir küp­tür bi­lin­mez!..
Şim­di de ve­kil­le­rin kü­pü­nü dol­dur­ma­sı için 120 bin li­ra­ya ka­dar olan ba­zı ge­lir­le­ri­nin be­yan et­me­le­ri zo­run­lu­lu­ğu kal­dı­rı­lı­yor!..
* * * * *

Ta­bi­i bü­tün bun­lar as­lın­da nu­ma­ra!..
Han­gi ve­kil al­dı­ğı avan­ta­yı be­yan eder ki?..
He­sa­bı­nı tu­tan, so­ran mı var?..
“E­tik ku­ru­l” di­ye bir ku­rul var, on­la­rın da du­ru­mu ne­dir bi­lin­mez; ve­kil­le­rin ah­lak­sız­lı­ğı­nı ön­le­ye­cek!..
Ne­ye ba­kar­lar, ne­yi avan­ta sa­yar­lar?..
Ya­zı­lı ola­na ba­kar­sa­nız, ve­kil­ler 120 bin li­ra­ya ka­dar olan ki­ra, fa­iz, ta­rım­sal ge­lir­le­ri­ni be­yan et­me­ye­cek­ler!..
Fa­iz?..
Za­ten ha­ram de­ğil mi?..

* * * * *

Tay­yip Bey, es­ki ta­rih­ler­de “Pa­ra­nın di­ni ima­nı, mil­li­ye­ti ol­ma­z” de­miş­ti!..
Ha­ra­mı da ol­maz!..
Fai­ze “kar pa­yı­” der­sin Al­la­h'­ı kan­dır­ma­ya kal­kar­sın, olur bi­ter!..
Mak­sat ve­kil­lik sü­re­si için­de pa­ra­cık­lar kü­pün içi­ne ak­sın!..
Za­ten be­yan edil­me­ye­ce­ği­ne gö­re 120 bin li­ra­lık avan­ta, par­don ge­li­rin kay­na­ğı­nı kim bi­le­cek?..
Bir iha­le işi­ni bi­tir­di, 100 bin li­ra­yı ce­be in­dir­di, bu­nu be­yan mı ede­cek?..
“Mü­te­ah­hit­ten avan­ta al­dı­m” mı di­ye­cek?..
O ka­dar sa­lak mı?..

* * * * *

Kim­se me­rak et­me­sin, her­kes yo­lu­nu bu­lur!..
Böy­le gel­miş, böy­le gi­der!..
Hem son­ra alı­nan avan­ta­la­rın, o ve­ki­lin üze­rin­de ol­ma­sı şart mı­dır?..
Eniş­te var, bal­dız var, ka­yın­pe­der, ka­yın­va­li­de, ka­yın­bi­ra­der var, da­yı var…
On­lar be­yan­da mı bu­lu­nu­yor?..
Es­ki­den ol­du­ğu gi­bi eniş­te­nin, yen­ge­nin, ku­ze­nin mal var­lı­ğı ar­tar, so­ran da ol­maz!..
Ya­sa­sı yok ki sor­sun­lar, “Ne­re­den bul­dun?” di­ye…

* * * * *

Bo­şu­na iş ya­pı­yo­ruz, si­ya­se­te ah­la­kı yer­leş­ti­ri­yo­ruz nu­ma­ra­la­rı­na yat­ma­sın­lar!..
Bir ada­mın için­de ah­lak­sız­lık var­sa, ne etik ku­ru­lu din­ler, ne me­tik ku­ru­lu!..
İn­gil­te­re'de be­da­va uçak bi­le al­dı di­ye ba­kan is­ti­fa edi­yor, Tür­ki­ye'de ve­ki­lin eko­no­mi uçak bi­le­ti, oto­ma­tik ola­rak bu­si­nes­se yük­sel­ti­li­yor!..
AKP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı, si­ya­se­tin “al­tın ço­cu­ğu­” Ömer Çe­lik, ge­çen­ler­de bir işa­da­mıy­la Lon­dra'da­ki ün­lü İtal­yan res­to­ra­nı Cip­ri­ani'­de (ora­yı bi­li­rim de eşek yü­küy­le he­sap öden­me­sin­den baş­ka ne­yi meş­hur­dur bi­le­mem) ye­mek ye­miş­ler, bu­ra­da “He­sa­bı kim öde­di?” di­ye so­ru­yor­lar!..
Ömer on­la­ra öy­le “ah­la­ki­” bir ce­vap ve­rir ki, o so­ran­lar apı­şıp ka­lır­lar!..

* * * * *

Ne de­miş­tik, böy­le gel­miş böy­le gi­der…
İlk Baş­ba­kan­lı­ğa “Bu dü­zen de­ği­şe­ce­k” di­ye ge­len rah­met­li Ece­vit bi­le ve­kil­le­rin dü­ze­ni­ni de­ğiş­ti­re­me­di!..
Tak­ma­yın ka­fa­nı­zı!..
Der­ya­da ya­şar
der­ya­yı bil­mez!..

“Şi­ir okur, şa­ir­le­ri ka­rış­tı­rı­r”, “Ta­ri­hi bil­mez ta­rih der­si ve­ri­r” di­yor­lar!..
Tay­yip Bey, Fa­tih Sul­tan Meh­me­t'­i kar­şı­la­yan Bi­zan­s'­ın ha­nım­la­rı­nın “Kar­di­nal kü­la­hı gör­mek­ten­se Os­man­lı sa­rı­ğı gör­me­yi ter­cih ede­ri­z” de­di­ği­ni söy­le­miş, biz de böy­le bir ta­ri­hi bil­me­di­ği­mi­zi yaz­mış­tık!..
Du­yar­lı okur­la­rı­mız, he­men o gün e-pos­ta yo­luy­la ha­tır­lat­tı­lar, biz de “Ha­aa öy­ley­di­” di­ye ha­tır­la­dık…
Bir oku­ru­muz me­sa­jı şöy­le:
“Fe­tih­ten ön­ce Bi­zan­s'­ta ya­ni İs­tan­bu­l'­da bu­lu­nan Ka­to­lik­ler, Or­to­doks­la­rın işi­ni bi­tir­me­ye ça­lı­şı­yor­lar­dı. Müt­hiş bir Ka­to­lik-Or­to­doks çe­kiş­me­si var­dı. İs­tan­bul ku­şa­tıl­mış, on­lar çe­ki­şi­yor. Bu ça­tış­ma sı­ra­sın­da Gran­dük No­ta­ras, Ka­to­lik­le­re çok kız­dı­ğın­dan, ‘Kons­tan­ti­no­po­li­s'­te kar­di­nal kü­la­hı gör­mek­ten­se Türk sa­rı­ğı gör­me­yi ter­cih ede­ri­m' der. Baş­ba­ka­n'­ın de­di­ği gi­bi Fa­ti­h'­i kar­şı­la­ma­ya çı­kan ka­dın­lar de­ğil.”

* * * * *

Ha­ni, “Der­ya­da ya­şar, der­ya­yı bil­me­z” der­ler ya…
Tay­yip Be­y‘­in­ki de o he­sap, ta­rih an­la­tır ta­ri­hi bil­mez!..
Bir de “Sa­ğır duy­maz uy­du­ru­r” der­ler!..
Tay­yip Bey sa­ğır da de­ğil!..
De­mek oku­mu­yor da…
Da­nış­man­la­rı ise tam ca­hil!..

Loading...