Ya Başkan olursa?!.

Tay­yip Bey ik­ti­da­rı­nı en ufak şe­kil­de eleş­tir­se­niz bi­le azar işit­mek­ten kur­tu­la­maz­sı­nız!..
Hem si­ze ile­ri de­mok­ra­si­yi bah­şet­miş, hem eleş­ti­ri­yor­su­nuz!..
Kıy­me­ti­ni bil­mi­yor­su­nuz!..
İs­tan­bu­l'­a bir gün­lü­ğü­ne kar yağ­dı ko­ca kent al­lak bul­lak ol­du, tra­fik felç, in­san­lar sa­at­ler­ce yol­lar­da, top­lu ula­şım araç­la­rı ye­ter­siz, met­ro­büs­ler yol­dan çı­kı­yor, va­tan­daş kar­da ba­ta çı­ka yü­rü­yor, ka­yı­yor, dü­şü­yor!..
E, ha­liy­le şi­ka­yet­çi!..
Tay­yip Bey va­tan­da­şa kı­zı­yor:
“Car car ba­ğı­rı­yor­lar, Man­hat­tan da öy­le!”

* * *

“Man­hat­ta­n” de­di­ği, New Yor­k'­un mer­ke­zi…
Ora­da da kar yağ­dı­ğın­da böy­le olu­yor­muş!..
Al ba­şı­na be­la­yı!..
Va­tan­daş ne­re­den bil­sin Man­hat­ta­n'­ı?..
Bil­se gı­kı­nı çı­kar­ma­ya­cak, hat­ta Ka­dir abi­si­ne te­şek­kür ede­cek!..
Onun için ne yap­mak la­zım?..
İs­tan­bu­l'­un her ye­ri­ne dev ek­ran­lar ku­rup kar yağ­dı­ğın­da Man­hat­ta­n'­dan man­za­ra­lar gös­ter­me­li!..
Aha ora­ya ba­kın, ha­li­ni­ze şük­re­din!..

* * *

Her yağ­mur­da bü­yük kent­ler gö­le dö­nü­yor!..
İs­tan­bul su bas­kın­la­rıy­la bo­ğu­şu­yor!..
Ada­na ön­ce­ki gün fe­la­ket hal­dey­di!.. Amik ova­sı ko­ca bir göl ol­du!..
Bir­çok ken­ti sel al­dı!..
Şi­ka­yet eder­se­niz Tay­yip Be­y'­in hış­mı­na uğ­rar­sı­nız:
“Ba­ğı­rıp ça­ğı­ra­ca­ğı­nı­za, İn­gil­te­re, İs­koç­ya ve Gal­le­r'­in ha­li­ne ba­kı­n”

* * *

Şim­di bu Baş­ba­kan, ya­kın­da Baş­kan ola­cak!..
Ka­fa­sı bo­zu­lur­sa par­la­men­to­yu fes­he­de­bi­le­cek!..
Ül­ke­yi ka­nun hük­mün­de­ki ka­rar­na­me­ler­le yö­ne­te­bi­le­cek, ağ­zın­dan çı­kan her söz ka­nun ola­cak!..
Tay­yip Be­y'e as­tı­ğı as­tık, kes­ti­ği kes­tik Baş­ba­kan­lık ma­ka­mı yet­mi­yor, bü­tün kud­re­ti elin­de top­la­ya­cak!..

* * *

Üni­ver­si­te­le­ri azar­lı­yor!..
Öğ­ren­ci­le­ri, öğ­re­tim üye­le­ri­ni azar­lı­yor!..
Sa­nat­çı­la­rı azar­lı­yor!..
TV di­zi­le­ri­nin yö­net­men­le­ri­ni ve ka­na­lın sa­hi­bi azar­lı­yor!..
Ga­ze­te­ci­le­ri, ya­zar­la­rı, ga­ze­te pat­ron­la­rı­nı azar­lı­yor!..
İş­çi­le­ri, me­mur­la­rı azar­lı­yor!..
Çift­çi­yi azar­lı­yor, “A­na­nı da al gi­t” di­yor!..
Şe­hit ya­kın­la­rı­nı azar­lı­yor, “As­ker­lik yan ge­lip yat­ma ye­ri de­ği­l” di­yor!..
Kar mağ­du­ru çi­le­keş İs­tan­bul­lu­la­rı azar­lı­yor!..

* * *

Baş­kan olun­ca ne bek­ler­si­niz?..
İle­ri de­mok­ra­si mi?!.

Ya­nan yan­dı­ğı, ba­tan bat­tı­ğıy­la ka­lı­yor!..

Ca­ğa­loğ­lu'n­da­ki 150 yıl­lık İs­tan­bul Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü bi­na­sı ön­ce­ki gün sa­ba­ha kar­şı yan­dı..
İt­fa­iye 1,5 sa­at­lik ça­lış­may­la yan­gı­nı kon­trol al­tı­na ala­bil­miş…
Bi­na is­ke­let ha­li­ne gel­dik­ten son­ra!..
Yıl­lar ön­ce mu­ha­bir­lik za­ma­nım­da ef­sa­ne eği­tim­ci Ha­lis Kurt­ça İs­tan­bul Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü'y­ken o bi­na­ya çok gi­rip çık­mış­lı­ğım, ak­şam­la­rı ga­ze­te­den eve dö­ner­ken o bi­na­nın önün­de çok dol­muş bek­le­di­ğim gün­ler ol­muş­tur!..
Za­rif taş bir bi­nay­dı!..
Yan­gın­dan son­ra es­ki ha­li­ne ge­ti­ri­le­ce­ği söy­le­ni­yor, ina­na­lım mı?..

* * *

İnan­mak is­te­rim ama, ta­ri­hi Hay­dar­pa­şa Ga­rı'nın ça­tı­sı 2 yıl ön­ce yan­dı, hâ­lâ öy­le­ce duruyor!..
Bir çi­vi bi­le ça­kıl­ma­dı, bi­na­nın üst ta­ra­fı ha­ya­let hal­de!..
Ka­ra­kö­y'­de­ki şe­hir hat­la­rı is­ke­le­si 4 yıl ön­ce bat­tı, “Da­ha iyi­si­ni ya­pa­rı­z” de­di­ler, yol­cu­lar rıh­tım­da­ki bir ba­ra­ka­da va­pur bek­le­mey­le de­vam edi­yor­lar!..
Bu­na ben­zer olay­la­rı çok gör­dü­ğü­müz için gü­ve­ne­mi­yo­ruz, ina­na­mı­yo­ruz…
İs­tan­bu­l'­u öy­le yö­ne­ti­yor­lar ki, inan­cı­mı­zı da kay­bet­tir­di­ler!..

Loading...