2013’ün teğet geçmesi dileğiyle

 

Bu­gün yı­lın son gü­nü­… Ye­ni yı­la ol­ma­sı ge­re­ken­den faz­la umut yük­len­me­si kla­sik­tir. So­run­la­rın çö­zü­le­ce­ği ümit edi­lir. As­lın­da tek de­ği­şen tak­vim­di­r…
Yi­ne de ye­ni yıl, baş­lan­gıç­lar için ge­rek­li psi­ko­lo­jik an­lam­da bir des­tek­tir. Za­ma­nı yıl­la­ra böl­mek, doğ­ru­la­rı an­la­mak, ha­ta­lar­dan ders çı­kar­mak için ve­ri­len bir mo­la di­ye de dü­şü­ne­bi­lir­si­niz.
Eko­no­mi için de ye­ni yıl, iç ve dış he­sap­laş­ma­la­rın ya­pıl­dı­ğı, ge­çen 365 gü­nün ne­ler ka­zan­dır­dı­ğı­nın ve­ya ne­ler kay­bet­tir­di­ği­nin he­sap öze­ti­dir.
Ne var ki ye­ni say­fa­ya geç­mek, es­ki say­fa­la­rın de­va­mı ol­ma ni­te­li­ği­ni kay­bet­tir­mez. 2012'nin eko­no­mi için ben­ce kö­tü bir yıl ola­rak anıl­ma­sı­na ne­den olan se­bep­ler, 2013'te de ay­nen yer­li ye­rin­de du­ra­cak­tır. Ya­ni mi­ni­mu­mu öde­se­niz bi­le bor­cu­nuz dev­re­de­cek­tir.
2013 yı­lı­nı eko­no­mik açı­dan tah­min ede­bil­mek çok zor.
Zi­ra 2013, sür­priz­le­re çok açık bir yıl ola­cak. Hem içe­ri­de hem de dı­şa­rı­da na­sıl so­nuç ve­re­ce­ği bi­lin­me­yen çok sa­yı­da kri­tik nok­ta var.
2012 yı­lı­nın en önem­li özel­li­ği ney­di? Av­ru­pa eko­no­mi­le­ri­nin cid­di an­lam­da sor­gu­lan­dı­ğı ve Ame­ri­ka'da tak­ke­nin düş­tü­ğü yıl ol­du. Bu yıl teh­li­ke­li­… Hem de ço­k…

Var­sa yok­sa dö­viz ku­ru

2013 yı­lı­nın bü­tü­nün­de Tür­ki­ye'nin der­di dü­şük fa­iz or­ta­mın­da dö­viz kur­la­rı­nın sey­ri ola­cak. Pe­ki, dö­viz kur­la­rı ne­den bu ka­dar önem­li?
Va­tan­da­şın tek bir eko­no­mi ba­ro­met­re­si var, o da dö­viz kur­la­rı­… Dö­viz ku­ru­nun dü­şük tu­tul­ma­sı, tab­lo­nun net ola­rak gö­rül­me­si­ni yıl­lar­ca en­gel­le­di.
Kı­sa­ca siz dö­viz kur­la­rı­nın de­vam­lı ola­rak ar­tı­ğı bir or­tam­da ağ­zı­nız­la kuş tut­sa­nız eko­no­mi­nin iyi git­ti­ği­ne kim­se­yi inan­dı­ra­maz­sı­nız. Esas ola­rak tek bir gös­ter­ge eko­no­mi­mi­zin ba­kış açı­sı­nı be­lir­li­yor. Bel­ki bi­raz bor­sa, bi­raz da fai­z… On­lar da 2012 yı­lın­da ola­bi­le­cek­le­ri en iyi yer­de­ler. Açık­ça­sı 2013 için faz­la olum­lu hi­ka­ye­le­ri yo­k…
Di­ğer ve­ri­ler, me­ram an­lat­mak­ta ye­ter­siz ka­lı­yor. So­kak­ta­ki va­tan­da­şın eko­no­mik so­run­la­ra mi­yop ol­ma­sı, uzun va­de­de ya­şa­na­cak so­run­la­rı gör­me­si­ni en­gel­li­yor.
Eko­no­mi­nin ip­le­ri her ne ka­dar sı­kı sı­kı­ya Hü­kü­met ta­ra­fın­dan tu­tu­lu­yor gö­rün­se de, den­ge­ler aley­hi­mi­ze çok hız­lı de­ğiş­me po­tan­si­ye­li­ne sa­hi­p…
İş­te bu ah­val ve şe­ra­it içe­ri­sin­de, 2013'ün te­ğet geç­me­si di­le­ğiy­le… Mut­lu­luk­lar.

Loading...