Başkan istifa

 

Ah TU­İK vah TU­İK… Ya­ni Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu… Tam üzü­le­ne­cek hal­de…
Da­ha ön­ce de­fa­lar­ca enf­las­yo­nu yan­lış açık­la­dı­lar, bü­yü­me oran­la­rı­nı şa­şır­dı­lar, bor­cu, ge­li­ri, stok­la­rı bir­bi­ri­ne ka­rış­tır­dı­lar… Ki­mi za­man iki sa­at son­ra ki­mi za­man iki ay son­ra dü­zelt­ti­ler.
Ül­ke­miz­de iş­siz­li­ği bi­le TÜ­İK dü­şür­dü. Ne­re­dey­se iş­siz bi­le kal­ma­dı. Hat­ta İŞ­KU­R'­a ka­yıt­lı iş­siz­le­rin bi­le iş­siz ol­ma­dı­ğı id­di­a edip on­la­rı da iş­siz­den say­ma­dı­lar.
İç si­ya­set­ten, dış po­li­ti­ka­ya her ko­nu­da ger­çek­le­ri giz­le­yen ik­ti­dar, dev­le­tin res­mi is­ta­tis­tik ku­ru­mu TÜ­İK'­e is­ta­tis­tik­le­ri­ni ma­ni­pü­le et­ti­re­rek is­te­dik­le­ri is­ta­tis­tik­le­ri çı­kart­tır­dı­lar.
Ör­nek ola­rak, TÜ­İK, enf­las­yon se­pe­ti­ni de­vam­lı gün­cel­ler… Ru­tin de­ği­şik­lik­ler… Bu­ra­da da so­run yok. Esas önem­li­si enf­las­yon he­sap­la­ma­sın­da smo­ot­hing sis­te­mi'ne (zım­pa­ra­la­ma) ge­çil­me­si.

Emir ko­mu­ta zin­ci­ri

Siz de fark et­miş­si­niz­dir, ben­zin­di, do­ğal­gaz­dı, elek­trik­ti, gı­day­dı de­vam­lı zam ge­lir ama bir tür­lü enf­las­yo­na yan­sı­maz. Ha­liy­le zım­pa­ra­la­ma sis­te­mi bo­şu bo­şu­na ge­ti­ril­me­di. Enf­las­yon iyi­ce zım­pa­ra­lan­sın di­ye ge­ti­ril­di.
Ha­liy­le iş­siz­lik ve enf­las­yon ra­kam­la­rı­nı açık­lar­ken sık sık ma­ni­pü­las­yon suç­la­ma­la­rı ile kar­şı kar­şı­ya ka­lan bir ku­rum TÜ­İK…
TÜ­İK Ka­nu­nu'n­da yer alan “hiç­bir ma­ka­ma ön­ce­den bil­gi ve­ri­le­mez” mad­de­si or­ta­da… An­cak na­sıl olu­yor­sa eko­no­mi kur­may­la­rı ve il­gi­li ba­kan­lık­lar de­vam­lı ola­rak nok­ta atı­şı ne çı­ka­ca­ğı­nı bi­li­yor­lar.
Ama ne ya­par­sı­nız ki, TÜ­İK'­e bak­ma, TÜ­İK'­siz kal­ma va­ka­sı mev­zu­ba­his… İl­la kar­şı­laş­tı­ra­bil­mek, eko­no­mi­yi yo­rum­la­mak için ve­ri­le­re ih­ti­ya­cı­mız var. Bu ve­ri­le­rin ana kay­na­ğı da TÜ­İK… Ya­pa­cak bir şey yok!
Pe­ki, gü­ven­mek zo­run­da ol­du­ğu­muz TÜ­İK de iş­ler na­sıl yü­rü­yor?

İş­siz kal­ma­sı ge­re­ken­ler

Son ola­rak TÜ­İK enf­las­yon ra­kam­la­rı­nı 17 da­ki­ka er­ken açık­la­dı. Yan­lış­lık­la! Biz dün­ya­nın en bü­yük ilk 10 eko­no­mi­si ara­sı­na gi­re­ce­ğiz ya, dün­ya­nın ilk 50 eko­no­mi­sin­de ol­ma­ya­cak bir sav­sak­lı­ğa, la­uba­li­li­ğe im­za at­tı TÜİK…
Baş­kan Bi­rol Ay­de­mir ise, sis­tem­de gü­ven­lik açı­ğı ol­du­ğu­nu, TÜBİ­TAK eki­bi­nin bu­nu araş­tı­ra­ca­ğı­nı söy­le­di.
Mil­yar­lar­ca dö­nen pi­ya­sa­lar, du­ru­ma gö­re mil­yon­lar­ca li­ra­lık po­zis­yon ala­cak­ken, sa­ni­ye­le­rin pa­ra de­mek ol­du­ğu bir du­rum­da TÜ­İK, 17 da­ki­ka er­ken açık­lı­yor ve­ri­le­ri…
Ben si­ze söy­le­ye­yim, bu du­rum­da dün­ya­nın bü­tün ge­liş­miş eko­no­mi­le­rin­de baş­kan is­ti­fa eder. Biz­de so­rum­lu­su bi­le or­ta­da yok.
Ney­miş? Sis­tem gü­ven­li­ğin­de açık var­mış ve bu­nun ne­de­ni­ni bul­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar­mış. Muh­te­me­len ay­nı gü­ven­lik açı­ğı iş­siz­lik, enf­las­yon, bü­yü­me, ih­ra­cat ve it­ha­lat ra­kam­la­rın­da da mev­zu­ba­his… Bak­sa­nı­za her da­im iyi çı­kı­yor­lar.

Loading...