Çil çil Türk altınları

 

Su­ni ve­ri­ler üze­rin­den ger­çek bir eko­no­mi yö­ne­til­me­ye ça­lı­şı­yor. Bor­sa re­kor­lar kı­rı­yor, fa­iz­ler ta­ri­hi dü­şük se­vi­ye­ler­de, dö­viz fi­yat­la­rı kı­pır­da­mı­yor. Ne gü­zel de­ğil mi? Gü­zel ama ger­çek de­ğil ki…
Bu du­rum ay­nen bor­sa­da bir his­se se­ne­di­nin ya­pay ola­rak şi­şi­ril­me­si gi­bi, Tür­ki­ye'nin pom­pa­lan­ma­sın­dan kay­nak­la­nı­yor. Bu du­rum bir sü­re da­ha de­vam ede­cek.
Ge­çen gün Mer­kez Ban­ka­sı'­nın al­tın iti­raf­la­rı­nı din­le­dik. Bir de ra­por ya­yın­la­mış­la­r… Ger­çi ra­por­da bi­raz ge­çiş­ti­ri­li­yor ama üs­tü ka­pa­lı ola­rak; “2012 yı­lı­nın Ocak-Ağus­tos dö­ne­min­de ih­ra­cat yıl­lık yüz­de 12.8 ora­nın­da ar­tar­ken, al­tın ha­riç ih­ra­cat ar­tı­şı yüz­de 3.1 ola­rak ger­çek­leş­miş­ti­r” de­ni­li­yor.
Bü­tün hi­ka­ye sa­de­ce yüz­de 3.1'lik ar­tış­tan iba­ret ise ih­ra­cat­tan so­rum­lu Eko­no­mi Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­ya­n'­ın her or­tam­da bu sa­yı­la­rı di­le ge­ti­re­rek övün­me­si san­ki bi­raz ha­va­da ka­lı­yor.
Ne­den ban­ka­lar al­tın gün­le­ri dü­zen­le­yip al­tın­la­rı­nı­zı top­lu­yor sa­nı­yor­su­nuz? Pa­ket­le­yip İra­n'­a yol­la­mak için… Al­tın, İra­n'­a pet­rol ve do­ğal­gaz kar­şı­lı­ğı yap­tı­ğı­mız öde­me bi­ri­mi…

Ame­ri­ka işe uyan­dı

Ni­te­kim ön­ce­ki gün Ame­ri­kan Se­na­to­sun­da ger­çek­leş­ti­ri­len ve İra­n'­a yö­ne­lik ek yap­tı­rım­lar ge­ti­ren ya­sa ta­sa­rı­sı 94'e kar­şı sı­fır oy­la ka­bul edil­di. Ya­ni Ame­ri­ka bu işi bi­tir­me­ye ka­rar­lı.
Za­ten, Ame­ri­ka İra­n'­a am­bar­go koy­muş, ca­nı­nı di­şi­ne ta­kıp ül­ke­yi gö­çert­me­ye ça­lı­şır­ken, Tür­ki­ye'nin ar­ka ka­pı­dan do­lan­ma­sı­na izin ve­rir mi sa­nı­yor­su­nuz?
Ha­liy­le bi­zim bun­dan son­ra do­ğal­gaz ve pet­rol kar­şı­lı­ğı al­tın işi kı­sa bir sü­re son­ra ya­ta­cak. Ra­kam­la­rı dü­ze çı­kar­ma­ya ya­ra­yan bu alış­ve­riş du­ra­cak, ve­ri­ler hız­la kö­tü­le­şe­cek.
Bu du­ru­mu gö­ren Za­fer Çağ­la­yan; “AB­D'­nin yap­tı­rım­la­rı AB­D'­nin ken­di­si­ni bağ­la­r” de­miş. Der de­me­si­ne ama ger­çek ha­yat­ta iş­ler böy­le yü­rü­mü­yor. Sı­cak pa­ra­ya, çö­lün su­ya has­re­ti ka­dar muh­taç, sa­de­ce se­ans­lık ope­ras­yon­la yer­le bir edi­le­bi­le­cek bir eko­no­mi­ye sa­hip­se­niz
AB­D'­nin yap­tı­rım­la­rı sa­de­ce ken­di­ni bağ­la­maz.

Öy­le ol­say­dı Pat­ri­ot fü­ze­le­ri­nin yer­leş­ti­ril­me­si için bin bir tak­la at­maz­dık.
Yok­sa siz on­la­rı hâ­lâ Su­ri­ye'ye kar­şı yer­leş­ti­ril­di­ği­ni mi sa­nı­yor­su­nuz? İs­yan­cı­lar­la ba­şa çık­ma­ya me­ca­li ol­ma­yan Su­ri­ye, Tür­ki­ye'ye mi sal­dı­ra­cak? Ko­mik ol­ma­yın.
Bü­tün hi­ka­ye İran! Hü­se­yin Çe­lik? “Fü­ze­le­rin düğ­me­si biz­de ola­ca­k” der­ken, NA­TO Ge­nel Sek­re­te­ri Fogh “Pat­ri­ot­la­rın ko­mu­ta­sı NA­TO'da ola­ca­k” di­yor. Ar­tık ki­me ina­nır­sa­nız…

Loading...