İnşaatın idam fermanı

İk­ti­dar, bin­di­ği da­lı kes­mek­te ıs­rar edi­yor. Tes­te­re­yi elin­de tu­tan Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı… Öy­le bir tas­lak ha­zır­la­mış­lar ki, in­şa­at sek­tö­rü­nün ca­nı­na oku­na­cak.
Ha­zır­la­nan Ya­pı De­ne­tim Hak­kın­da Ka­nun Tas­la­ğı'na gö­re; dev­let ve­ya be­le­di­ye­le­rin yap­tı­ğı ya­tı­rım­lar­la bir böl­ge­de­ki ta­şın­maz­lar­da de­ğer ar­tı­şı olur­sa, hop dev­let or­ta­ğı­nız olu­yor. Ar­tan de­ğe­rin yüz­de 45'i dev­le­tin ka­sa­sı­na gi­ri­yor.
Na­sıl? Evi­niz 100 bin li­ra eder­ken, fi­ya­tı 200 bin li­ra­ya mı çık­tı. Sa­tar­sa­nız dev­let 45 bin li­ra­yı siz­den ke­se­cek.
Bit­me­di… Dev­let ge­rek­çe­yi ya­rat­tık­tan son­ra bu iş­ten ka­çış da yok. Dü­zen­le­me­nin yü­rüt­me­si­ni dur­du­ra­cak mes­lek oda­la­rı­nın ya­pı­sı de­ğiş­ti­ri­lip, süs bit­ki­si ha­li­ne ge­ti­ri­li­yor.

Sa­tış­lar di­be vu­rur

İşin tra­jik ta­ra­fı bu dü­zen­le­me ile dev­le­tin ge­lir el­de edi­le­ce­ği sa­vu­nu­lu­yor. Al­tın yu­murt­la­yan ta­vu­ğu doğ­ra­dık­la­rın­dan ha­ber­le­ri yok.
Tür­ki­ye'nin bü­yü­me­de lo­ko­mo­ti­fi, iş­siz­lik­te can­kur­ta­ran si­mi­di olan tek sek­tör, şu sı­ra­lar in­şa­at… O za­man vur be­li­ne kaz­ma­yı…
Ko­nut­ta arz faz­la­sı­nın ya­nı sı­ra halk­ta ge­rek­li bi­ri­ki­min ol­ma­ma­sı kı­sa­ca ta­sar­ruf ek­sik­li­ği bü­yük so­run ya­ra­tı­yor. Ge­nel­de ev alan­lar, ya­tı­rım yap­mak için yer ara­yan­lar. Ya ki­ra­ya ve­re­cek­ler, ya da bir­kaç yıl son­ra sa­tıp kar ede­cek­ler. He­def­le­ri bu!

TO­Kİ bi­le sa­ta­maz

Pe­ki, kim ken­di­si­ne ya­tı­rım amaç­lı gay­ri­men­kul alır­ken, dev­le­ti de kar or­ta­ğı ola­rak al­mak is­ter. Risk se­nin, kar dev­le­tin!
Me­se­la, İs­tan­bu­l'­da­ki ev­le­rin yak­la­şık yüz­de 70'i ai­le­le­rin yüz­de 25'i­nin elin­de… Bu tas­lak­tan son­ra da ye­ni ev al­mak is­te­me­ye­cek­ler­dir.
Tas­lak ka­nun­la­şır­sa, mü­te­ah­hit­ler ye­ni pro­je­le­ri­ni ip­tal edip mev­cut­la­rı bi­ti­rip sat­ma te­la­şı­na gi­rer­ler ki bu ko­nut fi­yat­la­rı­nı hız­la aşa­ğı çe­ker. Bı­ra­kın bü­yük şir­ket­le­ri, ar­tık TO­Kİ bi­le ko­nut sa­ta­ma­ya­cak ha­le ge­lir.
Ben si­ze şöy­le söy­le­ye­yim, tas­lak ka­nun­laş­sın, Tür­ki­ye 2013 yı­lın­da yüz­de 3, 2014 yı­lın­da yüz­de 2 bü­yü­sün öpüp ba­şı­nı­za ko­yun.

Loading...