Pazarlamakla mükellef ol

Tür­ki­ye'nin ta­sar­ruf ora­nı yüz­de 12'ler gi­bi ina­nıl­maz dü­şük se­vi­ye­de… Ül­ke­de ne­re­dey­se ser­ma­ye yok… Bi­ri­kim yap­mak ge­re­ki­yor.

Ta­mam bi­rik­ti­re­lim bi­rik­tir­me­si­ne de, den­ge­yi de ku­ra­lım. Har­ca­ma­lar dur­du­rul­ma­ma­lı ki, ül­ke eko­no­mi­si bü­yü­sün. Fab­ri­ka­lar ça­lış­sın, üre­ti­ci ka­zan­sın, iş­siz­lik coş­ma­sın.
Za­ten fa­iz­le­ri dü­şür­me­nin esas he­de­fi de ya­tı­rım ya­pıp, har­ca­ma ile bir­lik­te bü­yü­me­nin hız­lan­dı­rıl­ma­sı de­ğil mi?
Ya­tı­rım de­nin­ce ola­yı sa­de­ce bü­yük şir­ket ya­tı­rım­la­rı, hol­ding­le­rin sa­tın al­ma­la­rı di­ye al­gı­la­ma­yın. Tek­no­lo­ji sa­ye­sin­de ar­tık şart­lar eşit­len­di. KO­Bİ'ler, kü­çük ya­tı­rım­cı­lar da iş­le­ri­ni bir an­da fark­lı bo­yut­la­ra ta­şı­ya­bi­lir­ler.
Bu­ra­da kri­tik nok­ta dün­ya­da kul­la­nı­lan ye­ni sa­tış tek­nik­le­ri… Alış­ve­riş trend­le­ri de­ğiş­ti, bu­na uyum sağ­la­mak ge­re­ki­yor. Ma­lı üre­tip, alı­cı bek­ler­se­niz ka­çan tre­ne ba­ka­ka­lır­sı­nız.
Ar­tık in­ter­net­ten sa­tış işin ol­maz­sa ol­ma­zı… Tek­no­lo­ji­yi kul­la­nır­sa­nız KO­Bİ'le­rin bü­yük hol­ding­ler­le de­ğil, bü­yük hol­ding­le­rin KO­Bİ'ler ile re­ka­bet et­mek zo­run­da ol­du­ğu­nu göreceksiniz.
Dü­şün­se­ni­ze ar­ka­nı­za te­le­viz­yon des­te­ği de al­dı­nız. İn­ter­net ile bü­tün­le­şin­ce san­ki pa­zar­la­ma or­du­su kur­muş ka­dar iş ya­pa­bi­lir­si­niz. Na­sıl olur de­me­yin, otu­run, araş­tı­rın, yol­la­rı­nı bu­lun. Dün­ya­da ör­ne­ği o ka­dar çok ki…

Sen üret Sa­ban­cı pa­zar­la­sın

Tür­ki­ye için en ya­kın ör­nek, De­met Sa­ban­cı Çe­tin­do­ğa­n‘­ın ba­şın­da bu­lun­du­ğu Me­di­aSA'­nın, Ko­re­li or­tak ile bir­lik­te ye­ni kur­du­ğu şir­ket.
Ko­nuş­ma­la­rı­nı din­le­dim, ba­sın bri­fin­gin­de yer al­dım, ol­duk­ça il­gi­mi çek­ti. Di­yor­lar ki, KO­Bİ'ler bi­ze gel­sin, biz pa­zar­la­ma­la­rı­nı ya­pa­lım, bir­lik­te ka­za­na­lım. Kim Sa­ban­cı ile or­tak ol­mak is­te­mez.
Siz ürü­nü­nü­zü alıp bir an­lam­da ye­ni ku­ru­lan şir­ke­tin sa­nal ma­ğa­za­sı­na ko­ya­cak­sı­nız. Te­le­viz­yon ya­yı­nı sa­ye­sin­de, müş­te­ri­ler be­ğen­dik­le­ri ürün­le­ri, müş­te­ri hiz­met­le­ri­ni ara­ya­rak si­pa­riş ve­re­bi­le­cek, in­ter­net si­te­sin­den ula­şa­cak­lar, mo­bil uy­gu­la­ma­lar ile te­le­fon­dan sa­tın ala­cak­lar.
Şir­ke­tin he­de­fi 5 yıl içe­ri­sin­de çev­re ül­ke­ler­de de ya­pı­lan­mak. Ev, ara­ba, hat­ta si­gor­ta po­li­çe­si bi­le sat­ma­yı plan­lı­yor­lar.
Bun­la­rı ne­den an­la­tı­yo­rum? Gi­din, bu tarz şir­ket­ler­le gö­rü­şün. Mal­la­rı­nı­zı sa­de­ce dük­kan­lar­da sa­tı­şa sun­ma­yın. Dün­ya bu işi ar­tık böy­le yap­mı­yor. Alı­cı ne­re­dey­se araş­tı­rıp onu bu­lu­yor, ma­lı­nı ora­da pa­zar­lı­yor.
Baş­ba­kan Er­do­ğan bo­şu­na; “Ya­tı­rım için dün­ya­nın tüm gi­ri­şim­ci­le­riy­le gö­rü­şü­rüm. Ba­kan­la­rı­ma da her yer­de gö­rüş­me­le­ri­ni tav­si­ye ede­rim. Çün­kü ben ül­ke­mi ade­ta pa­zar­la­mak­la mü­kel­le­fim ar­ka­da­ş” de­mi­yor.

Loading...