AKP’li bina yapıyor devlet kiralıyor

 

AK­P'­li iş adam­la­rı dev bi­na­lar di­ki­yor. Ya­pı­mı bit­me­den han­gi ba­kan­lı­ğın, han­gi bi­rim­le­ri­nin bu bi­na­ya ta­şı­na­ca­ğı bel­li olu­yor. Bi­na, “dört du­va­r” ola­rak tes­lim edi­li­yor. Bun­la­rın içi de yük­sek pa­ra­lar har­ca­na­rak Dev­let ta­ra­fın­dan ya­pı­lı­yor.
Bir ka­mu ku­ru­lu­nun Ankara'da Sıh­hi­ye sem­tin­de kul­lan­dı­ğı bi­na­sı bu­lun­ma­sı­na rağ­men bir pla­za­ya ta­şı­nı­yor. İş­te, bu ki­ra­la­ma-ta­şın­ma iş­le­rin­de de bü­yük pa­ra­lar dön­dü­ğü sık­ça gün­de­me ge­ti­ri­li­yor. “Bel­ge­” di­yor­su­nuz, ora­da­ki gö­rev­li­ler, ki­ra söz­leş­me­si­nin im­za­lan­ma­sın­dan iki ay son­ra üst dü­zey yö­ne­ti­ci­nin 860 bin li­raya alı­nan da­iresi­nin ta­pu­su­nu gös­te­ri­yor­lar. Ar­dın­dan “Bi­na ki­ra­la­ma­nın kar­şı­lı­ğı ola­rak bu ev ken­di­si­ne ve­ril­di­” id­di­asın­da bu­lu­nu­yor­lar. Ha­di çı­kın işin için­den… Hep­si için böy­le de­mi­yo­ruz. An­cak ki­ra işi üze­rin­de mut­la­ka du­rul­ma­sı ge­re­ki­yor.

Si­ya­si bas­kı­lar dev­re­ye gi­ri­yor

Dev­let da­ire­le­ri sü­rek­li bü­yür­ken, lüks bi­na­lar yap­tır­ma, ki­ra­la­ma yo­lu­na git­me­de de sı­nır ta­nın­mı­yor. Tür­ki­ye'de ta­rım kü­çü­lür­ken Ta­rım Ba­kan­lı­ğı için en lüks bi­na yap­tı­rıl­dı. Güm­rük Ba­kan­lı­ğı bi­na­sı renk­li ışık­lar­la do­na­tıl­mış. Bu iki bi­na­nın ara­sın­da­ki Da­nış­tay ise ışık­lan­dır­ma­da di­ğer­le­ri­ne gö­re hay­li sa­de kal­mış.
Ka­mu bi­na­la­rı­nın yay­gın­laş­ma­ya baş­la­dı­ğı yer­ler­de mes­cit açıl­dı­ğı gi­bi, “p­ro­to­ko­l” için Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan da bü­yük bir ca­mi yap­tı­rı­lı­yor. Ca­mi ye­ni yıl­da iba­de­te açı­la­cak. Kı­sa­ca, Dev­let bi­na­la­rı ya da ki­ra­la­dık­la­rı yer­ler ne ka­dar lüks ise ca­mi için de hiç­bir har­ca­ma­dan ka­çı­nıl­mı­yor. Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı Meh­met Gör­mez, kür­sü­ye çık­tı­ğın­da “is­raf ha­ram­dı­r” di­yor ama Di­ya­ne­t'­te is­ra­fın âlâ­sı ya­pı­lı­yor.
Ye­ni ku­ru­lan üni­ver­si­te­le­rin ne­re­dey­se ta­ma­mı­nın rek­tör­lük­le­ri ki­ra­lık bi­na­lar­da gö­rev ya­pı­yor. An­cak, rek­tör­lük­le­rin de ön­ce­lik­le­ri ara­sın­da fa­kül­te bi­na­la­rı yap­tır­mak­tan çok ca­mi var. Ha­len 40 üni­ver­si­te­de ca­mi bu­lu­nu­yor. Di­ya­net Vak­fı da, üni­ver­si­te­ler­de ya­pı­la­cak ca­mi­le­re des­tek olu­yor.
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, İlaç ve Ec­za­cı­lık Ge­nel Mü­dür­lü­ğü için AK­P'­li iş ada­mı­nın bi­na­sı­nı ki­ra­la­dı. Yet­me­di, bu kez ay­nı semt­te yap­tı­rı­lan bi­na­yı da ki­ra­la­mak is­te­di. 300 bin li­ra is­ten­di. Ba­kan­lı­ğın ba­zı bü­rok­rat­la­rı “El in­sa­f” de­di­ler ve pa­ha­lı bul­duk­la­rı için ki­ra­la­ma­dı­lar. Ba­kın, ay­nı bi­na­yı çok geç­me­den Ai­le ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar Ba­kan­lı­ğı ki­ra­la­dı. 300 bin li­ra pa­ha­lı bu­lun­du­ğu için ki­ra­lan­ma­yan bi­na için bu ba­kan­lı­ğın öde­ye­ce­ği mik­ta­rı da söy­le­ye­lim: Sto­paj ha­riç ay­lık 980 bin li­ra. Ba­kan Fat­ma Şa­hin, böy­le bir söz­leş­me yap­ma­ya na­sıl ra­zı ol­du? Üs­te­lik bi­na­nın iç har­ca­ma­la­rı da ba­kan­lık ta­ra­fın­dan yap­tı­rıl­dı. Si­ya­si bas­kı yok­sa, bu ka­dar ki­ra ve­ri­lir mi?

Bi­ri­le­ri­nin ha­tı­rı için ki­ra­la­nı­yor

Ma­li­ye Ba­ka­nı Meh­met Şim­şe­k'­e sor­duk. Ki­ra­la­ma gi­der­le­ri için 2011 yı­lın­da 184 mil­yon 996 bin li­ra öden­di­ği­ni be­lirt­ti. Bi­na­lar di­ken Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı, Bal­gat sem­tin­de bu­lu­nan hiz­met bi­na­sı­na bu yıl 1 mil­yon 416 bin li­ra ki­ra öde­di. Ay­nı ba­kan­lı­ğın Sö­ğü­tö­zü sem­tin­de bu­lu­nan hiz­met bi­na­sı­na yıl­lık öde­nen ki­ra 2 mil­yon 714 bin li­ra… Şe­hir­ler ku­ran ba­kan­lık, her­hal­de bi­ri­le­ri­ni zen­gin et­me adı­na ken­di­ne hiz­met bi­na­sı yap­mı­yor, ki­ra­da ida­re edi­yor.
Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı da, Os­man Tan, Ah­met Hat­tat ve İl­kay Ka­ra­ha­sa­noğ­lu'nun ki­ra­cı­sı… On­lar da ki­ra­cı­la­rın­dan mem­nun. Ken­di­le­ri­ne 9 yıl­da top­lam 4 mil­yon 249 bin 588 li­ra öde­me ya­pıl­mış. Ya, ba­sı­nı ayı­ran, ak­re­di­te uy­gu­la­yan Ba­sın Ya­yın ve En­for­mas­yon Ge­nel Mü­dür­lü­ğü'ne ne de­me­li? Hiz­met ve ek bi­na için 2008 yı­lın­dan 2012 yı­lı­na ka­dar top­lam 10 mil­yon 857 bin 134 li­ra 18 ku­ruş öde­me ya­pıl­mış. Üs­te­lik, yi­ne dört du­var ola­rak alı­nan bi­na için mil­yon­lar­ca li­ra har­ca­ma ya­pıl­mış. Ya­pı­lan yol­suz­luk­la­rın mü­fet­tiş ta­ra­fın­dan be­lir­len­miş ol­ma­sı da bir şe­yi de­ğiş­tir­mi­yor.

“Peş­keş için ki­ra­la­mak­tan vaz­ge­çi­n”

Bi­li­yo­ruz ki ba­kan­lık­lar, “faz­la laf-söz ol­ma­sı­n” di­ye ba­zı ra­kam­la­rı giz­li­yor, çar­pı­tı­yor. MHP An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Prof. Dr. Öz­can Ye­ni­çe­ri, deb­de­be­yi, “tem­sil ve ağır­la­ma­” adı al­tın­da ya­pı­lan har­ca­ma­la­rı gör­dü­ğü için bu ko­nu­da öner­ge­ler ve­ri­yor. Sağ­lık­lı ce­vap ala­maz­sa da, ala­bil­dik­le­ri­ni de­ğer­len­dir­di­ğin­de “Beş yıl­lık ki­ra be­de­liy­le bu ba­kan­lık­la­rın kul­la­na­bi­le­ce­ği hiz­met bi­na­sı ya­pı­la­bi­lir. İs­te­nir­se TO­Kİ ta­ra­fın­dan bu bi­na­la­rın ya­pı­mı ger­çek­leş­ti­ri­lir. Bir bi­na­ya öde­ne­cek beş yıl­lık ki­ra be­de­liy­le o bi­na­nın mül­kü alı­na­bi­le­cek­se o bi­na­yı ki­ra­la­mak hal­ka iha­net­ti­r” di­yor.
Söz­le­ri bu­nun­la da bit­mi­yor: “Mil­le­tin pa­ra­la­rı so­rum­suz­ca ki­ra, ye­mek ve da­vet­le­re sarf edi­li­yor. Mil­le­tin ver­gi­le­ri­ni bu den­li ho­var­da­ca kul­lan­ma­nın iza­hı yok­tur ve ola­maz. Baş­ba­ka­n'­a, ba­kan­la­ra ve bü­rok­rat­la­ra bu­ra­dan ses­le­ni­yo­rum: Mil­le­tin pa­ra­sı­nı çı­kar çev­re­le­ri­ne peş­keş çek­mek için bi­na ki­ra­la­mak­tan vaz­ge­çin. Mil­le­tin göz­le­ri üze­ri­niz­de ik­ti­da­rı kay­be­din­ce yal­nız yap­tık­la­rı­nı­zın de­ğil yap­ma­dık­la­rı­nı­zın he­sa­bın ve­re­cek­si­niz.”
Ya­pıl­ma­sı ve açık­lan­ma­sı ge­re­ken ki­min bi­na­sı­nın, han­gi ba­kan­lık ta­ra­fın­dan ka­ça tu­tul­du­ğu­nun, içi­nin ya­pı­mı için ne ka­dar pa­ra har­can­dı­ğı­nın or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sı, ki­ra­la­yan­la­rın mal var­lı­ğı­nın da araş­tı­rıl­ma­sı­dır.

Loading...