AKP’lileri kurtaran Devlet, askerler için kılını kıpırdatmıyor

Yol­lar ke­si­li­yor, te­rör ör­gü­tü kim­lik kon­tro­lü ya­pı­yor. Va­tan gö­re­vi için gi­den­ler te­rör ör­gü­tü ta­ra­fın­dan ka­çı­rı­lı­yor. AKP İl baş­ka­nı­nın, be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın kur­ta­rıl­ma­sı için ça­ba gös­te­ren hü­kü­met yet­ki­li­le­ri, kay­ma­kam ada­yı ve as­ker­ler için ne­re­dey­se kı­lı­nı kı­pır­dat­mı­yor.

Ön­ce Ast­su­bay Ab­dul­lah Söp­çe­ler, Uz­man Ça­vuş Zih­ni Koç, Kay­ma­kam ada­yı Ke­nan Ere­noğ­lu ka­çı­rıl­dı. Bun­la­ra Uz­man Ça­vuş Ke­mal Ekin­ci ek­len­di. 8 yıl­lık po­lis me­mu­ru Na­dir Öz­gen, Va­n'­ın Ça­tak İl­çe­si'n­de gö­rev­liy­di. 9 Ey­lül 2011'de bak­kal­dan bir şey­ler alır­ken te­rör ör­gü­tü men­sup­la­rı ta­ra­fın­dan ka­çı­rıl­dı. O gün­den son­ra ken­di­sin­den ha­ber alı­na­ma­dı. Alı­nan tek ha­ber, Na­dir Öz­ge­n'­in, PKK ta­ra­fın­dan in­ter­ne­te ko­nul­muş gö­rün­tü­le­ri ve onun fer­ya­dıy­dı. Na­dir, “Ni­çin Dev­le­ti­miz be­nim­le il­gi­len­mi­yor? Si­vil top­lum ör­güt­le­ri ne­re­de?” di­ye so­ru­yor­du.

Bir ba­ba­nın an­lat­tık­la­rı

Na­dir Öz­ge­n'­in ba­ba­sı Hi­da­yet Öz­gen, Ay­dı­n'­ın Sö­ke İl­çe­si'ne bağ­lı Ba­ğa­ra­sı bel­de­sin­de ya­şı­yor. “Ga­ri­ba­nız, kim­se­si­zi­z” di­yor. Ev­la­dı ka­çı­rı­lan ba­ba, “Dev­let yet­ki­li­le­rin­den ne ara­yan ne so­ran va­r” di­yor. Ba­ba, Öz­gen te­le­fon­da şun­la­rı an­la­tı­yor­du:

“Bu­ra­dan bir as­ke­ri araç geç­se, bir po­lis ara­cı geç­se san­ki Na­di­r'­den ha­ber ge­ti­re­cek­ler­miş gi­bi he­ye­can­la­nı­yo­ruz. An­cak, ge­len gi­di­yor. Oğ­lu­muz­dan bir ha­ber gel­mi­yor. Te­le­fo­nu­mu­zun her ça­lı­şın­da ara­ya­nın Na­dir ol­du­ğu­nu sa­nı­yo­ruz. Bi­ze ‘Ba­ba kur­tul­du­m' ha­be­ri­ni ve­re­cek­miş di­ye bek­li­yo­ruz.”
Ba­ba gi­bi an­ne Mü­şer­ref Ha­nım da pe­ri­şan. Üzün­tü­le­ri, Dev­le­tin bu ola­yı iyi­ce unut­ma­sın­dan. Ba­ba Hi­da­yet Öz­gen, “E­şim hiç da­ya­na­mı­yor. Fo­toğ­raf­la­rı­na ba­kıp ba­kıp ağ­lı­yor. Eli­ne fo­toğ­raf­la­rı­nı alıp ağıt­lar ya­kı­yor. Ama o ağıt­la­rı hiç du­yan yok… Ha­nım ka­fa­yı bo­za­cak di­ye kor­ku­yo­rum. O yüz­den Na­di­r'­in fo­toğ­raf­la­rı­nın hep­si­ni kal­dı­rıp sak­la­dım. Be­nim ne du­rum­da ol­du­ğu­mu ar­tık siz an­la­yı­n” di­yor.

“Dev­le­te si­te­mi­miz va­r”

İb­ra­him Ha­lil Giz­li, Şan­lı­ur­fa'nın Vi­ran­şe­hir İl­çe­si'n­den. Kar­de­şi Ha­di Giz­li'yi as­ke­re gön­der­di­ğin­de, onun sağ-sa­lim dön­me­si için du­a et­ti. Ace­mi bir­li­ğin­den son­ra Er Ha­di Giz­li mem­le­ke­ti­ne dön­dü. İz­ni­nin bi­ti­min­de ye­ni gö­rev ye­ri olan Bay­bur­t'­a git­mek için yo­la çık­tı.
Ay­nı oto­büs­te Su­ru­ç'­lu hem­şe­ri­si Re­şat Çe­çan, Mar­din­li er Ra­ma­zan Ba­şa­ra­n'­la bir­lik­te ye­ni as­ke­ri bir­lik­le­ri­ne ka­tıl­mak için gi­di­yor­lar­dı. Li­ce'nin Aba­lı Kö­yü ya­kı­nın­da, bö­lü­cü ör­güt men­sup­la­rı yol­la­rı­nı kes­ti. Kim­lik­le­ri­ni kon­trol et­ti. As­ker ol­duk­la­rı­nı an­la­dık­la­rı üç gen­ci oto­büs­ten in­di­rip bir­lik­te gö­tür­dü­ler. 6 Ağus­to­s'­tan bu ya­na on­la­rın te­rör ör­gü­tü­nün elin­de ol­du­ğu bi­li­ni­yor.
Da­ha ön­ce ka­çı­rı­lıp da ken­di­le­rin­den ha­ber alı­na­ma­yan as­ker­ler var­dı. Ha­di Giz­li'nin ağa­be­yi İb­ra­him Ha­lil Giz­li'yi ara­dım. PKK'­nın elin­de olan kar­de­şin­den bir ha­ber alıp ala­ma­dı­ğı­nı sor­dum. Onu da da­ha çok il­gi­siz­lik, Dev­let­ten kim­se­nin ken­di­le­ri­ni ara­yıp sor­ma­ma­sı­nı üzü­yor­du. Se­si tit­re­ye­rek “İ­na­nın, çok şaş­kın du­rum­da­yız. İl­gi­siz­lik, ala­ka­sız­lık bi­zi yi­yip bi­ti­ri­yo­r” di­yor. Bun­la­rın ar­dın­dan “Si­te­mi­miz Dev­le­te­” di­ye ek­li­yor.
Ai­le­ce azap için­de ol­duk­la­rı­nı an­la­tı­yor. “Ö­lü­sü ol­sa, hiç de­ğil acı­mı­zı ya­şar, za­man­la acı­mı­zı kal­bi­mi­ze gö­mer­dik. Ama şim­di öy­le de­ğil. Ne ya­şa­dı­ğı­nı bi­li­yo­ruz ne de öl­dü­rül­dü­ğü­nü. Ça­lan her te­le­fo­nun kar­de­şim ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. An­cak taş­tan ha­ber var, on­dan yo­k” di­yor.

“Kim­se­nin umu­run­da de­ğil ba­bo­o”

Su­ruç­lu Re­şat Çe­ça­n'­ın ba­ba­sı, Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­li­k'­e yal­var­mış­tı, “Oğ­lu­mu bu­lu­n” di­ye. Çe­lik, sa­mi­mi­yet­le üzül­dü an­cak Ba­kan ol­ma­sı­na rağ­men ya­pa­cak da çok bir şe­yi ol­ma­dı. Acı­lı ba­ba, Va­li­li­ğe, 16 Ağus­to­s'­ta di­lek­çe ver­di, “Oğ­lum Re­şat Çe­ça­n'­ın ka­çı­rı­lıp ka­çı­rıl­ma­dı­ğı, ha­yat­ta olup ol­ma­dı­ğı, ara­ma ve kur­tar­ma ya­pı­lıp ya­pıl­ma­dı­ğı, ya­pı­lı­yor­sa ne aşa­ma­da ol­du­ğu­nu işin aci­li­ye­ti­ne bi­na­en de­tay­lı bil­gi­le­rin ta­ra­fı­ma ve­ril­me­si­ni arz edi­yo­ru­m” di­ye yaz­dı. An­cak, Dev­let “se­nin işin acil de­ği­l” de­yip ce­vap ver­me­ye bi­le ge­rek gör­me­di.
Dün ko­nuş­tu­ğum ba­ba Ce­mal Çe­çan, “Hiç ara­yan so­ran ol­ma­dı. Dev­le­tin as­ke­ri olan oğ­lum Re­şat ka­çı­rıl­mış kim­se­nin umu­run­da de­ğil ba­bo. Biz kim­se­den pa­ra-pul is­te­mi­yo­ruz. İs­te­ği­miz gün­dem­de ol­sun, bi­ri­le­ri ça­ba gös­ter­sin. Ama bu­nu da kim­se yap­mı­yor. AKP il baş­ka­nı­nı, ga­ze­te­ci­le­ri kur­ta­ran­lar, oğ­lu­mu­zu ni­çin kur­tar­mı­yor?” di­yor.

“Yap­tı­ğı­mız sa­de­ce ağ­la­ma­k”

Mar­din­li Er Os­man Ba­şa­ra­n'­ın da PKK in­ter­net si­te­le­rin­de gö­rün­tü­le­ri ya­yın­lan­dı. Şim­di onun sağ mı, ölü mü ol­du­ğu­nu ai­le­si bil­mi­yor. Ba­ba Ra­ma­zan Ba­şa­ra­n'­la te­le­fon­la ko­nuş­tu­ğum­da şun­la­rı söy­lü­yor­du:
“Yap­tı­ğı­mız ge­ce gün­düz ağ­la­mak. Ben de, an­ne­si de, kar­deş­le­ri de ağ­lı­yo­ruz. Dev­let ‘as­ke­ri­mi bı­ra­k' de­mi­yor. Oğ­lu­muz ka­çı­rıl­dık­tan son­ra an­ne­si de ya­ta­ğa düş­tü. Baş­ba­ka­na ses­le­ni­yo­rum: baş­ka ül­ke­ler­de ör­güt­ler bir as­ke­ri ka­çır­dı­ğı za­man ne­ler ya­pı­lı­yor­sa, Dev­le­ti­miz de ken­di­le­ri­ne ema­net et­ti­ği­miz ço­cuk­la­rı­mız için ge­re­ke­ni yap­sın. Bi­zi, da­ha çok il­gi­siz­lik yı­kı­yor.”
Dev­let, ken­di­le­ri­ne tes­lim edi­len ev­lat­la­rı­nı öy­le bir unut­tu ki, va­tan­daş­lar şim­di te­rör ör­gü­tü ile bağ­lan­tı­lı der­nek­ler­den yar­dım is­ter ha­le dü­şü­rül­dü…

Loading...