“Alo 184 yetti artık çık devreden”

 

Dok­tor­lar öl­dü­rü­lü­yor, sal­dı­rı­ya uğ­ru­yor, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı on­la­ra sa­hip çık­mak, bu sal­dı­rı­la­rın önü­nü al­mak ye­ri­ne, dok­tor­la has­ta ya da ya­kın­la­rı­nı kar­şı kar­şı­ya ge­ti­ri­yor. Ba­kan­lı­ğın “184 şi­ka­ye­t” hat­tı dok­tor­lar üze­rin­de bas­kı ku­rul­ma­sı­nın bir nu­ma­ra­lı ara­cı ha­li­ne ge­ti­ril­di. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı'nın bu uy­gu­la­ma­sın­dan esin­le­nen Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı da, öğ­ret­men­ler üze­rin­de bas­kı ku­rul­ma­sı­nı “A­lo 147” hat­tıy­la ger­çek­leş­ti­ri­yor. Kim ol­duk­la­rı bi­le bi­lin­me­yen ki­şi­le­rin ih­bar­la­rı so­nu­cu sağ­lık ça­lı­şan­la­rı hak­kın­da in­ce­le­me­ler, so­ruş­tur­ma­lar ya­pı­lı­yor, ifa­de­ler alı­nı­yor. Mo­ral­li ol­ma­sı ge­re­ken sağ­lık ça­lı­şan­la­rı bu­na­lı­ma so­ku­lu­yor.

22 Ka­sı­m'­da İs­tan­bul Sa­mat­ya Has­ta­ne­si po­lik­li­ni­ği­ne özür­lü ol­du­ğu be­lir­ti­len bir has­ta ge­ti­ril­di. Son­da­sı­nın de­ğiş­ti­ril­me­si için Acil bö­lü­me gön­de­ril­di. Dr. Me­li­ke Er­dem, son­da­nın de­ğiş­ti­ri­le­bil­me­si için has­ta­yı üro­lo­ji ser­vi­si­ne yön­len­dir­di. İş­te olan­lar da bun­dan son­ra olu­yor. Dok­tor Er­dem hak­kın­da Sağ­lık Bil­gi İle­ti­şim Mer­ke­zi'nin (SA­BİM) “184 şi­ka­ye­t” hat­tı­na te­le­fon edi­li­yor. Me­li­ke Er­dem, ifa­de­ye çağ­rı­lı­yor. İfa­de­si­ni ver­dik­ten son­ra 6 kat­tan ken­di­si­ni atı­yor.

Böy­le re­za­let ol­maz… Ge­len ih­bar ve şi­ka­yet­ler hiç­bir süz­geç­ten ge­çi­ril­me­den sağ­lık per­so­ne­li hak­kın­da he­men so­ruş­tur­ma baş­la­tı­lı­yor. Tıp­kı, Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı'n­da ya­pıl­dı­ğı gi­bi. Te­pe­le­rin­de “De­mok­le­sin Kı­lı­cı­” gi­bi sal­la­nan “184 şi­ka­ye­t” hat­tı­nın amaç dı­şı kul­la­nı­mı­nı ön­le­mek için Dr. Er­de­m'­i in­ti­ha­ra gö­tü­ren ola­yı pro­tes­to için, ben­zer olay­la­rın ya­şan­ma­ma­sı için Türk Ta­bip­ler Bir­li­ği Mer­kez Kon­se­yi, sa­lı gü­nü bü­tün has­ta­ne­ler­de 08.00-10.00 sa­at­le­ri ara­sın­da Dr. Er­dem için say­gı du­ru­şun­da bu­lu­na­cak­lar, ar­ka­sın­dan da “184 yet­ti ar­tık, çık dev­re­de­n” di­ye­cek ve o gün 184'ü te­le­fon­lar­la ki­lit­le­ye­cek­ler.

Türk Ta­bib­ler Bir­li­ği Mer­kez Kon­se­yi Üye­si Os­man Öz­türk, hak­sız, yer­siz şi­ka­yet­ler­le in­san­la­rın onu­ruy­la oy­nan­dı­ğı­nı, ağır teh­dit­ler al­tın­da tu­tul­duk­la­rı­nı an­la­tı­yor. Dok­tor­la­rın ar­tık sa­vun­ma ver­mek­ten ça­lı­şa­maz du­ru­ma ge­ti­ril­di­ğin­den ya­kı­nı­yor, bu du­ru­ma mut­la­ka bir son ve­ril­me­si­nin zo­run­lu­lu­ğu­nu kay­de­di­yor.

“Giz­li ta­nık­lık­tan far­kı yo­k

An­ka­ra Ta­bip Oda­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Dr. Öz­den Şe­ne­r'­le ko­nu­şu­yo­ruz. “184 şi­ka­ye­t” hat­tı­nın sağ­lık per­so­ne­li için “giz­li ta­nık­lı­k”, “muh­bir­li­k” hat­tı­na dö­nüş­tü­rül­dü­ğün­den ya­kı­nı­yor ve şun­la­rı an­la­tı­yor:
“Sağ­lık­ta şid­de­tin kay­na­ğı, dok­tor ölüm­le­ri­nin se­bep­le­rin­den bi­ri­si bu ih­bar hat­tı­dır. Dr. Me­li­ke Er­dem, SA­Bİ­M'­e sa­vun­ma­sı­nı ver­di, çık­tı ve in­ti­har et­ti. Dok­to­run tu­va­le­te git­me­si bi­le şi­ka­yet ko­nu­su olu­yor. Ame­li­yat­tan ye­ni çı­kan has­ta­ya ye­mek ve­ril­mez. Ki­şi, 184'e
‘a­me­li­yat­tan çık­tım be­ni aç bı­rak­tı­la­r' di­ye şi­ka­yet edi­yor ve bu yüz­den dok­tor hak­kın­da so­ruş­tur­ma açı­lı­yor. Po­lik­li­nik­te­ki has­ta kö­tü­leş­ti di­ye ör­ne­ğin dok­to­ra te­le­fon ge­li­yor. Yu­ka­rı­ya git­ti­ği za­man, has­ta, ‘sı­ra be­nim ol­ma­sına rağ­men dok­tor yu­ka­rı­ya çı­kıp has­ta­ya bak­tı' di­ye şi­ka­yet edi­yor, dok­tor so­ruş­tur­ma ge­çi­ri­yor.

Ço­cu­ğu­na, ai­le he­ki­min­den ra­por is­ti­yor. Dok­tor ra­por ver­me­yin­ce şi­ka­yet edi­yor. Dok­to­ra, tıp­la il­gi­si ol­ma­yan gö­rev­li ‘ni­çin ra­por ver­mi­yor­su­nuz?' di­ye so­ru­yor. Bu ya­pı­lan­la­rın hep­si oy av­cı­lı­ğı­dır. Bu so­ruş­tur­ma­lar­dan dok­tor­lar yıl­dı, usan­dı. Dok­tor­lar ma­aş ke­sil­me­sin­den, ta­yin­den, sür­gün­den kor­ku­yor­lar. Ba­kan­lık, dok­tor­la­rın gırt­la­ğı­na çök­müş, teh­dit­le her gün 150 has­ta bak­tı­rı­yor. Bir kalp dok­to­ru 150 has­ta­ya ba­kar mı? Eğer ba­kar­sa, bu­nun an­la­mı hiç­bi­ri­ne bak­mı­yor de­mek­tir.”

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı'nın sağ­lık per­so­ne­li üze­rin­de­ki ina­nıl­maz bas­kı­la­rı için ör­nek­ler ya­ğı­yor. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı yet­ki­li­le­ri, “va­tan­da­şın yüz­de 90'ı sağ­lık­ta dö­nü­şüm­den mem­nun. Ama he­kim­le­ri­mi­zi mem­nun ede­mi­yo­ru­z” di­yor. Ta­bip Oda­sı da, dok­tor­lar­la an­ket dü­zen­le­di­ğin­de, 100 dok­tor­dan 84'ü “has­ta­la­rın ni­te­lik­li sağ­lık hiz­me­ti­” al­dı­ğı­nı dü­şün­mü­yor.

Mu­aye­ne­ha­ne için de iha­le…

Sağ­lık tam an­la­mıy­la ti­ca­ri­le­şi­yor. Bu ko­nu­da ye­ni yö­net­me­lik­ler çı­ka­rı­lı­yor. Ön­ce­ki gün çı­ka­rı­lan yö­net­me­li­ğe gö­re, bun­dan böy­le ger­çek ve tü­zel ki­şi­ler, her tür­lü sağ­lık te­si­si aça­bil­mek için ön­ce Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı'n­dan li­sans ta­le­bin­de bu­lu­na­cak. An­cak bu­ra­da il­ginç bir du­rum var. Li­sans için açık ar­tır­ma ya­pı­la­cak.
Ba­kan­lık ne­re­de mu­aye­ne­ha­ne, po­lik­li­nik, has­ta­ne açı­la­bi­le­ce­ği­ni bu ay be­lir­le­ye­cek. Bu yer­ler için açı­la­cak iha­le­yi ka­za­nan mu­aye­ne­ha­ne, po­lik­li­nik, has­ta­ne aça­bi­le­cek. Ör­ne­ğin, Çan­ka­ya'da be­yin cer­ra­hı açı­ğı var. 10 be­yin cer­ra­hı mu­aye­ne­ha­ne aça­bil­mek için baş­vur­duy­sa, kim da­ha çok pa­ra­yı ve­rir­se, mu­aye­ne­ha­ne­yi o aça­bi­le­cek. Açık­ça­sı ve­ri­le­cek pa­ra da has­ta­dan çı­ka­rı­la­cak.

An­ka­ra Ta­bip Oda­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Öz­den Şe­ner, bu yö­net­me­li­ği şöy­le yo­rum­lu­yor:

“Bu, sağ­lı­ğın ta­ma­men ti­ca­ri­leş­miş ol­du­ğu­nun tes­ci­li­dir. Sağ­lık, in­san­la­rın üze­rin­den pa­ra ka­za­nı­lan bir me­ta ha­li­ne ge­ti­ril­di. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, ka­mu-özel or­tak­lı­ğıy­la ku­ru­la­cak has­ta­ne­ler için yüz­de 70 do­lu­luk ga­ran­ti­si ve­ri­yor. Dev­let ar­tık sağ­lık ala­nın­dan eli­ni çek­miş­tir.”
Sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın bu ka­dar mut­suz, bu ka­dar küs­kün ol­du­ğu bir dö­nem her hal­de ya­şan­ma­mış­tır.

Loading...