Ergenekon’da savunma konusunda üç görüş

“Bal­yo­z” ola­rak bi­li­nen da­va­da, sa­nık­la­rın ne­re­dey­se ta­ma­mı­na ya­kı­nı­na ha­pis ce­za­sı ve­ril­me­sin­den son­ra 67'si tu­tuk­lu 275 sa­nık­lı “Er­ge­ne­ko­n” ola­rak bi­li­nen da­va­nın da so­nu­na yak­la­şıl­dı. 13 Ara­lı­k'­ta, C.Sav­cı­sı'nın da­va ile il­gi­li mü­ta­la­ası­nı oku­ma­ya baş­la­ma­sı bekleniyor.
Bu da­va, 20 Ekim 2008'de baş­la­mış­tı. Da­va ile il­gi­li so­mut olay 2006 yı­lı­nın Ma­yıs ayın­da Cum­hu­ri­yet ga­ze­te­si­ne üç kez bom­ba atıl­ma­sı, 17 Ara­lık 2006'da Da­nış­tay sal­dı­rı­sı­nın ger­çek­leş­ti­ril­me­si. İki olay­da da, da­va­nın sa­nı­ğı, ta­nı­ğı olan Os­man Yıl­dı­rı­m'­ın söz­le­ri dı­şın­da bir ar­pa bo­yu iler­le­me ol­ma­dı­ğı da de­ğer­len­di­ri­li­yor.

34. mad­de­de il­ginç bir du­rum var

Er­ge­ne­kon ola­rak bi­li­nen da­va için 13 Ara­lık kri­tik bir gün. Çün­kü yıl­lar­dır de­vam eden da­va­nın so­nu­na yak­la­şıl­dı­ğı C.Sav­cı­sı'nın mü­ta­la­ayı oku­ma­sıy­la da gö­rü­le­cek. An­cak il­ginç olan, C.Sav­cı­sı'nın dos­ya­yı al­ma­sın­dan son­ra 16 gün için­de mü­ta­la­a ha­zır­la­ma­sı­nın tek­nik ola­rak müm­kün ol­ma­dı­ğı, o yüz­den bu­nun ön­ce­den ha­zır­lan­dı­ğı gi­bi bir de­ğer­len­dir­me­ye ne­den ol­du­ğu­nu da be­lir­te­lim.
13 Ara­lı­k'­ta, C.Sav­cı­sı ya mü­ta­la­ası­nı ha­zır­la­yıp mah­ke­me­ye su­na­cak, ya da mü­ta­la­a ha­zır­la­mak için ek sü­re is­te­ye­cek. Baş­ka bir se­çe­nek da­ha var. C.Sav­cı­sı, “da­va­nın mü­ta­la­a aşa­ma­sı­na gel­di­ği­ni gö­rü­yo­ru­m” de­yip, ko­vuş­tur­ma­nın ge­niş­le­til­me­si yö­nün­de ta­lep­te de bu­lu­na­bi­lir.
27 Ka­sım 2012 ta­rih­li du­ruş­ma­da mah­ke­me­nin ara ka­ra­rı­nın 34. mad­de­si hay­li il­ginç. Çün­kü, bu­gü­ne ka­dar ce­vap ve­ril­me­yen mü­zek­ke­re­le­rin te­ki­den ya­ni ye­ni­den is­ten­me­si­ne ka­rar ver­di. Oy­sa “e­sas hak­kın­da mü­ta­la­a”­nın an­la­mı da, “ça­lış­ma­lar ta­mam­lan­dı, dos­ya­da araş­tı­rı­la­cak bir hu­sus kal­ma­dı­” de­mek­tir.
Mah­ke­me­nin, her tür­lü şüp­he­den uzak ka­rar ve­re­cek aşa­ma­da olun­ma­sı ge­re­kir. Mah­ke­me ka­ra­rın­dan da an­lı­yo­ruz ki hâ­lâ ce­vap­la­rı bek­le­nen ve bir tür­lü mah­ke­me­ye ulaş­tı­rıl­ma­yan ya­zı­lar var. Eğer, ka­rar ve­ri­le­cek­se, bu du­rum­da mü­zek­ke­re­ler bo­şu­na ya­zıl­dı demektir.

Din­len­me­leri talep edildi ama…

“Er­ge­ne­ko­n” ile il­gi­li bel­ge­le­ri dö­ne­min MİT Müs­te­şa­rı Şen­kal Ata­sa­ğun, Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n'­a ve Ge­nel­kur­may'a gön­der­miş­ti. Kuş­ku­suz, Ata­sa­ğu­n'­un açık­la­ma­la­rı sa­nık­la­r için önem­liy­di. Sa­nık­la­rın din­len­me­si­ni ta­lep et­ti­ği ve da­ha ön­ce din­len­me­si­ne mah­ke­me ta­ra­fın­dan ka­rar ve­ri­len ki­şi­le­rin din­len­me­ye­ce­ği an­la­şı­lı­yor. O yüz­den, 13 Ara­lı­k'­ta bu ko­nu­da da hu­ku­ki bir tar­tış­ma ya­şa­na­ca­ğı an­la­şı­lı­yor.
An­cak mah­ke­me bu tar­tış­ma­la­rı ke­sip, 13 Ara­lı­k'­ta mü­ta­la­ayı okut­ma­ya da baş­la­ya­bi­lir. C.Sav­cı­sı mü­ta­la­ası­nı oku­ma­ya baş­lar­sa bir an ön­ce bi­tir­mek zo­run­da. Ne­de­ni­ni söyleyelim:
18-21 Ara­lık ta­rih­le­rin­de Mah­ke­me Baş­ka­nı Ha­san Hü­se­yin Öze­se, üye­ler Se­dat Sa­mi Ha­şı­loğ­lu, Fa­tih Us­lu ile du­ruş­ma sav­cı­sı Meh­met Ali Pek­gü­zel, Ada­let Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan 36 ha­kim ve C.Sav­cı­sı ile bir­lik­te 18-21 Ara­lık ta­rih­le­ri ara­sın­da Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si'n­de in­ce­le­me­ler­de bu­lun­mak üze­re Straz­bo­ur­g'­a gön­de­ri­le­cek. Do­la­yı­sıy­la mü­ta­la­anın 18 Ara­lı­k'­tan ön­ce okun­ma­sı ge­re­ke­cek.

Cezaevindekiler ne düşünüyor?

“Bal­yoz Da­va­sı­”n­da ol­du­ğu gi­bi, “Er­ge­neko­n” da­va­sın­dan tu­tuk­lu olan­la­rın da sa­vun­ma ya­pıp yap­ma­ya­ca­ğı ko­nu­sun­da ka­fa­la­rı ka­rı­şık. Ce­za­evin­de şu de­ğer­len­dir­me­ler ya­pı­lı­yor:
1- Sa­vun­ma ya­pa­cak­lar: “Bal­yoz”da sa­vun­ma ya­pan­la­ra “i­yi hal in­di­ri­mi­” uy­gu­lan­dı. “Er­ge­ne­ko­n”­da da­va­nın si­ya­si de­ğil, hu­ku­ki ol­du­ğu­na inan­la­rın sa­vun­ma yap­ma­la­rı bek­le­ni­yor.
2- Na­sıl ve­ri­lir­se ve­ril­sin: Yıl­lar­dır de­vam eden da­va­nın sa­nık­la­rı ara­sın­da “Bir ka­rar ve­ril­sin de na­sıl ve­ri­lir­se ve­ril­si­n” di­yen­ler var. O yüz­den, da­va­nın so­nuç­lan­ma­sı için sa­vun­ma ya­pa­cak­lar gru­bu bu­lu­nu­yor.
3- Sa­vun­ma yap­ma­ya­cak­lar: Da­va­nın si­ya­si ol­du­ğu­na ina­nan, sa­vun­ma için şart­lar sağ­lan­ma­dı­ğı sü­re­ce sa­vun­ma yap­ma­ya­cak olan grup var. Bun­lar ta­raf­sız, ba­ğım­sız ve do­ğal yar­gıç te­mi­na­tı­na uy­gun bir sa­vun­ma yap­mak için ko­şul­la­rın ha­zır­lan­ma­sı­nı is­ti­yor. Yü­rür­lük­ten kal­dı­rı­lan CMK 250. mad­de­ye da­ya­lı ku­ru­lan mah­ke­me­de yar­gı­la­ma de­vam et­me­si­ni ka­bul et­me­ye­cek­ler. Sa­vun­ma yap­ma­ma­la­rın­da­ki ne­den­ler­den bi­ri­si de avu­kat­la­ra ye­ter­li söz hak­kı­nın ve­ril­me­miş ol­ma­sı, avu­kat-mü­vek­kil gö­rüş­me­le­ri­ne uy­gu­la­nan sı­nır­la­ma­la­rı, du­ruş­ma­lar­dan çı­ka­rıl­ma­la­rı sa­vun­ma­ma ya­pıl­ma­ma­sın­da da ge­rek­çe gös­te­re­cek­ler.
Mah­ke­me, avu­ka­tı ol­ma­yan ve­ya avu­kat­la­rı sa­vun­ma­ya ka­tıl­ma­yan sa­nık­lar­la il­gi­li İs­tan­bul Ba­ro­su'n­dan, avu­kat ta­yi­ni is­te­ye­cek. Ba­ro, “Bal­yo­z”­da ol­du­ğu gi­bi is­ti­fa et­me­di­ği sü­re­ce avu­kat ata­ma­sı yap­ma­ya­ca­ğı­nı bil­di­re­cek. Bu­nun üze­ri­ne de mah­ke­me, sa­vun­ma­la­rı­nı sun­ma­la­rı için sü­re ta­yin ede­cek. Sa­vun­ma ya­pıl­ma­ma­sı, “hak­kın kö­tü­ye kul­lan­ma­sı­” ola­rak de­ğer­len­di­re­cek ve mah­ke­me sa­nık­lar­la il­gi­li ka­rar­la­rı­nı ve­re­cek.
Bal­yoz'u iz­le­yen avu­kat­la­rın gö­rü­şü ise Er­ge­ne­ko­n'­da da ağır ce­za­lar ve­ri­le­ce­ği, da­va­nın da ha­zi­ran ayı­na ka­dar so­nuç­la­na­ca­ğı yö­nün­de…

Loading...