Kilit adamdan önemli iddia: İfademin yarısı yok

Ha­cı Ali Ha­mur­cu, Kay­se­ri Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'n­de gö­rev­liy­di. Üst dü­zey ba­zı yet­ki­li­le­re rüş­ve­ti alıp gö­tür­dü­ğü­nü ve bun­la­rı da def­te­re yaz­mak­la kal­ma­yıp Em­ni­ye­t'­te açık­la­dı­ğı­nı öne sü­rü­yor­du. CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, rüş­vet def­te­ri­ni açık­la­yın­ca aley­hi­ne da­va bom­bar­dı­ma­nı baş­la­dı.

Gün­dem­den hiç düş­me­yen ama hiç ko­nuş­ma­yan Ha­cı Ali Ha­mur­cu ilk kez SÖZ­CÜ'ye ko­nuş­tu. Her şe­ye mü­fet­tiş gön­de­ren İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, il­ginç­tir, ko­nu yıl­lar­dır gün­de­me ge­ti­ril­me­si­ne rağ­men Kay­se­ri'ye bir mül­ki­ye mü­fet­ti­şi gön­der­me­ye ge­rek bi­le duy­ma­dı. Sa­de­ce ad­li iş­lem ya­pıl­dı.

Ne­re­de ifa­dem­de­ki o bö­lüm­ler?

Ha­cı Ali Ha­mur­cu, dün te­le­fon­da “Be­ni yak­tı­lar. Kul­la­nıp kul­la­nıp çö­pe at­tı­lar. Ben sa­de­ce emir­le­ri ye­ri­ne ge­tir­dim. Ya­ni ‘ya­p' de­di­ler yap­tı­m” di­yor­du. Bu ki­şi­nin id­di­ala­rı üze­ri­ne C.Sav­cı­la­rı ta­ra­fın­dan yak­la­şık 10 ay araş­tır­ma ya­pıl­dı. C.Sav­cı­lı­ğı ba­zı be­le­di­ye gö­rev­li­le­riy­le il­gi­li ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ver­di. Ha­cı Ali Ha­mur­cu, “Be­nim id­di­ala­rı­mın ya­lan-yan­lış ol­du­ğu için de­ğil za­man aşı­mın­dan do­la­yı ta­kip­siz­lik ve­ril­di­” id­di­asın­da…
Kay­se­ri Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü'n­de ifa­de ver­di­ği ve ka­me­ra­ya da alı­nan ifa­de­si için önem­li bir id­di­ada bu­lu­nu­yor:
“Be­nim ifa­de kay­dı­mın yak­la­şık 1 sa­at 20 da­ki­ka­lık bö­lü­mü­nün çı­ka­rı­la­rak ek­sik bir bi­çim­de mah­ke­me­ye gön­de­ril­di­ği­ni id­di­a edi­yo­rum. Çün­kü, be­nim Em­ni­ye­t'­te yap­tı­ğım açık­la­ma­la­rın en can alı­cı bö­lüm­le­ri mah­ke­me­ye gön­de­ri­len ses ka­yıt­la­rı ara­sın­da yer al­mı­yor. On­la­rın ne ol­du­ğu­nu ben bi­li­yo­rum. Do­la­yı­sıy­la, ifa­de­me bir mü­da­ha­le ol­du­ğu açık. Bu­nun or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sı ge­re­ki­yor.
Kay­se­ri 2. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si'n­de de­vam eden da­va­da Kay­se­ri Met­ro­pol il­çe­le­rin­den AK­P'­li İn­ce­su Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ke­ri­ya Ka­ra­yol, Kay­se­ri Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İmar Şu­be Mü­dü­rü Hi­lal Ay­bak, Kay­se­ri Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si UKO­ME Şu­be Mü­dü­rü Sü­ley­man Te­mal­ta­ş'­ın ‘rüş­vet al­mak, ic­ba­ren ir­ti­kap­tan suç­lan­dık­la­rı da­va­nın 4. du­ruş­ma­sın­da, be­nim 17 Tem­muz 2007 ta­ri­hin­de Kay­se­ri Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü'n­de alı­nan ifa­de­me ait ses ve gö­rün­tü ka­yıt­la­rın­da si­lin­me, tah­ri­fat olup ol­ma­dı­ğı ko­nu­sun­da­ki bi­lir­ki­şi ra­po­ru is­ten­di. Du­ruş­ma­mız 5 Mart 2013 ta­ri­hi­ne bı­ra­kıl­dı.”

Ge­le­lim şu su­cuk pa­ra­sı işi­ne…

Kay­se­ri'nin gün­de­min­de, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Öz­ha­se­ki'nin da­ğıt­tı­ğı 3.5 ton Şa­hin mar­ka su­cuk var. 77 bin li­ra tut­tu­ğu be­lir­ti­len su­cuk için baş­kan 20 bin li­ra öde­miş. Ka­lan 57 bin li­ra­yı da Kı­lıç­da­roğ­lu'n­dan ka­zan­dı­ğı pa­ra­dan ve­re­ce­ği­ni be­lirt­miş.
Ba­şın­da be­lir­te­lim, Baş­kan Öz­ha­se­ki hak­kın­da gün­de­me ge­ti­ri­len rüş­vet, al­ma, ver­me gi­bi id­di­alar­la il­gi­li 137 ko­nu­da C.Sav­cı­lı­ğı ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ver­miş­ti. Öz­ha­se­ki hak­kın­da de­vam eden bir da­va yok ama be­le­di­ye ça­lı­şan­la­rı için ay­nı şe­yi söy­le­ye­me­yiz.
Baş­kan ve be­le­di­ye ça­lı­şan­la­rı Kı­lıç­da­roğ­lu' na 40 da­va aç­tı­lar. Tam 620 bin li­ra ar­tı fa­izi­ni is­ti­yor­lar­dı. Bu da­va­lar­dan 458 bin li­ra­lık bö­lü­mü Kı­lıç­da­roğ­lu'nun le­hi­ne, 52 bin li­ra­sı aley­hi­ne so­nuç­lan­dı. 110 bin li­ra­lık da­va ise de­vam edi­yor. Kay­be­den­ler ara­sın­da Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si üst dü­zey gö­rev­li­le­ri Se­yit Ah­met Okur, Mus­ta­fa Yal­çın, Meh­met Ta­rınç, Ah­met Acer, Hay­ri Na­zik­soy, Hü­se­yin Bey­han, İn­ce­su'nun AK­P'­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ke­ri­ya Ka­ra­yol da bu­lu­nu­yor.
Kı­lıç­da­roğ­lu'nun avu­ka­tı, bir da­va­yı kay­be­din­ce Yar­gı­tay aşa­ma­sı bek­len­me­den ya­ni “te­hi­ri ic­ra­” yap­ma­dan pa­rayı, fai­ziy­le ic­ra­ya yatırdı. Öz­ha­se­ki bu pa­ra­yı çek­ti. Kı­lıç­da­roğ­lu, aley­hi­ne so­nuç­la­nan iki da­va­nın pa­ra­sı­nı ise Yar­gı­tay ka­ra­rı so­nu­cu­na ka­dar “te­hi­ri ic­ra­lı­” ola­rak ya­tır­dı. Yar­gı­tay, ye­rel mah­ke­me ka­ra­rı­nı onay­la­maz­sa za­ten pa­ra­nın çe­kil­me­si müm­kün ol­ma­ya­cak. Su­cuk şir­ke­ti, “ka­lan tak­sit­le­ri öde­yi­n” der­se, “da­va ke­sin­le­şe­ne ka­dar bek­le­” de­ni­le­cek­tir.

Onan­maz­sa, su­cuk­çu­ya 77 bin li­ra

Yar­gı­tay, Kı­lıç­d­aroğ­lu'nun mah­kum edil­di­ği 20 bin li­ra­lık taz­mi­nat da­va­sı­nı ona­maz­sa, Öz­ha­se­ki, ilk tak­sit ola­rak öde­di­ği 20 bin li­ra­lık su­cuk pa­ra­sı­nı Kı­lıç­da­roğ­lu'na ia­de ede­cek. Bir de ge­ri­de su­cuk fir­ma­sı­na öde­ne­cek 57 bin li­ra da­ha var. Öz­ha­se­ki, bu iki da­va­yı da Yar­gı­ta­y'­da ka­za­na­maz­sa tam 77 bin li­ra­lık su­cu­ğu ce­bin­den öde­miş ola­cak. Ar­tık on­dan son­ra­ki he­sap işi­ne, ala­cak-ve­re­cek işi­ne ben ka­rış­mam. An­cak Öz­ha­se­ki hu­kuk­çu ol­du­ğu­na gö­re da­va­yı ka­za­na­ca­ğın­dan emin ol­ma­dan su­cuk işi­ne gir­me­ye­ce­ği­ni sa­nı­yo­rum.
Ya­ni taz­mi­nat pa­ra­sı, Yar­gı­tay ona­ma­dan Öz­ha­se­ki'nin sa­yıl­maz. Açık­ça­sı Öz­ha­se­ki su­cuk da­ğıt­ma­ya çok er­ken baş­la­dı. Kı­lıç­da­roğ­lu'-nun Kay­se­ri Ba­ro­su'na ka­yıt­lı avu­ka­tı Ha­lil İb­ra­him Yol­cu da şun­la­rı söy­lü­yor:
“Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Öz­ha­se­ki, 77 bin li­ra­lık su­cuk da­ğıt­tı­ğı­nı be­lirt­ti ve bu­nun ilk tak­si­di olan 20 bin li­ra­yı öde­di­ği­ni, ka­la­nı da ka­za­na­ca­ğı di­ğer taz­mi­nat pa­ra­sın­dan ve­re­ce­ği­ni söy­le­di. Ka­ra­rın Yar­gı­ta­y'­da le­hi­ne so­nuç­la­na­ca­ğı­nın ga­ran­ti­si mi var? Ga­ran­ti­si var­sa bu­nu da ka­mu­oyuy­la pay­laş­sın.”
Yar­gı­la­ma de­vam eder­ken ya­pı­lan­lar siz­ce doğ­ru mu?

Loading...