Korkuyu yenen CHP toplantısına katılıyor

Dün, Ma­lat­ya'day­dım. Ma­lat­ya, yıl­lar­ca CHP'­nin ka­le­siy­di. Ata­tür­k'­ün en ya­kın ar­ka­daş İs­met İnö­nü'nün Ma­lat­ya­lı ol­ma­sı bu il'­e bü­yük ya­tı­rım­la­rın ya­pıl­ma­sı­nı sağ­la­dı. 12 Ey­lül 1980 ön­ce­si­ne ka­dar her dö­nem Ma­lat­ya­lı, CHP'­yi bu il­de bi­rin­ci par­ti ya­pı­yor­du. Şu an­da 6 mil­let­ve­ki­lin­den 5'i AK­P'­den, bi­ri­si ise her za­man Ma­lat­ya­lı'ya he­sap ve­ren ve ili­nin so­run­la­rı­nı gün­dem­den hiç dü­şür­me­yen CHP Mil­let­ve­ki­li Ve­li Ağ­ba­ba.
CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Er­do­ğan Top­rak, sa­na­yi­ci ve iş adam­la­rıy­la CHP'­nin ba­ğı­nı ar­tır­mak için de­ği­şik bir uy­gu­la­ma baş­lat­tı. Ön­ce 10 ki­şi­lik mil­let­ve­ki­li o il'­e gi­dip ça­lış­ma­lar ya­pı­yor. Ge­rek­li gö­rüş­me­ler, te­mas­lar­dan son­ra Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Top­rak, bir grup mil­let­ve­ki­liy­le yi­ne ge­li­yor. Top­lan­tı gü­nü ka­rar­laş­tı­rı­lı­yor. Bu te­mas­lar ilk baş­la­dı­ğın­da CHP'­ye me­sa­fe­li du­ran sa­na­yi­ci ve iş adam­la­rı, ar­tık top­lan­tı­la­ra ka­tıl­ma ce­sa­re­ti­ni gös­te­ri­yor. Açık­ça­sı, AKP kor­ku­su bu çev­re­ler­de ya­vaş ya­vaş da­ğı­lı­yor.

Bu­ra­da ka­yı­sı ko­nu­şu­lur

Ma­lat­ya için ka­yı­sı­nın ye­ri ay­rı­dır. Her ne ka­dar üre­ti­ci­nin kıy­me­ti bi­lin­me­se de, Ma­lat­ya eko­no­mi­si­nin te­me­li­ni ka­yı­sı oluş­tu­ru­yor. Teks­til ikin­ci sı­ra­da. O bil­di­ği­miz ün­lü mar­ka­la­rı Ma­lat­ya'da do­laş­tı­ğı­mız fab­ri­ka­lar­da gö­rü­yo­ruz. “A­aa… bu­ra­da üre­ti­li­yor­mu­ş” di­yo­ruz. CHP Ge­nel Baş­ka­nı, ka­la­ba­lık bir mil­let­ve­ki­li he­ye­tiy­le dün Ma­lat­ya'day­dı. Er­do­ğan Top­rak, Umut Oran, Fa­ik Öz­trak, En­gin Öz­koç Bur­sa top­lan­tı­sın­da ol­du­ğu gi­bi Ma­lat­ya'da da Kı­lıç­da­roğ­lu ile bir­lik­tey­di.
Ma­lat­ya Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Baş­ka­nı Ha­san Hü­se­yin Er­koç da, Es­naf Oda­la­rı Baş­ka­nı Şev­ket Kes­kin de “ka­yı­sı­”nın öne­mi­ni an­lat­ma­dan ede­mi­yor­lar. Mil­let­ve­ki­li Ve­li Ağ­ba­ba da, “Ge­çen yıl tam 367 mil­yon do­lar­lık ka­yı­sı ih­ra­ca­tı ger­çek­leş­ti­ril­di. Ku­ru ka­yı­sı­yı en çok Ame­ri­ka, Rus­ya, Al­man­ya ve Fran­sa'ya ih­raç edi­yo­ruz. Ül­ke­miz­de yaş ka­yı­sı üre­ti­mi­nin yüz­de 50'si­ni, ku­ru ka­yı­sı­nın da yüz­de 95'i­ni Ma­lat­ya kar­şı­lı­yor. Tür­ki­ye bil­me­se de, dün­ya Ma­lat­ya ka­yı­sı­sı­nın de­ğe­ri­ni bi­li­yor. Açık­ça­sı Ma­lat­ya'nın re­fa­hı ka­yı­sı­ya bağ­lı­” di­yor.
He­men her ai­le­de bir ka­yı­sı üre­ti­ci­si bu­lu­nu­yor. 250 bin ka­yı­sı üre­ti­ci­si ge­çi­mi­ni o sa­rı al­tın­dan kar­şı­lı­yor. An­cak ça­yı, fın­dı­ğı des­tek­le­yen Dev­let, ka­yı­sı için kı­lı­nı kı­pır­dat­mı­yor. Üre­ti­ci­ler, Kı­lıç­da­roğ­lu'na ka­yı­sı­nın ki­lo­su­nu 20 ku­ru­şa sat­tık­la­rı­nı an­la­tı­yor­lar. Za­rar et­tik­le­ri için ic­ra me­mur­la­rı­nın ka­pı­la­rın­dan ek­sik ol­ma­dı­ğı­nı an­la­tır­ken göz­le­ri do­lu­yor.
Ma­lat­ya­lı ka­yı­sı üre­ti­ci­si­ne, bı­ra­kın des­te­ği, bu yön­de var olan im­kan­lar bi­le or­ta­dan kal­dı­rı­lı­yor. Ka­yı­sı için ne­ler ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni sor­du­ğu­muz­da, “İş­çi üc­ret­le­ri­nin öde­ne­bil­me­si için dev­let ön­ce­den üre­ti­ci­le­re des­tek öde­me­si yap­ma­lı. Me­te­oro­lo­ji Böl­ge Mü­dür­lü­ğü ye­ni­den ku­rul­ma­lı. Ka­yı­sı en­teg­re te­sis­le­ri açı­la­rak, fark­lı ürün çe­şit­li­lik­le­ri ile sa­tış ve ge­lir­ler ar­tı­rıl­ma­lı. Ka­yı­sı­nın Dev­let eliy­le ta­ban ve ta­van fi­yat­la­rı açık­lan­ma­lı­” di­yor­lar.

Fab­ri­ka­la­rın ka­pan­dı­ğı kent

Ma­lat­ya geç­miş­te dev­let­ten en bü­yük hiz­me­ti alan il­le­ri­miz­den bi­ri­siy­di. Cum­hu­ri­ye­tin ilk yıl­la­rın­da Tü­tün atöl­ye­si ola­rak ku­ru­lan te­sis, 1939 yı­lın­da si­ga­ra fab­ri­ka­sı­na dö­nüş­tü­rül­dü. Şim­di ne mi ol­du? 2008 yı­lın­da sa­tıl­dı. Sa­tış­tan 3 ay son­ra da ka­pa­tıl­dı. Şim­di o fab­ri­ka­nın ye­rin­de alış ve­riş mer­ke­zi ku­ru­la­ca­ğı söy­le­ni­yor.
Ma­lat­ya Sü­mer ve Te­kel fab­ri­ka­la­rı­nın sa­tı­şı yet­me­di. Şim­di­ler­de şe­ker fab­ri­ka­sı da gi­di­yor. Özel­leş­tir­me adı al­tın­da, bu ül­ke­de ya­pı­lan ne var­sa sa­tı­lı­yor. “Var mı ar­tı­ra­n” bi­le de­me­den el­den çı­ka­rı­lı­yor. İş­te, TÜP­RAŞ için Pet­rol İş Sen­di­ka­sı da­va için iha­le­yi ip­tal et­tir­me­siy­di dev­le­tin ka­sa­sı­na tam 3 mil­yar do­lar ek­sik pa­ra gi­re­cek­ti… Ma­lat­ya di­re­nen bir kent. Ka­yı­sı­nın ken­di­le­ri­ne yet­me­ye­ce­ği­ni bi­li­yor. Teks­til ko­nu­sun­da ai­le­ler bir ara­ya ge­lip fab­ri­ka­lar ku­ru­yor.
CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, git­ti­ği il­ler­de iş­çi­ler­le bir­lik­te ol­mak­tan hay­li mut­lu olu­yor. On­la­rın ça­lış­tı­ğı fab­ri­ka­la­rı do­laş­tık­tan son­ra, öğ­le ye­me­ği­ni bir­lik­te yi­yor. Dün ye­me­ği Küb­ra Teks­til iş­çi­le­riy­le bir­lik­te ye­di. Ba­ba­can teks­til­de çay iç­ti. Çağ­rı mer­ke­zi ça­lı­şan­la­rıy­la soh­bet et­ti. Ali­mar Su Ürün­le­ri Te­sis­le­ri­ni, Gün­gör Ka­yı­sı Fab­ri­ka­sı da gün için­de zi­ya­ret ede­bil­dik­le­riy­di. İş­te gi­di­len bu yer­ler yö­re in­sa­nı için umut ol­muş…

Ma­lat­ya'dan mem­nun dön­dü

Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Er­do­ğan Top­rak yö­ne­ti­min­de sa­na­yi­ci ve iş adam­la­rıy­la bu­luş­ma­lar da, mil­let­ve­kil­le­ri de çok şey öğ­re­ni­yor. Bun­lar için ya­sa tek­lif­le­ri ve­ri­le­cek, hat­ta hü­kü­me­tin bu yön­de ta­sa­rı­la­rı olur­sa da des­tek­le­ne­cek.
“A­man CHP'­li­ler­le gö­rün­me­ye­li­m” di­yen sa­na­yi­ci ve iş adam­la­rı bu kor­ku­yu üze­rin­den ya­vaş ya­vaş at­ma­ya baş­la­mış ola­cak ki, Bur­sa bu­luş­ma­sın­dan son­ra, dün­kü Ma­lat­ya bu­luş­ma­sı da CHP'­li­le­rin yü­zü­nü hay­li gül­dür­dü. Sı­ra­da, Ada­na, Mer­sin var. Bu ara­da, CHP Ge­nel Baş­ka­nı'nın önü­müz­de­ki ay ka­la­ba­lık bir iş ada­mı gru­buy­la Çi­n'­e gi­de­ce­ği­ni de be­lir­te­lim.

Loading...