Kumar masasındaki ilginç fotoğraf

Bu dö­nem­de sen­di­ka­la­ra bü­yük gö­rev dü­şü­yor. Baş­ba­kan ve ba­kan­lar özel­leş­tir­me­le­rin mah­ke­me­ye git­me­sin­den ne ka­dar ra­hat­sız olur­lar­sa ol­sun­lar, sen­di­ka­la­rın, ça­lı­şan­la­rın iş­yer­le­ri­ne sa­hip ol­ma­sı ge­re­ken dö­nem­de­yiz. Top­lum ya­ra­rı­na açı­lan da­va­lar­la, mah­ke­me­ler bu dev­le­tin tril­yon­lar­ca li­ra za­ra­rı­nı ön­le­di. Baş­ba­kan eleş­tir­se de, da­va açan­la­ra, o ka­rar­la­rı ve­ren­le­re he­pi­mi­zin min­net bor­cu var.

1990 me­zu­nu Ast­su­bay Nec­mi Gün­gör bir si­lah ta­sar­la­dı. Bu si­lah MKE mü­hen­dis­le­ri, tek­nis­yen­le­ri ta­ra­fın­dan ge­liş­ti­ril­di ve 1.200 met­re­den nok­ta he­de­fi vu­ra­cak kes­kin ni­şan­cı si­la­hı “JMK Bo­ra -12” adı­nı al­dı. MKE'­nin ilk pa­tent li si­la­hı ol­du. Bu­nu ba­şa­ran MKE ça­lı­şan­la­rı, Mo­dern Pi­ya­de Tü­fe­ği'ni Sa­vun­ma Sa­na­yi Müs­te­şar­lı­ğı adı­na yap­tı. 41 ay­rı kri­te­rin ta­ma­mın­dan geç­ti. İş­te, ne ol­duy­sa bun­dan son­ra ol­ma­ya baş­la­dı.

Yö­ne­tim­de es­ki AKP mil­let­ve­ki­li var

Mo­dern Pi­ya­de Tü­fe­ği'nin, ta­sa­rım an­la­mın­da des­te­ğe ih­ti­ya­cı ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le si­lah­la il­gi­si ol­ma­yan bir şir­ket dev­re­ye so­kul­du. O şir­ke­tin yö­ne­tim ku­ru­lun­da Sa­vun­ma Sa­na­yi'nin es­ki Müs­te­şa­rı ve es­ki AKP Mil­let­ve­ki­li bu­lu­nu­yor. Bit­mi­yor, eli­me bir fo­toğ­raf ula­şı­yor. Ba­kı­yo­rum bi­ri­si, o şir­ke­tin MKE'de si­lah pro­je­siy­le il­gi­li ça­lış­ma ya­pan yet­ki­li­si. Ya­nın­da bu­lu­nan iki ki­şi ise Sa­vun­ma Sa­na­yi Müs­te­şar­lı­ğı adı­na bu si­la­hın ka­li­te kon­tro­lü­nü ya­pa­cak ko­mis­yo­nun baş­ka­nı ve üye­si.
Fo­toğ­raf­la­rı ola­maz mı? Ola­bi­lir. Her hal­de siz si­lah üze­ri­ne ça­lış­tı­ğı­nı sa­nı­yor­su­nuz. On­lar, bir ku­mar­ha­ne­de… Ora­da kim ne ka­zan­dı, ne kay­bet­ti bi­le­mem ama bu fo­toğ­raf­lar, Kı­rık­ka­le'de­ki fab­ri­ka ça­lı­şan­la­rı için çok şey ifa­de edi­yor. Bu ya­kın­lı­ğı, si­la­hın MKE'­den alı­nıp özel sek­tö­re kay­dı­rı­la­ca­ğı­nın işa­re­ti ola­rak gö­ren­ler var.
Sa­vun­ma Sa­na­yi Müs­te­şa­rı Mu­rad Ba­ya­r'­ın, ku­mar ma­sa­sın­da­ki per­so­ne­lin­den ha­ber­dar olup ol­ma­dı­ğı­nı bi­le­mem. Adı şim­di­lik “Mo­dern Pi­ya­de Tü­fe­ği­” ola­rak anı­lan si­lah üze­rin­de bu ka­dar oyun­lar ni­çin? Es­ki Sa­vun­ma Sa­na­yi Müs­te­şa­rı ve es­ki AKP mil­let­ve­ki­li bu ola­yın ne­re­sin­de? Pro­je­yi ge­liş­ti­ren mü­hen­dis­ler bu gö­rev­den ön­ce ni­çin alın­dı? Da­ha­sı, Türk Me­tal Sen­di­ka­sı olup bi­ten­le­re ni­çin ses­siz ka­lı­yor, ger­çek du­ru­mu açık­la­mı­yor?
Sen­di­ka ses­siz kal­sa bi­le biz, MKE ça­lı­şan­la­rı­nın ses­le­ri­ni du­yu­yo­ruz. On­lar­la ko­nu­şu­yo­ruz, yaz­dık­la­rı­nı oku­yo­ruz, fo­toğ­raf­la­rı gö­rü­yo­ruz. Bir­ka­çı­nı da­ha oku­ya­lım:
“M­KE'ye, ma­ki­ne­ler 3 ye­ri­ne 5 sa­tıl­dı­ğı gi­bi, ka­bul ol­ma­yan ma­ki­ne­ler için şart­na­me­ler son­ra­dan de­ğiş­ti­ri­li­yor. Es­ki bir üst dü­zey yö­ne­ti­ci­miz, ka­bu­lü hâ­lâ bek­le­yen bir tez­ga­hın bir an ön­ce ka­bul edi­lip pa­ra­sı­nın öden­me­si için bas­kı ya­pı­yor. MKE per­so­ne­li­nin yap­tı­ğı si­la­hı, ge­nel mü­dür da­hil ke­na­ra it­ti­ler, özel fir­ma­nın yap­tı­ğı si­la­hı is­ti­yor­lar. MKE si­la­hı­nı ya­pan per­so­ne­le, özel sek­tör si­la­hı­nı ça­lı­şır du­ru­ma ge­tir­me­le­ri için bas­kı uy­gu­la­nı­yor.”

Hep ay­nı fir­ma­ya ve­ri­li­yor

“300 bin do­lar­lık tez­gah 600 bi­ne alı­nı­yor ve bu tez­gah­la­rın ço­ğu da iş gör­mü­yor. Ka­bul aşa­ma­sın­da, tez­gah düz­gün iş üret­me­di­ği için tek­nik re­sim­ler, tez­ga­ha gö­re dü­zen­le­ni­yor.
Kon­trol edi­le­cek öl­çü­ler aza­lı­yor. Çün­kü alt yük­le­ni­ci fir­ma, bun­la­rı pa­zar­la­dı­ğı için di­rekt on­lar­dan alı­nı­yor.
Mo­dern Pi­ya­de Tü­fe­ği söz­leş­me­sin­de ol­ma­ma­sı­na rağ­men, tüm par­ça üre­tim­le­ri ay­nı fir­ma­ya ve­ri­li­yor. Fir­ma­nın üret­ti­ği par­ça­lar­da öl­çü ha­ta­la­rı ol­ma­sı­na rağ­men, par­ça­lar ka­bul edi­li­yor, pa­ra­sı öde­ni­yor, bun­lar fab­ri­ka im­kan­la­rıy­la dü­zel­ti­li­yor, iş­çi­lik, tez­gah bo­şa har­ca­nı­yor, iş­lem fı­rın­la­rı ça­lı­şı­yor. Sa­vun­ma Sa­na­yi Müs­te­şar­lı­ğı, alt yük­le­ni­ci fir­ma pro­je yö­ne­ti­ci­si­nin onay­la­ma­dı­ğı hiç­bir ta­sa­rı­ma izin ver­mi­yor.”

“Bi­zim üze­ri­miz ara­nır, on­lar aran­ma­z”

“M­KE'de ça­lı­şan ken­di ha­lim­de bir iş­çi­yim. Bu fab­ri­ka­lar­da de­dem ça­lış­mış, ba­bam ça­lış­tı ve ha­yat­la­rı­nı bu fab­ri­ka­lar için ver­di­ler. Ben de üçün­cü ku­şak ça­lı­şa­nım. Ama be­nim ço­cuk­la­rım ar­tık ça­lı­şa­ma­ya­cak. Çün­kü, MKE'de so­na gel­dik gi­bi. Hâ­lâ Kı­rık­ka­le­li uyu­yor.
De­po­muz­da, ye­ni yap­tı­ğı­mız Mo­dern Pi­ya­de Tü­fek­le­ri var. Atış­lar­dan ba­şa­rıy­la geç­ti. Ama, bi­ze ‘siz du­run, bu­nu özel sek­tö­rün fa­lan­ca fir­ma­sı ya­pa­ca­k' de­ni­li­yor. Bi­zim o ka­dar eme­ği­miz ne­re­ye git­ti? Ha­di di­ye­lim ki o fir­ma yap­tı. Ama hâ­lâ fab­ri­ka­da bi­zim tez­ga­hı­mız­la, bi­zim hak­kı­mız­la ya­pı­lı­yor. Ya­pa­cak­sa, git­sin ner­de ya­pı­yor­sa yap­sın.
Ben bu­ra­da uzun yıl­lar­dır ça­lı­şan ve ba­zı so­rum­lu­luk­la­rı olan ki­şi­yim. Ben, gi­riş­te çı­kış­ta el­le ara­nır­ken, özel sek­tör fir­ma­sı­nın ele­man­la­rı eli­ni ko­lu­nu sal­la­ya­rak ge­ce-gün­düz, cu­mar­te­si-pa­zar is­te­di­ği gi­bi gi­rip çı­kı­yor ve kim­se en ufak mü­da­ha­le­de bi­le bu­lun­mu­yor. Da­ha çok şey­ler yaz­mak is­ti­yo­rum. Açık­ça­sı he­pi­mi­zin içi acı­yor. MKE'ye kıy­ma­sın­lar.”
Ge­le­lim MKE yet­ki­li­le­ri­ne… Bir zah­met fab­ri­ka­nın sa­hi­biy­miş gi­bi do­la­şan alt yük­le­ni­ci fir­ma­nın ne­ler yap­tı­ğı­nı, ku­mar­ha­ne fo­toğ­raf­la­rı­nın ne an­la­ma gel­di­ği­ne bak­sın­lar.
MKE'ye kıy­ma­yın bey­ler…