Adalet istemek saflık mı?

 

Ya­ra­ya dö­nü­şen Er­ge­ne­kon da­va­sı bir sü­re son­ra bi­te­cek!
Ar­tık so­na ge­lin­di!
Mah­ke­me­den na­sıl bir ada­let çı­ka­cak, bi­lin­mi­yor!
Dün, yar­gı­la­nan­la­ra des­tek için her çev­re­den bin­ler­ce ki­şi Si­liv­ri'ye ak­tı, ce­za­evi­ne gi­riş­te iz­di­ham ve ar­be­de ya­şan­dı.
El­le­rin­de pan­kart­lar ta­şı­yan in­san­lar, jan­dar­ma ekip­le­ri­nin ken­di­le­ri­ne sık­tı­ğı taz­yik­li su ve bi­ber ga­zı­na rağ­men yıl­ma­dan “A­da­let is­ti­yo­ru­z” di­ye hay­kır­dı­lar.
Yüz­ler­ce sa­nık, “Er­ge­ne­ko­n” ad­lı bir ör­güt kur­duk­la­rı id­di­asıy­la yıl­lar­ca yar­gı­lan­dı an­cak tüm araş­tır­ma­la­ra ve so­ruş­tur­ma­la­ra rağ­men böy­le bir ör­güt bu­lu­na­ma­dı!
Ço­ğu PKK iti­raf­çı­la­rı, ci­na­yet, gasp, hır­sız­lık, ka­dın pa­zar­la­ma ve ço­cuk­la­ra te­ca­vüz suç­la­rın­dan hü­küm­lü olan “Giz­li ta­nık­la­r” bi­le “E­vet, biz ta­nı­ğız, böy­le bir ör­güt va­r” di­ye­me­di­ler.
Si­liv­ri Ce­za­evi'n­de, ik­ti­dar yan­da­şı med­ya­nın yar­gı­sız in­faz­la­rı­na uğ­ra­yan si­yasî par­ti li­der­le­ri, mil­let­ve­kil­le­ri, ga­ze­te­ci­ler, ya­zar­lar, pro­fe­sör­ler ve ge­ne­ral­ler bu­lu­nu­yor. Ara­la­rın­da tu­tuk­lu ola­rak 4-5 yıl­dan be­ri ya­tan­lar var. Bun­la­rın hep­si umut­la ada­le­tin te­cel­li­si­ni bek­li­yor!
Dün, ta­rihî bir gün­dü. Yur­dun her ya­nın­dan yüz­ler­ce oto­büs­le Si­liv­ri'ye akın eden ve her tür­lü güç­lü­ğe gö­ğüs ge­ren bin­ler­ce ki­şi­nin tek is­te­ği var­dı: Ada­let!
An­cak, bu dö­nem­de ada­let bek­le­me­nin saf­lık ol­du­ğu­nu id­di­a eden­ler de var.
Kim hak­lı çı­ka­cak? Ada­let is­te­mek saf­lık mı, de­ğil mi? Bu­nu ya­kın­da hep bir­lik­te öğ­re­ne­ce­ğiz!

Loading...